Udržitelný rozvoj v krajích ČR

 


31. března 2010

UDRŽITELNÝ ROZVOJ V KRAJÍCH ČR


Český statistický úřad (ČSÚ) vydal analyticky zaměřenou publikaci „Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010“. Analýza navazuje na soubor publikací vydaných v roce 2007, které mapovaly oblast udržitelného rozvoje v jednotlivých krajích na základě dostupných dat z ČSÚ a dalších veřejných zdrojů.

K charakteristice vývoje v krajích je v publikaci využito 41 indikátorů, za které jsou k dispozici regionální data ve formě časových řad, naplněných u většiny indikátorů do roku 2008. Výběr byl proveden proporcionálně, aby mohla být posuzována vyváženost mezi třemi pilíři, na kterých udržitelný rozvoj území spočívá (ekonomický, sociální a environmentální). U každého indikátoru je uvedena návaznost na strategické dokumenty, počínaje Strategií udržitelného rozvoje ČR 2004 a Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR z roku 2010 konče.

Autoři publikace si stanovili následující cíle:
 • mezikrajské porovnání úrovně vybraných indikátorů udržitelného rozvoje
 • vývoj vybraných indikátorů udržitelného rozvoje v krajích ČR v delší časové řadě
 • zobrazení základních tendencí udržitelného rozvoje v jednotlivých krajích

Publikace má dvě části. První je členěna podle pilířů a indikátorů, přičemž u každého indikátoru je uvedena definice, metodický popis a tabulka dat podle krajů v časové řadě. Formou odrážek jsou uvedeny základní poznatky, případně je vložena tabulka s dalšími ukazateli. Kapitola je doplněna grafy charakterizujícími vývoj či souvislosti mezi ukazateli a kartogramy. Druhá část se zaměřuje na zobrazení základních tendencí udržitelného rozvoje v jednotlivých krajích. Každému kraji je věnována dvoustrana, za úvodní tabulkou následují hlavní tendence v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje a grafické znázornění časové řady vybraných indikátorů ve srovnání s celostátním vývojem.

Nejdůležitější poznatky:
 • ve většině krajů převažoval v sociálním pilíři příznivý trend vývoje většiny indikátorů, přestože v ekonomické oblasti byl často vývoj nejednoznačný nebo stagnoval
 • ve všech krajích rostl v letech 2000 až 2008 čistý disponibilní důchod domácností, klesala míra úmrtnosti a prodlužovala se naděje dožití mužů i žen
 • v environmentální oblasti byly zaznamenány největší územní rozdíly ve vývoji indikátorů vztahujících se ke znečištění ovzduší, přesto i v tomto pilíři existují indikátory s převážně příznivým vývojem (růst podílu listnatých dřevin, rostoucí podíl ekologického zemědělství), ale také s nepříznivým vývojem (růst produkce komunálního odpadu)

Kraje lze na základě vyváženosti jednotlivých pilířů rozdělit do několika skupin:
 • kraje se silnou vzájemnou vazbou, vysokou ekonomickou výkonností, ale problémy v environmentální oblasti – Hlavní město Praha a Středočeský kraj
 • ekonomicky silné kraje s relativně málo poškozeným životním prostředím – Jihočeský, Plzeňský a Jihomoravský
 • kraje s průměrným ekonomickým potenciálem – Královéhradecký, Pardubický a Vysočina
 • kraje s nižší ekonomickou výkonností, ale relativně příznivým stavem životního prostředí – Liberecký, Olomoucký a Zlínský kraj
 • kraje procházející restrukturalizací specificky odvětvově zaměřené ekonomiky – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj

Publikaci naleznete na internetových stránkách ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-v-krajich-ceske-republiky-2010-n-8mahfgb29u

Odbor informačních služeb ČSÚ
Kontaktní osoba:
RNDr. Petr Dědič
petr.dedic@czso.cz

 • TZudržitelnýrozvoj1003.doc