Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Olomouckého kraje - 2000 - 2005


Seznam grafů
Graf 2.1.2    Struktura obyvatelstva správních obvodů ORP podle velikostních skupin obcí k 31. 12. 2005 JPG
Graf 2.2.2    Vzdělanostní struktura obyvatel ve věku 25 a více let podle správních obvodů ORP JPG
Graf 2.2.3    Sňatečnost a rozvodovost v letech 2001 – 2005 ve správních obvodech ORP JPG
Graf 2.2.4    Průměrný přirozený přírůstek a přírůstek stěhováním v letech 2001 – 2005 ve správních obvodech ORP JPG
Graf 2.3.1    Podnikatelská aktivita podle správních obvodů ORP v roce 2005 JPG
Graf 2.3.2.1 Obhospodařovaná zemědělská půda podle právní formy zemědělských podniků podle okresů v roce 2005 JPG
Graf 2.3.2.2 Plochy obilovin v roce 2005 JPG
Graf 2.3.2.3 Plochy olejnin v roce 2005 JPG
Graf 2.3.2.4 Zemědělské stroje podle okresů v roce 2005 JPG
Graf 2.3.4.1 Stavební práce v tuzemsku podle okresu místa stavby v letech 2001 až 2005 JPG
Graf 2.3.4.2 Bytová výstavba v roce 2005 podle okresů JPG
Graf 2.3.4.3 Dokončené byty a intenzita bytové výstavby v letech 2001 – 2005 JPG
Graf 2.3.6    Potenciál cestovního ruchu v roce 2001 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 2.4.2    Míra ekonomické aktivity a index ekonomického zatížení v roce 2001 ve správních obvodech ORP JPG
Graf 2.4.3.1 Změna míry nezaměstnanosti v letech 2000 - 2005 a podíl dlouhodobě nezaměstnaných v roce 2005 ve správních obvodech ORP JPG
Graf 2.4.3.2 Intenzita podnikatelské aktivity a míra nezaměstnanosti ve správních obvodech ORP JPG
Graf 2.4.5    Zjištěné trestné činy na 1 000 faktických obyvatel podle správních obvodů ORP v letech 2000 – 2005 JPG
Graf 2.4.6    Účast ve volbách do PS Parlamentu ČR 2006 a míra nezaměstnanosti v roce 2005 JPG
Graf 2.5.1.1 Výdaje na pořízení DHM na ochranu životního prostředí podle okresů JPG
Graf 2.5.1.2 Specifická potřeba vody na obyvatele podle velikostních skupin obcí v roce 2001 JPG
Graf 2.5.2    Podíl obcí se schváleným územním plánem a podíl obcí s plynofikací v roce 2005 ve správních obvodech ORP JPG
Graf 2.5.3    Silniční vzdálenost obcí od krajského města Olomouc podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.1.1    Souhrnné hodnocení správních obvodů ORP JPG
Graf 4.1.2    Postavení správních obvodů ORP v ekonomickém a sociálním prostředí JPG
Graf 4.1.3    Postavení správních obvodů ORP v demografickém prostředí a v oblasti infrastruktury, polohy, dostupnosti a životního prostředí JPG
Graf 4.1.4    Postavení správních obvodů ORP v demografickém a sociálním prostředí JPG
Graf 4.2.1    Rozloha k 31. 12. 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.2    Relativní přírůstek obyvatel v letech 2000 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.3    Úhrnná plodnost v letech 2001 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.4    Index stáří v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.5    Podíl cizinců na obyvatelstvu v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.6    Intenzita podnikatelské aktivity podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.7    Podíl zemědělské půdy na celkové výměře v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.8    Produkce na zaměstnance v průmyslových podnicích s 20 a více zaměstnanci v roce 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.9    Intenzita privátní bytové výstavby v letech 2001 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.10   Index progresivity ekonomické struktury podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.11   Průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2001 – 2005 podle správních obvodů ORP JPG
Graf 4.2.12   Podíl obyvatel bydlících v domech s přípojkou na plyn ze sítě podle správních obvodů ORP JPG

Zveřejněno dne: 29.06.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.