Poznámka ke spotřebitelským cenám energií - listopad 2021

 

Rozhodnutím Ministerstva financí byla prominuta daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo úplata, u níž vznikla povinnost přiznat daň, byla přijata, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. (podrobněji viz Finanční zpravodaj Ministerstva financí č. 34 ze dne 20. října 2021)

Dle metodiky pro výpočet indexu spotřebitelských cen (jak HICP, tak CPI) se změny cen promítají do indexu dle právě platných tarifů v dané době, a to včetně aktuálně platné sazby DPH. Rozložení plateb záloh a doplatků nehraje roli.

Současné prominutí DPH u energií pro měsíce listopad a prosinec je proto chápáno jako změna sazby DPH z 21 % na 0 % a tudíž se do výpočtu promítne odpovídajícím poklesem cenového indexu. Nehraje přitom roli, zda se jedná o snížení DPH trvalé, nebo dočasné. Další případné změny daňové sazby budou ošetřeny stejným způsobem.

Dle orientačního propočtu toto dočasné prominutí DPH představovalo snížení meziměsíčního celkového přírůstku o 1,0 procentního bodu, v oddíle bydlení o 4,1 p. b., u elektřiny o 17,7 p. b., u zemního plynu o 18,7 p. b. Pro meziroční index by se jednalo o snížení přírůstku o 1,0 p. b. na úhrnném indexu, v oddíle bydlení o 4,3 p. b.,  u elektřiny o 18,2 p. b. a u zemního plynu o 19,1 p. b. Ve všech případech se jedná o rozdíly mezi indexem cen s 0 % sazbou DPH a hypotetickým indexem cen se sazbou 21 % DPH za listopad 2021.