Evropská podpora řeckého předsedy a nezávislosti statistických úřadů

 

26. května 2015

Výbor pro Evropský statistický systém (ESSC) se postavil proti zásahům do nezávislosti národních statistických úřadů. Ze své pozice dohledového orgánu konstatoval, že produkce evropských statistik odpovídá nejpřísnějším normám a odborným nárokům. Podpořil tak řecký statistický úřad ELSTAT, jehož předseda čelí obvinění kvůli údajné manipulaci s daty o rozpočtovém deficitu země.

ESSC svým prohlášením přijatým minulý týden v Lucemburku (kompletní znění prohlášení1)) uznal jednoznačné zlepšení řeckého statistického systému v posledních pěti letech. Uvedl, že údaje o řeckém schodku a dluhu jsou Eurostatem konzistentně zveřejňovány bez výhrad či změn od listopadu 2010 navzdory tomu, že se ELSTAT musí intenzivně zasazovat o udržení své nezávislosti.

„Je to v podstatě paradoxní situace. Před soud má být postaven předseda národního statistického úřadu, který postupoval v souladu s evropskou legislativou a který reprezentoval znovuobnovenou nezávislost řecké statistiky. Jeho případ je varováním pro celou Evropskou unii a vyspělé demokracie. ESSC proto přijal stanovisko, v němž důrazně apeluje na nezávislost národních statistických úřadů a hájí jejich imunitu před politickými vlivy a jakýmikoliv snahami vlád diktovat podobu oficiálních statistik. Takové zásahy jsou naprosto nepřípustné a znamenaly by zánik měřítek kvality a důvěryhodnosti evropské statistiky,“ reagovala předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová, jež je rovněž členkou ESSC.

Andreas Georgiou byl jmenován předsedou nově zřízeného nezávislého úřadu ELSTAT v roce 2010. Krátce nato oznámil, že schodek řeckého rozpočtu v roce 2009 nebyl 12 %, ale 15 %. Bývalá zaměstnankyně úřadu ho obvinila z účelového zhoršení dat, které dle jejího názoru bylo motivováno potřebou ospravedlnit mezinárodní dohled a rozpočtové škrty na straně výdajů. Evropský statistický úřad se ELSTATu opakovaně zastal. Oficiálně potvrdil, že data poskytovaná řeckým statistickým úřadem jsou v souladu s metodikou Eurostatu.

Stanovisko ESSC míří na statistiku v celoevropském měřítku a vyzývá k dodržování odborné nezávislosti statistických úřadů a důvěryhodné statistiky. Odvíjí se přitom od aktuálního průlomového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759, které vstoupilo v platnost 29. dubna 2015. Nařízení opravňuje národní statistické úřady k rychlému a bezplatnému přístupu k administrativním zdrojům dat vedených např. ministerstvy. Díky tomu by státní statistické systémy měly fungovat efektivněji a respondenti by neměli být zatěžováni nadměrným množstvím administrativních povinností. Více viz zpráva ČSÚ ze dne 19. května 2015 Evropský parlament posílil nezávislost oficiální statistiky.

__________________________________
1) Anglická verze: https://www.czso.cz/csu/czso/statement-of-the-members-of-the-european-statistical-system-on-their-commitment-to-professional-independence-of-statistical-authorities-and-the-credibility-of-european-statistics-and-on-statistics-in-greece.

 

Kontakt:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
mob.: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

 

  • ČSÚ TZ 150526-Evropská podpora řeckého předsedy a nezávislosti statistických úřadů.doc