Vývoj průměrných mezd zaměstnanců - 3. čtvrtletí

06.12.2010
Kód: q-3132-10
 Meziroční změna průměrné mzdy je ještě drobně poznamenána poklesem zaměstnanosti vyjádřené evidenčním počtem zaměstnanců na přepočtené počty. Ten se ve 3. čtvrtletí 2010 celkově snížil o 1,2 % ku stejnému období předchozího roku, tj. o 47 tisíc. Značný růst počtu zaměstnanců lze nalézt v odvětvích ostatní činnosti (+6,8 %), v peněžnictví a pojišťovnictví (+4,5 %), dále v odvětví činnosti v oblasti nemovitostí (+2,0 %), ve zdravotní a sociální péči (+1,4 %) a ve vzdělávání (+1,2 %), obrat se ukazuje již také v některých průmyslových odvětvích (zprac. průmysl +0,2 %). Naopak k vysokým poklesům počtu zaměstnanců došlo v odvětvích ubytování, stravování a pohostinství (-7,5 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (-7,1 %) a ve stavebnictví a zemědělství, lesnictví a rybářství (shodně -5,5 %).
O jistém oživení v průmyslu svědčí i výrazné meziroční zvýšení podílu přesčasové práce.

U samotné průměrné mzdy (aritmetického průměru počítaného jako podíl objemu mezd a evidenčního počtu zaměstnanců) byl zaznamenán růst celkově velmi nízký, avšak výrazně odvětvově diferencovaný. Nominálně byl nárůst průměrné mzdy (2,0 %) nejnižší od roku 2000, a o 0,4 procentního bodu nižší než v 2. čtvrtletí 2010. K vyšším meziročním růstům došlo v odvětvích profesní, vědecké a technické činnosti (+4,9 %), zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (+4,0 %), informační a komunikační činnosti a dále výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (shodně +3,9 %). Na druhé straně mzdy výrazně nominálně poklesly v odvětvích vzdělávání (-2,5 %) a veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (-1,5 %). K menšímu nominálnímu poklesu průměrné mzdy došlo i v peněžnictví a pojišťovnictví (-0,7 %), kde má patrně souvislost s příchodem nových zaměstnanců, viz výše.

Vývoj reálné mzdy byl vedle růstu nominálních mezd ovlivněn ještě růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen, který se v 3. čtvrtletí 2010 dostal na 101,9 %, tedy nejvyšší úroveň od 1. čtvrtletí 2009. Celková reálná mzda tak ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla pouze o 0,1 %. Podnikatelská sféra zaznamenala meziroční nárůst reálné mzdy o 1,0 %, v nepodnikatelské sféře se reálná mzda snížila o 3,6 % a poklesla tak již druhé čtvrtletí za sebou. Nepodnikatelská sféra, která zaměstnává ve větší míře zaměstnance s vyššími stupni vzdělání, má dlouhodobě mírně vyšší aritmetický průměr platů proti podnikatelské sféře, což ani poslední trendy nezměnily.

Rozdíly mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou se projevily i v jednotlivých odvětvích, např. zatímco v subjektech podnikatelské sféry v odvětví zdravotní a sociální péče vzrostla průměrná mzda o 5,0 %, v organizacích nepodnikatelské sféry v tomto odvětví nominálně poklesla o 0,9 %. Stejný trend se objevil i v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech a dalších méně zastoupených odvětvích. Naopak ve vzdělávání klesla průměrná mzda podobně v obou sférách.

* * *

Za první tři čtvrtletí 2010 se průměrná mzda zvýšila v celém českém hospodářství nominálně o 2,3 %, v podnikatelské sféře o 2,6 %, v nepodnikatelské sféře o 0,7 %. V těchto kumulativních údajích ještě dominuje pokles počtu zaměstnanců ve většině odvětví, nejvíce pak v ubytování, stravování a pohostinství (-8,0 %), v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu (-7,3 %), v zemědělství, lesnictví a rybářství (-6,5 %) a ve stavebnictví (-5,9 %). Naopak výraznější nárůst lze nalézt především v odvětví ostatní činnosti (+6,9 %), a pak v peněžnictví a pojišťovnictví (+2,2 %).

Pokud jde o vývoj samotných průměrných mezd, významnější růst byl u odvětví těžba a dobývání (+6,4 %) a zdravotní a sociální péče (+5,2 %). Nejvyšší úroveň průměrných mezd byla v peněžnictví a pojišťovnictví (46 724 Kč), následovaly informační a komunikační činnosti (42 821 Kč). Ubytování, stravování a pohostinství se umístilo na druhém pólu stupnice (12 574 Kč), tam však část pracovních příjmů zaměstnanců tvoří spropitné.

Minimální mzda se nezměnila již od ledna 2007 a činí 8 000 Kč.

Graf č. 1
Graf 1

Graf č. 2
Graf 2  • cpmz120610_analyza.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz