Zaměstnanost a nezaměstnanost v Ústeckém kraji podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v roce 2016 (roční průměry)

 

 Podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil tvořilo v roce 2016 populaci Ústeckého kraje starší 15 let 692,6 tis. osob, meziročně to znamenalo pokles o 0,9 procentních bodů (p. b.) a v porovnání se stejným obdobím v roce 2010 poklesla tato populace o 16,0 p. b. Ve struktuře populace v loňském roce převažovalo z 58,2 % ekonomicky aktivní obyvatelstvo (403,4 tis. osob), pracovní sílu tedy tvořilo 382,6 tis. zaměstnaných a 20,7 tis. nezaměstnaných osob. Zbývajících 41,8 % připadalo na ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (289,2 tis. osob).

Meziročně se počet ekonomicky aktivních osob (pracovní síla) navýšil o 7,4 tis. osob (tj. o 1,9 %), přičemž počet zaměstnaných vzrostl o 16,6 tis. osob a počet nezaměstnaných poklesl o 9,2 tis. osob. Více než 41 % pracovní síly představovaly osoby ve věku 30–44 let, dalších 34,2 % tvořily osoby 45–59leté. Menší měrou se na pracovní síle podíleli mladí lidé ve věku 15–29 let (17,6 %) a osoby starší 60 let (6,5 %). Obdobně strukturovaná byla také skupina zaměstnaných osob. V případě nezaměstnaných byla nejvíce zastoupena kategorie 30–44letých (38,9 %) a 15–29letých osob (30,4 %). Počet ekonomicky neaktivních meziročně poklesl o 8,3 tis. (tj. o 2,8 %) na 289,2 tis. osob. Z hlediska podrobné věkové struktury neaktivní části populace pak k nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu počtu osob došlo ve věkových skupinách 20–39 let (v úhrnu o 13,1 %) s tím, že nejvyšší snížení vykázala kategorie 35–39 let (o 19,1 %) a 55–64 let (o 13,5 %). Naopak nárůst byl zaznamenán ve věkové skupině 40–54 let ekonomicky neaktivních obyvatel, a to o 19,1 %.

 

 

 

Vzdělanostní složení obyvatel starších 15 let se meziročně významně nezměnilo. V populaci kraje tak nadále převažují osoby se středním vzděláním bez maturity (37,2 %), následované osobami s maturitou (31,7 %). Základní vzdělání uvedlo 19,3 % osob a vysokoškolské 11,7 % populace kraje. V porovnání s průměrem České republiky vykazuje Ústecký kraj nižší podíl v případě středního maturitního a vysokoškolského vzdělání (průměr ČR 33,7 %, resp. 18,5 % české populace), naopak vyšší zastoupení mají v našem kraji osoby se základním a středním vzděláním bez maturity (průměr za ČR 13,8 %, resp. 33,9 %).  

* zahrnuje vyšší odborné vzdělání

V důsledku nárůstu pracovní síly meziročně vzrostla i míra ekonomické aktivity, a to o 1,1 p. b. na 58,2 %. V porovnání s průměrem České republiky je o 1,7 p. b. nižší a mezi kraji je čtvrtá nejnižší. V porovnání jednotlivých krajů hodnota míry ekonomické aktivity kolísala v rozmezí od 58,0 % (Olomoucký kraj) do 62,8 % (Hlavní město Praha).

Míra ekonomické aktivity žen pak v Ústeckém kraji nabyla hodnoty 50,7 % (meziročně o 1,8 p. b více) a v mezikrajovém žebříčku byla rovněž čtvrtá nejnižší. Ukazatel v případě mužů dosáhl hodnoty 66,0 % (meziročně o 0,4 p. b. méně), což znamenalo nejnižší příčku mezi kraji. Nejvyšší zastoupení pracovní síly v populaci žen starších 15 let vykázalo Hlavní město Praha (54,6 %), opačně tomu bylo v Olomouckém kraji (48,8 %). První příčku pomyslného srovnání obsadilo Hlavní město Praha také v případě míry ekonomické aktivity mužů (71,8 %).

Většina zaměstnaných v roce 2016 pracovala v našem kraji ve službách (57,2 %), přičemž meziročně se jejich podíl snížil o 1,6 p. b. Zaměstnanost v průmyslových odvětvích (vč. stavebnictví) pak dosáhla 41,0 % a v tomto případě se podíl zvýšil o 1,7 p. b. I přes tento výsledek je však zaměstnanost v sekundární sféře v našem regionu šestá nejnižší v rámci mezikrajového srovnání, i tak se však pohybuje nad průměrem České republiky (38,1 %) o 2,9 p. b. Nejnižší zastoupení zaměstnaných v průmyslu a stavebnictví vykazuje Hlavní město Praha (17,4 %), kterému však patří první příčka v případě zaměstnanosti v terciární sféře (82,2 %). Ústecký kraj svým podílem 57,2 % zaměstnaných ve službách obsadil pomyslnou pátou nejvyšší pozici, i když průměr ČR (59,0 %) byl o 1,8 p. b. vyšší než v našem kraji. 

Primární sektor (tedy zemědělství, lesnictví a rybářství) se na zaměstnanosti v našem kraji v roce 2016 podílel pouze 1,8 %, meziročně došlo k nepatrnému snížení o 0,1 p. b. Zaměstnanost v tomto sektoru byla nejvyšší v Kraji Vysočina (6,0 %), nejnižší hodnoty pak nabyla v Hlavním městě Praze (0,4 %). Podíl za Ústecký kraj byl v tomto srovnání třetí nejnižší.

Vzdělanost zaměstnaných osob se z dlouhodobého pohledu zvyšuje, tj. klesá podíl osob se základním a středním vzděláním bez maturity, zatímco podíl středoškoláků s maturitou a osob s vysokoškolským titulem roste. V roce 2016 tak základní vzdělání uvedlo 7,2 % (pokles ve srovnání s rokem 2010 o 1,9 p. b.), střední bez maturity 39,8 % (pokles proti 2010 o 5,5 p. b.), střední s maturitou 37,7 % (nárůst o 2,4 p. b. proti 2010) a vysokoškolské 15,3 % zaměstnaných (nárůst o 5,0 p. b.). Struktura zaměstnaných z pohledu jejich postavení v zaměstnání se významně nemění. V roce 2016 tak většina z nich byla v postavení zaměstnance (82,1 %), 13,9 % pracovalo na vlastní účet, 3,4 % bylo v pozici zaměstnavatele a 0,6 % se označilo za pomáhající rodinné příslušníky.  

S ohledem na meziroční nárůst populace starší 15 let i počtu zaměstnaných vzrostla v Ústeckém kraji také celková míra zaměstnanosti o 2,5 p. b. na 55,24 %. Vyšších hodnot ukazatel nabýval v případě mužů (62,7 %) než žen (48,0 %). Zatímco však u žen došlo k meziročnímu nárůstu o 3,4 p. b., u mužů byl nárůst nižší, o 1,5 p. b. V rámci srovnání krajů byla míra nezaměstnanosti v našem kraji druhá nejnižší. První místo pomyslného žebříčku obsadilo s hodnotou 61,4 % Hlavní město Praha, poslední pak s 55,17 % Moravskoslezský kraj.   

Z celkového počtu 20,7 tis. nezaměstnaných převažovali muži (53,3 %). Téměř 39 % nezaměstnaných bylo ve věku 30 až 44 let, v pořadí druhou nejčetněji zastoupenou skupinou byli mladí ve věku 15 až 29 let (30,4 %) a třetí skupinu tvořily osoby ve věku 45 až 59 let (25,4 %). Obyvatelé starší 60ti let tvořili 5,3 %. Z hlediska vzdělání tvořili největší část nezaměstnaných obyvatelé se základním vzděláním (47,8 %), nejmenší zastoupení pak měli vysokoškoláci (4,1 %). 

Obecná míra nezaměstnanosti poklesla z 7,6 % v roce 2015 na 5,1 % v roce 2016. Stejná situace nastala také v případě mužů a žen, v prvním případě se snížila o 1,7 p. b. na 4,9 %, ve druhém o 3,4 p. b. na 5,4 %. Meziroční snížení bylo vykázáno také v celé České republice, a to o 1,1 p. b. na 4,0 %, hodnota ukazatele se v rámci krajů pohybovala v rozmezí od 2,2 % (Hlavní město Praha) do 6,9 % (Moravskoslezský kraj). Obecná míra nezaměstnanosti za Ústecký kraj byla třetí nejvyšší.