Změny ve výkazech ČSÚ předkládaných v roce 2021

 

1.  Nové výkazy

TI Dotazník o inovacích
VZ Dotazník o odborném vzdělávání

 

2. Zrušené výkazy

Ceny Elek 11-01 Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
Zem IŠ 1-01 Integrované šetření v zemědělství

 

3.  Upravené výkazy

 

Odpady a životní prostředí

VH 8a-01

 • Mutace oddílu 162a byla nahrazena oddílem 162 Vodní toky a vodní díla
  (celý oddíl se zjišťuje jedenkrát za 5 let).

Průmysl, stavebnictví, energetika

Prům 2-01

 • Z výkazu Prům 2-01 byly vytvořeny tři mutace:
  • mutace Prům 2-01 (a) - pro větší průmyslové podniky s počtem zaměstnanců větším než 20 a s obratem větším než 200 mil. Kč. Oddíly jsou stejné jako ve výkazu z r. 2019;
  • mutace Prům 2-01 (b) - pro malé průmyslové podniky s počtem zaměstnanců menším než 20 a ročním obratem menším než 200 mil. Kč. V mutaci oddílu 004b Průmyslové výrobky a služby uvedené v seznamu CZ-PRODCOM byly vypuštěny sloupce 8 až 12. Ostatní oddíly jsou stejné jako ve výkazu z r. 2019;
  • mutace Prům 2-01 (c) - pro neprůmyslové podniky s významným podílem nebo objemem průmyslové produkce. Obsahuje pouze mutaci oddílu 004c Průmyslové výrobky a služby uvedené v seznamu CZ-PRODCOM, kde byly vypuštěny sloupce 8 až 12.

 Výzkum a vývoj, informační společnost

ICT 5-01

 • Změny rozsáhlejšího charakteru: zařazení nových otázek v rámci jednotlivých oddílů, jiné logické řazení oddílů;
 • Nově zařazeny oddíly:
  • D076 PRÁCE NA DÁLKU
  • D075 POUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
  • D103 BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY
  • D081 POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ
  • D143 UMĚLÁ INTELIGENCE
 • Vypuštěny oddíly:
  • D071 WEBOVÝ ONLINE CHAT
  • D078 ICT ODBORNÍCI
  • D095 ELEKTRONICKÁ FAKTURACE
  • D097 3D TISK
  • D098 VYUŽITÍ ROBOTIKY
  • D141 BIG DATA

VTR 5-01

 • Do mutací výkazu se vrátily oddíly, které se ve výkazu VTR 5-01 sledovaly naposledy v roce 2015:

mutace VTR 5-01 (a)

 • Vrácen Oddíl 126a Výzkumní a techničtí pracovníci podle kvalifikace – sleduje se dohromady za výzkumné a technické pracovníky. Údaje jsou sledovány pouze za počet zaměstnanců ve fyzických osobách;
 • Vrácen Oddíl  428a Výzkumní a techničtí pracovníci podle věku – sleduje se dohromady za výzkumné a technické pracovníky. Údaje jsou sledovány pouze za počet zaměstnanců ve fyzických osobách;
 • Přidán nový oddíl 498 Výzkumní a techničtí pracovníci podle státního občanství;
 • V roce 2015 se nově zaměstnaní sledovali v oddíle 428, nyní se budou sledovat v oddílech 498, kde byly přidány dva sloupce o nově zaměstnaných (celkem, z toho ženy), a v oddílu 429.

mutace VTR 5-01 (b)

 • Vrácen Oddíl 126b Výzkumní pracovníci podle kvalifikace – sleduje se pouze za výzkumné pracovníky. Údaje jsou sledovány pouze za počet zaměstnanců ve fyzických osobách;
 • Vrácen Oddíl 428b Výzkumní pracovníci podle věku - sleduje se pouze za výzkumné pracovníky. Údaje jsou sledovány pouze za počet zaměstnanců ve fyzických osobách.
 • V oddílu 115 Výzkumní pracovníci podle vědních oblastí byl přidán řádek 01 "Celkový počet výzkumných pracovníků“ a řádková legenda "Vědní oblast";
 • V oddílu 429 Výzkumní pracovníci podle státního občanství byl přidán sl. 5 o nově zaměstnaných ženách;
 • V oddílu 125 Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle pracovní činnosti v obou mutacích vypuštěny řádky 03 a 05 "z toho dokončili doktorské studium (Ph.D.) ve sledovaném roce";
 • Vypuštěn oddíl 337 Nově zaměstnaní výzkumní a techničtí pracovníci.

 

Cenová statistika

Ceny TS 1-12

 • Oddíl C023 Reklamní služby, který se vyskytoval v minulém roce v mutacích Ceny TS 1-12 (pr) a Ceny TS 1-12 (rv), byl rozdělen do 4 nových oddílů (C128, C129, C123 a C131) a zároveň vznikly čtyři nové mutace výkazu Ceny TS 1-12 (iv, pe, pb, pt), které tyto nové oddíly obsahují.

Mutace Ceny TS 1-12 (pi)

 • V oddílu C021 Architektonické a inženýrské služby a poradenství byly vypuštěny 4 poslední řádky;

Mutace Ceny TS 1-12 (pr) zanikla;

Mutace Ceny TS 1-12 (rv)

 • místo oddílu C023 zařazen nový oddíl C129 Inzerce v denním tisku;

Vznik nových mutací:

Ceny TS 1-12 (iv)

 • C128 Reklamní služby na internetu
 • C129 Inzerce v denním tisku

Ceny TS 1-12 (pe)

 • C128 Reklamní služby na internetu

Ceny TS 1-12 (pb)

 • C130 Pronájem reklamních panelů

Ceny TS 1-12 (pt)

 • C131 Reklamní služby v televizním vysílání a rozhlase

 

Vládní instituce, neziskové instituce, zdravotní pojišťovny

NI 1-01

 • V mutaci NI 1-01 (b) zařazena vložka COPNI11.

 

Podniková strukturální statistika

P 5-01

 • Nově zařazeny odvětvové vložky S - oproti poslednímu zařazení upraveny kódy vložek, upraven název oddílu A060 Struktura výkonové spotřeby (v tis. Kč) na Struktura spotřeby materiálu a energie a nákladů na služby (v tis. Kč), použit nový číselník 539 „Výběr CZ_CPA_2015 pro A060“.

 

Trh práce

ÚNP 4-01

 • V příloze KRUNP do oddílu A108 Vybrané ukazatele podle území zařazen nový sl. 5 s ukazatelem „Počet pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr“.

 

Konjunkturální průzkumy

EV Iv 1-02

 • K dotazníku vytvořeny 3 mutace::
  • Mutace EV Iv 1-02 (c) pro respondenty s ekonomickou činností NACE 05-39, která má strukturu původního dotazníku, bude rozeslána respondentům pouze v 1. pololetí roku 2021 a od roku 2022 bude zrušena;
  • Mutace EV Iv 1-02 (a) pro respondenty s ekonomickou činností NACE 05-39, která má novou strukturu a nové otázky, bude rozeslána respondentům ve 2. pololetí roku 2021;
  • Mutace EV Iv 1-02 (b) pro respondenty s ekonomickou činností NACE 49-82 a NACE 94-96 bude rozeslána respondentům ve 2. pololetí roku 2021.

EV Ob 1-12

 • Do dotazníku vložena nová otázka č. 11 Předvídat budoucí vývoj firmy je pro Vás v současné době velmi snadné, spíše snadné, spíše obtížné, velmi obtížné.

EV Prům 1-12

 • Do dotazníku vložena nová otázka č. 21 Předvídat budoucí vývoj firmy je pro Vás v současné době velmi snadné, spíše snadné, spíše obtížné, velmi obtížné;
 • Ostatní otázky byly přečíslovány.

EV Sl 1-12

 • Do dotazníku vložena nová otázka č. 10 Předvídat budoucí vývoj firmy je pro Vás v současné době velmi snadné, spíše snadné, spíše obtížné, velmi obtížné;
 • Ostatní otázky byly přečíslovány.

EV Stav 1-12

 • Do dotazníku vložena nová otázka č. 15 Předvídat budoucí vývoj firmy je pro Vás v současné době velmi snadné, spíše snadné, spíše obtížné, velmi obtížné;
 • Původní otázka č. 15 Uveďte převažující směr výstavby (nová výstavba, rekonstrukce a modernizace), který realizuje Vaše firma přečíslována na otázku 16.

 

 • Změny ve výkazech ČSÚ předkládaných v roce 2021