Ekonomické výsledky průmyslu ČR - 2010

 
Kód: e-8006-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Veronika Doležalová
E-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metodický úvod Word PDF

TABULKOVÁ ČÁST

A. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY
Tab. 1 Průmysl celkem Excel PDF
Tab. 2 Sekce B – těžba a dobývání Excel PDF
Tab. 3 Sekce C – zpracovatelský průmysl Excel PDF
Tab. 4 Sekce D – výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu Excel PDF
Tab. 5 Sekce E – zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Excel PDF
Tab. 6 Průmysl celkem – právnické a fyzické osoby zapsané v obch. rejstříku Excel PDF
Tab. 7 Sekce B – těžba a dobývání Excel PDF
Tab. 8 Sekce C – zpracovatelský průmysl Excel PDF
Tab. 9 Sekce D – výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduch Excel PDF
Tab. 10 Sekce E – zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Excel PDF
Tab. 11 Průmysl celkem – fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Excel PDF
Tab. 12 Sekce B – těžba a dobývání Excel PDF
Tab. 13 Sekce C – zpracovatelský průmysl Excel PDF
Tab. 14 Sekce D – výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu Excel PDF
Tab. 15 Sekce E – zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Excel PDF

B. UKAZATELE V TŘÍDĚNÍ PODLE ODDÍLŮ CZ-NACE

B.1. Počty subjektů
Tab. 16 Průměrný počet aktivních subjektů Excel PDF

B.2. Zaměstnanost
Tab. 17 Počet zaměstnaných osob Excel PDF
Tab. 18 v tom: počet aktivních podnikatelů Excel PDF
Tab. 19           průměrný evidenční počet zaměstnanců Excel PDF
Tab. 20 Průměrný počet zaměstnaných osob na jeden podnik Excel PDF
Tab. 21 Průměrná měsíční mzda Excel PDF

B.3. Aktiva
Tab. 22 Aktiva (majetek) celkem Excel PDF
Tab. 23 z toho: nehmotný investiční majetek Excel PDF
Tab. 24            hmotný investiční majetek Excel PDF
Tab. 25            z toho: pozemky a ložiska nerostných surovin Excel PDF
Tab. 26            zásoby Excel PDF
Tab. 27            pohledávky Excel PDF
Tab. 28            finanční majetek Excel PDF
Tab. 29            finanční investice Excel PDF

B.4. Pasiva
Tab. 30 Pasiva (závazky) celkem Excel PDF
Tab. 31 z toho: vlastní jmění Excel PDF
Tab. 32            závazky Excel PDF
Tab. 33            bankovní úvěry a výpomoci Excel PDF

B.5. Výnosy, náklady, zisk
Tab. 34 Výnosy (příjmy) celkem Excel PDF
Tab. 35 z toho: tržby za vlastní výkony a zboží Excel PDF
Tab. 36            tržby (příjmy) za prodej vlastních výrobků a služeb Excel PDF
Tab. 37            tržby (příjmy) za prodej zboží Excel PDF
Tab. 38 Náklady (výdaje) celkem Excel PDF
Tab. 39 z toho: náklady na zboží a služby celkem Excel PDF
Tab. 40            náklady na zboží a služby prodané v nezměněném stavu Excel PDF
Tab. 41            osobní náklady Excel PDF
Tab. 42            mzdy Excel PDF
Tab. 43 Hospodářský výsledek po zdanění Excel PDF

B.6. Tvorba přidané hodnoty
Tab. 44 Výkony Excel PDF
Tab. 45 Výkonová spotřeba Excel PDF
Tab. 46 Přidaná hodnota Excel PDF
Tab. 47 z toho: obchodní marže Excel PDF

B.7. Investice
Tab. 48 Pořízení dlouhodobého majetku celkem Excel PDF
Tab. 49 v tom: pořízení nehmotného dlouhodobého majetku Excel PDF
Tab. 50           pořízení hmotného dlouhodobého majetku Excel PDF

B.8. Odvozené ukazatele
Tab. 51 Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance Excel PDF
Tab. 52 Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA) Excel PDF
Tab. 53 Rentabilita vlastního jmění (ROE) Excel PDF
Tab. 54 Rentabilita tržeb (ROS) Excel PDF
Tab. 55 Rentabilita nákladů Excel PDF
Tab. 56 Nákladovost Excel PDF
Tab. 57 Doba obratu zásob Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.