Poznámka ke spotřebitelským cenám energií - říjen 2022

 

Pro domácnosti odebírající elektřinu byl od října 2022 zaveden tzv. Úsporný tarif a zároveň jim byl odpuštěn poplatek za podporované zdroje energie (POZE).

Úsporný tarif – příspěvek na úhradu nákladů za energie zákazníkovi v domácnosti – byl zaveden Nařízením vlády (č. 262/2022 Sb. ze dne 24. srpna 2022) pro měsíce říjen 2022 – prosinec 2022. Byla určena výše příspěvku dle distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých byl příspěvek zohledněn. Celková částka určená na tento „tarif“ byla zveřejněna v tiskové zprávě Ministerstva financí („Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2022“, ze dne 1. listopadu 2022).

POZE – poplatek za podporované zdroje energie – byl odpuštěn od října 2022 do prosince 2023. Pro měsíce říjen – prosinec 2022 bylo zveřejněno v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (č. 8/2022 ze dne 2. září 2022).

Definice spotřebitelské ceny je pro národní index spotřebitelských cen (CPI) chápána obvykle shodně s jeho definicí v (evropském) harmonizovaném indexu (HICP). Je to skutečná cena, kterou je spotřebitel smluvně zavázán zaplatit v daném referenčním období za jím nakupovaný produkt, a to včetně všech daní vztahujících se k tomuto produktu.

Na druhou stranu se od této ceny odečítají vládní subvence, které jsou podmíněny nákupem tohoto produktu. To platí i v případě, že spotřebitel zaplatí celou cenu a subvenci obdrží dodatečně, či s předstihem. Pro načasování vstupu do indexu spotřebitelských cen je podstatné, jaká byla dána závazná cena pro dané období, nikoliv konkrétní okamžik platby (či její časové rozložení do platby záloh a doplatků).

Časově omezené prominutí POZE a Úsporný tarif jsou chápány jako dvě části jednoho vládního opatření sloužící jako subvence státu domácnostem na nákup elektřiny za měsíce říjen 2022 až prosinec 2023.

Pro konkrétní výpočet vlivu tohoto opatření na index spotřebitelských cen je Úsporný tarif chápán jako část této subvence platná pro měsíce říjen 2022 až prosinec 2022, proto byla celková částka této složky subvence rozdělena rovnoměrně na tři stejné díly pro každý z těchto tří měsíců.

Vliv zahrnutí Úsporného tarifu do indexu spotřebitelských cen odpovídá rozdílu mezi celkovými výdaji za elektřinu souboru všech domácností v cenách daného referenčního období (např. říjen 2022) a stejnými výdaji sníženými o státní kompenzaci na toto referenční období. V důsledku definice CPI/HICP jakožto Laspeyresova indexu se teoreticky předpokládá konstantní spotřeba elektrické energie v každém z těchto měsíců (je odvozena z aktuálních relativních vah CPI).

Vliv zahrnutí Úsporného tarifu je jednorázově spočten na souboru všech domácností, nikoliv na jednotlivých detailních tarifních cenách, ze kterých se cenový index agregátně počítá. Projeví se odpovídajícím poklesem cenového indexu za elektřinu za říjen 2022.

Prominutí POZE (poplatku za podporované zdroje energie) ve výši 599,- Kč/MWh pro měsíce říjen 2022 až prosinec 2023 se do výpočtu promítne odpovídajícím poklesem cenového indexu za říjen 2022. Vliv Úsporného tarifu a prominutí POZE se sčítá.

Bez zahrnutí výše uvedených opatření (Úsporný tarif a odpuštění POZE) do výpočtu by úhrnný index spotřebitelských cen meziměsíčně dosáhl hodnoty 101,6 % (namísto 98,6 %), z toho u elektřiny 100,8 % (namísto 46,1 %). Analogicky by meziroční index za úhrn dosáhl hodnoty 118,6 % (namísto 115,1 %), z toho u elektřiny 135,2 % (namísto 61,8 %).