Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje v dlouhodobém vývoji podle obcí s rozšířenou působností - 2004


Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) L

Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Litovel zahrnuje 20 obcí. ORP Litovel sousedí s šesti ORP: Olomouc, Prostějov, Konice, Mohelnice, Uničov a Šternberk. Základní charakteristiku ORP Litovel představuje níže uvedená tabulka:

Po srovnání roku 1970 s rokem 2003 vidíme, že v ORP Litovel se zmenšil počet obyvatel u obou pohlaví o necelá 2 %. Přičemž počet žen se snížil o necelých 5 %, a počet mužů se zvýšil o 1 %.

 

Výrazně se změnila věková struktura populace. V letech 1970 až 1980 byl podíl dětí (do 14 let věku) obou pohlaví větší než podíl osob starších 60 let. V letech 2000 až 2003 došlo k poklesu počtu dětí na úkor věkové skupiny 15 – 59 let, a počet seniorů převýšil počet dětí 0 – 14 let. Tato situace je vidět v níže uvedené tabulce.

Stárnutí populace je nejlépe vidět, když porovnáme ukazatele jako jsou: průměrný věk a index stáří v časové řadě.

Vidíme, že průměrný věk obyvatel ORP Litovel od roku 1991 vzrostl o necelé 3 roky. Přitom průměrný věk žen překročil hranici 40 let, a průměrný věk mužů je o 3 roky nižší, což potvrzuje, že ženy žiji déle. Převahu seniorů nad dětmi do 14 let vyjadřují indexy stáří (60+ a 65+). Vidíme, že index stáří 60+, kromě roku 1980, postupně rostl, a v roce 2003 činil 123, tzn. že na 100 dětí do 14 let věku připadlo 123 osob starších 60 let. Žen starších 60 let připadajících na 100 dětí 0 – 14 letých bylo v roce 2003 dokonce 146. Pouze obec Pňovice má index stáří 60+ pod hranici 100. Nejvyšší index stáří má obec Luká, kde na 100 dětí do 14 let připadá 169 osob starších 60 let. V této obci je také druhý nejvyšší index stáří 65+. Na 100 dětí do 14 let připadá 129 osob nad 65 let. 

Stárnutí populace a snižující se porodnost je vidět také v grafické podobě „stromu života“ (graf „Věková struktura obyvatelstva ORP Litovel“). V ORP Litovel poměr narozených žen a mužů byl od šedesátých let skoro stejný. Větve „stromu života“ jsou stejně dlouhé na obou stranách pro daný rok. Počet narozených dětí se rok od roku snižoval. V sedmdesátých letech se rodilo přibližně stejně chlapců jako děvčat, a to kolem 200. V roce 1993 už to bylo pouze kolem 150 dětí, tj. celkem cca 300 dětí a na konci roku 2003 už jen kolem 216 dětí celkem.

Nízká porodnost ovlivňuje existenci mateřských a základních škol. V ORP Litovel je 18 mateřských škol s celkovou kapacitou 887 míst, z toho je obsazeno 745. Jenom MŠ ve Střeni je plně obsazená, a dokonce počet dětí je vyšší než kapacita školky, a to z důvodu nekaždodenní docházky některých dětí.

Základních škol I. a II. stupně je v ORP Litovel 15, s celkovou kapacitou 3 575 míst, z toho počet žáků k 30. 9. 2003 byl 2 230 osob.

Úbytek dětí je vidět při porovnaní počtu dětí v roku 1992 a 2003. Tříletých dětí bylo v roce 1992 v ORP Litovel celkem 303, o deset let později už jenom 201. Podobně tomu bylo i u dětíšestiletých. Stav celkem v roce 1992 byl 292 dětí, v roce 2003 už jich bylo jenom 244.

Možný vývoj počtu dětí do budoucna představují níže uvedené tabulky.

V ORP Litovel je se seniory podobná situace jako ve všech 13 ORP Olomouckého kraje. Penzistů rok od roku přibývá, kapacita sociálních zařízení pro ně je nedostačující. V Července je domov důchodců s 165 místy. V celém správním obvodu je 6 domů s pečovatelskou službou s celkovým počtem bytů 118. Podíly osob starších 60 let k celkovému počtu obyvatel ve všech obcích ORP Litovel přesahují 15 %.

Možný vývoj počtu seniorů do budoucna představuje níže uvedený graf a tabulka.


 

Zveřejněno dne: 30.6. 2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.

Zveřejněno dne: 30.06.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.