Regionální a městská statistika Eurostatu

 

Databáze Eurostatu - regiony a města
Snadný přístup ke všem regionálním a městským statistikám Eurostatu
 

Regionální ročenka Eurostatu
Regionální ročenka Eurostatu podává podrobný popis široké škály statistických témat napříč regiony členských států Evropské Unie, států ESVO a kandidátských zemí. Každá kapitola obsahuje statistické informace v mapách, tabulkách a grafech s komentovanými politickými souvislostmi, hlavními poznatky a zdroji dat. Tyto regionální ukazatele jsou rozděleny do 12 okruhů: regionální politika a strategie Evropa 2020, obyvatelstvo, zdravotnictví, vzdělávání, trh práce, makroekonomika, strukturální podnikové statistiky, výzkum a vývoj, informační společnost, cestovní ruch, doprava a zemědělství. Kromě toho jsou v tomto vydání zahrnuty tři kapitoly se zvláštním zaměřením na genderovou problematiku, kvalitu života a informace vztahující se k životu v evropských městech.

Eurostat Regional Yearbook 2019 Edition
 

GISCO (the Geographical Information System at the COmmission)
GISCO je služba Eurostatu, která pomáhá a podporuje využívání GIS v rámci Evropského statistického systému a Evropské komise.
Geografický informační systém (GIS) propojuje hardware, software a data pro pořizování, správu, analýzu a zobrazování všech forem zeměpisných odkazů. GIS umožňuje např. zobrazení objektů, hustoty, analýzu prostorových vztahů a vizualizaci údajů apod.
 

Urban audit
Řada ukazatelů, které pokrývají většinu aspektů kvality života ve městech v EU, Norsku, Švýcarsku a Turecku (obyvatelstvo, bydlení, zdravotnictví, trh práce, vzdělávání, životní prostředí atd.)
 

Metropolitní regiony
Metropolitní regiony jsou regiony NUTS3 nebo kombinace regionů NUTS3, které reprezentují všechny aglomerace s minimálně 250 000 obyvateli.
 

Evropa - NUTS2
Mapy států Evropy s rozčleněním na jednotlivé NUTS2 regiony a vyznačením některých významnějších měst.