Ženy a muži v Jihočeském kraji - 2018


Grafy
Demografické charakteristiky
Věkové složení obyvatelstva v Jihočeském kraji k 31. 12. 2018 PNG
Věková struktura obyvatelstva podle pohlaví a okresů v Jihočeském kraji k 31. 12. 2018 PNG
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, nejvyššího ukončeného vzdělání a náboženské víry v Jihočeském kraji PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku v Jihočeském kraji PNG
Rozvody podle pohlaví a věku v Jihočeském kraji PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a národnosti v Jihočeském kraji a ČR PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a náboženské víry v Jihočeském kraji PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a místa narození v Jihočeském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Projekce počtu obyvatel kraje podle pohlaví a věku do roku 2050 v Jihočeském kraji PNG
Projekce počtu obyvatel ve věku 0–14 a 65 a více let, vývoj indexů stáří a ekonomického zatížení do roku 2050 v Jihočeském kraji PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání v Jihočeském kraji PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Jihočeském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání v Jihočeském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Absolventi středních škol podle pohlaví a vybraných skupin oborů vzdělání v Jihočeském kraji ve školním roce 2017/18 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji v roce 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Míra ekonomické aktivity podle pohlaví a věku v Jihočeském kraji (tříleté průměry) PNG
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti v Jihočeském kraji PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví a typu vyjížďky v Jihočeském kraji PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a použitého dopravního prostředku v Jihočeském kraji PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví v Jihočeském kraji PNG
Struktura uchazečů o zaměstnání podle pohlaví a vzdělání v Jihočeském kraji k 31. 12. 2018 PNG
Zdravotní péče
Návštěvy v zařízeních ambulantní péče na 1 obyvatele podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví v Jihočeském kraji PNG
Průměrný věk klientů substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Případy substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klientů a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou porucha příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2017 PNG
Hospitalizace pro poruchy příjmu potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a důvodu v Jihočeském kraji PNG
Dočasná pracovní neschopnost (DPN) pro nemoc a úraz podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Sociální zabezpečení
Uživatelé vybraných sociálních služeb starší 18 let podle pohlaví v Jihočeském kraji v roce 2018 PNG
Struktura příjemců důchodů podle pohlaví v Jihočeském kraji v prosinci 2018 PNG
Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Jihočeském kraji v prosinci 2018 PNG
Průměrná výše měsíčního důchodu podle pohlaví a druhu důchodu v Jihočeském kraji v prosinci 2018 PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na příjemcích starobních důchodů celkem podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG
Počet příjemců a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v Jihočeském kraji PNG
Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných sólo podle pohlaví a okresů v Jihočeském kraji v prosinci 2018 PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácností podle typu v Jihočeském kraji PNG
Hospodařící domácnosti podle typu a SO ORP v Jihočeském kraji PNG
Rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí v Jihočeském kraji PNG
Manželské páry a faktická manželství podle rozdílu ve věku v Jihočeském kraji PNG
Osoby v bytech žijící v úplné rodině podle postavení v domácnosti a věku v Jihočeském kraji PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele v Jihočeském kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Jihočeském kraji PNG
Úplné rodiny bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Jihočeském kraji PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící v bytě podle způsobu bydlení, pohlaví a věku v Jihočeském kraji PNG
Volnočasové aktivity
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Jihočeském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, dopravní nehody
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena PNG
Stíhané osoby podle pohlaví a krajů vroce 2018 PNG
Volby
Kandidáti podle pohlaví a věku vevolbách do zastupitelstva Jihočeského kraje PNG
Podíl zvolených zastupitelů na počtu kandidátů podle pohlaví a okresů ve volbách do obecních zastupitelstev v Jihočeském kraji PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.