Úprava některých výsledků šetření Životní podmínky

 

V důsledku úplné harmonizace metodiky výpočtů a třídění indikátorů příjmové chudoby, materiální deprivace a nízké pracovní intenzity s metodikou používanou Eurostatem, provedl ČSÚ úpravu některých dříve publikovaných dat.
Konkrétně se jedná o tabulky č. 19, 20, resp. 19, 20 a 21 v publikaci „Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010, resp. 2011“.

Odchylky oproti dříve publikovaným výsledkům jsou patrné zejména v podrobnějších tříděních. Čísla za ČR jako celek se vesměs neliší, nebo jen v řádech desetin procent.

Věříme, že v zájmu srovnatelnosti národních výsledků a dat publikovaných za ČR v mezinárodních srovnáních Eurostatem, bude tato úprava přijata s pochopením.


Oddělení sociálních šetření
RNDr. Jaromír Kalmus