Volební okrsky

 

Základní charakteristiky
Název: Volební okrsek (VOK);
Abstrakt: vrstva obsahuje hranice volebních okrsků ČR; vrstva se poskytuje také v modifikaci s přídomkem v názvu *multi pro účely zobrazování nesouvislých územních celků v GIS a s připojenými vlastnostmi území (atributy);
Důvod vytvoření: založení a aktualizace volebních okrsků za účelem zpracování výsledků voleb ČSÚ; prezentace statistik;
Původ: účelový územní prvek základního registru RÚIAN;
Rozsah / úplnost: území státu / 100 %;
Kvalita: rovnoměrná, topologicky ošetřeno;
Počet modelovaných prvků (registrovaných / vymezených): 14 755 / 14 755;

Publikační informace
Interpretace dat: území volebních okrsků jsou od roku 2015 vymezeny na území hl. m. Prahy neskladebně do hranic volebních obvodů Senátu ve VOK 2032, 5005, 9003 a 9005; dále volební okrsky na několika místech hl. m. Prahy tvořily nespojitá území (vícenásobné polygony), např. na Praze 9;
Exportní a distribuční formáty: ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase (mdb);
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum vzniku: leden 2015;
Datum platnosti: k 1. červnu 2017 (dle platnosti novely zákona);
Datum poslední aktualizace: 1. října 2017;
Statut dat: produkční;
Legenda: barva (RGB) 0, 150, 170 - plná linie zelenomodrá;
Poznámka: -

Ukázka dat:

 

►►

 

Metadata
Autor metadat: Ing. Zdeňka Udržalová;
Datum vzniku metadat: říjen 2016;
Datum poslední aktualizace metadat: 28. března 2019;

Prostorové schéma
Typ prvku: plocha;
Počet prvků: 14 755 předběžně (viz Interpretace dat);
Geometrický model: linie / polygony; souvislý rovinný graf;
Topologie: ano (planární);

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 0,5 až 5 m (mapa 1 : 1 000 – 1 : 10 000);
Logická: definiční body budov, polygony statistických obvodů;

Atributové schéma
Seznam položek (číselník - zkratka cis):
KOD_VOK ... kód volebního okrsku (cis 0120);
NAZ_VOK ... název volebního okrsku (cis 0120);
NAZ_ZKR ... zkratka názvu volebního okrsku (cis 0120);
PORCVOK ... pořadové číslo volebního okrsku v rámci obce či městského obvodu/městské části (atribut 738 cis 0120);
CISLO_VOK ... číslo volebního okrsku (atribut 737 cis 0120);
KOD_MCO ... kód městského obvodu či městské části (vazba 1687 mezi cis 0120 a 0044);
NAZ_MCO ... název městského obvodu či městské části (vazba 1687 mezi cis 0120 a 0044);
KOD_ZUJ ... kód základní územní jednotky (vazba 1688 mezi cis 0120 a 0044);
NAZ_ZUJ ... název městského obvodu či městské části (vazba 1688 mezi cis 0120 a 0044);
KOD_OBEC ... kód obce a vojenského újezdu (vazba 1686 mezi cis 0120 a 0043);
NAZ_OBEC ... název obce a vojenského újezdu (vazba 1686 mezi cis 0120 a 0043);
KOD_OKRES ... kód okresu (cis 0101);
NAZ_OKRES ... název okresu (cis 0101);
LAU1 ... kód klasifikace LAU 1 okres (atribut 43 cis 0101);
NUTS3_KRAJ ... kód NUTS 3 Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS (atribut kód 42, cis 0100);
KOD_KRAJ ... kód kraje (cis 0100);
NAZ_KRAJ ... název kraje (cis 0100);
PLATIOD ... datum vzniku volebního okrsku (cis 0120);
NEPLATIPO ... datum ukončení platnosti volebního okrsku (cis 0120);
DAT_AKT ... datum poslední aktualizace volebního okrsku (cis 0120);

Multi1/ vrstva dosud neobsahuje atributy o území VOK.;

1/ jedné územní jednotce v mapě odpovídá jedna věta v připojené databázi (metodika Zobrazování nesouvislých územních celků v prostředí GIS);

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;