Statistická ročenka České republiky - 2022


29. SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA, NEHODY
Metodika Word PDF
29-1. Pohyb agendy u okresních a krajských soudů Excel
29-2. Pravomocná rozhodnutí soudu a průměrné délky soudního řízení Excel
29-3. Stíhané, obžalované a odsouzené fyzické osoby Excel
29-4. Odsouzené fyzické osoby za vybrané trestné činy Excel
29-5. Odsouzené mladistvé osoby za vybrané trestné činy Excel
29-6. Osoby ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence Excel
29-7. Obvinění podle pohlaví a průměrná délka vazby (stav k 31. 12.) Excel
29-8. Státní příslušnost vězňů (stav k 31. 12.) Excel
29-9. Vězněné osoby podle státní příslušnosti k 31. 12. 2021 Excel
29-10. Odsouzení, kteří nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody Excel
29-11. Odsouzení podle jednotlivých typů věznic (stav k 31. 12.) Excel
29-12. Odsouzení podle věkových skupin (stav k 31. 12.) Excel
29-13. Odsouzení podle délky uloženého trestu (stav k 31. 12.) Excel
29-14. Zaměstnanost, průměrná měsíční mzda a výsledky v odborném vzdělávání odsouzených Excel
29-15. Mimořádné události Excel
29-16. Odsouzení za trestné činy spáchané v souvislosti s používáním a distribucí návykových látek (stav k 31. 12.) Excel
29-17. Kriminalita Excel
29-18. Nehody v železniční dopravě Excel
29-19. Nehody v silniční dopravě Excel
29-20. Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě Excel
29-21. Nehody v letecké dopravě Excel
29-22. Mimořádné události se zásahy jednotek požární ochrany (JPO) Excel
29-23. Zásahy jednotek požární ochrany (JPO) při živelních pohromách Excel
29-24. Základní ekonomické ukazatele Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) Excel
29-25. Požáry Excel
29-26. Požáry podle odvětví vzniku Excel
29-27. Požáry podle odvětví vzniku v roce 2021 Excel
29-28. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku v roce 2021 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.