Výzkum, vývoj a informační společnost v mezikrajském srovnání – Ústecký kraj

 

Celkový objem výdajů vynaložených v roce 2019 na výzkum a vývoj v Ústeckém kraji se meziročně zvýšil, naproti tomu počet pracovníků ve výzkumu a vývoji mírně poklesl. Zvýšil se podíl domácností vybavených počítačem i počet domácností s připojením k internetu. Oproti předchozímu roku mírně poklesl podíl uživatelů internetu ve věku 16 a více let, naproti tomu podíl uživatelů internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let meziročně vzrostl.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2019 zabývalo 79 245 pracovníků (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2019 se zvýšil o 5,7 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve všech krajích vyjma Ústeckého, Libereckého a Moravskoslezského. V našem kraji počet těchto pracovníků poklesl o 0,8 % (pokles o 10 na 1 181 osob). Více než třetina z celkového počtu pracovníků ve VaV působila v hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji.

V roce 2019 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 111,6 miliardy korun, proti roku 2018 vzrostly o 8,6 %. Největší meziroční nárůst byl zaznamenán v Karlovarském kraji, kde bylo v porovnání s předchozím rokem vynaloženo o 32 % výdajů více. Ústecký kraj zaznamenal nárůst celkových výdajů na VaV o 26 %, s celkovými výdaji ve výši 1,3 mld. Kč se umístil v mezikrajském srovnání na předposledním místě. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je nadále Praha, v níž bylo v roce 2019 realizováno 35,9 % celkových výdajů, konkrétně 40,1 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský (16,8 %) a Středočeský (15 %). Ústecký kraj se na celkových výdajích na VaV podílel 1,2 %. Největší podíl na celkových výdajích na VaV v České republice mají výdaje v podnikatelském sektoru, a to téměř 62 % (68,8 mld. Kč), druhý nejvyšší podíl výdajů byl vynaložen ve vysokoškolském sektoru (24,3 mld. Kč) a ve vládním sektoru bylo vynaloženo 18,2 mld. Kč. V Ústeckém kraji podíl výdajů vynaložených v podnikatelském sektoru činil 80,6 % (1,1 mld. Kč), ve vysokoškolském sektoru 16,2 % (215 mil. Kč) a ve vládním sektoru 3,1 % (41 mil. Kč).

V Ústeckém kraji bylo v roce 2019 zaregistrováno 19 patentových přihlášek podaných tuzemskými přihlašovateli (o 2 přihlášky méně, než v předchozím roce) a zároveň bylo domácím přihlašovatelům v ČR v našem kraji uděleno 12 patentů, což je o 8 patentů méně než v roce 2018.

Informační společnost

Níže uvedená data jsou uváděna jako tříleté klouzavé průměry (např. data za rok 2019 jsou vypočtena z údajů za roky 2018, 2019 a 2020).

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2018 zabývalo 200,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 49,5 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji. V Ústeckém kraji pracovalo v roce 2018 celkem 8,8 tis. ICT odborníků, z toho 29,5 % bylo ICT specialistů a 70,5 % ICT techniků.

V roce 2019 mělo počítač 78,3 % českých domácností, v Ústeckém kraji tento podíl činil pouze 67,0 % domácností, což je nejnižší hodnota mezi kraji. Meziročně tento podíl v našem kraji vzrostl o 0,1 procentního bodu (p. b.). Největší meziroční nárůst domácností s počítačem zaznamenali v Libereckém kraji, a to o 3,5 p. b.

Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů

Podíl domácností s připojením k internetu se stále zvyšuje, v roce 2019 dosáhl v republikovém průměru 81,1 %. V Ústeckém kraji tento podíl byl 74,8 %. I přes meziroční nárůst podílu domácností s připojením na internet o 0,9 p. b. je v našem kraji tato hodnota nejnižší v ČR. Nejvíce domácností k internetu bylo připojeno v hlavním městě Praze, a to 84,9 %.

Internet v České republice v roce 2019 používalo 81 % osob ve věku 16 a více let. Nejvyšší podíl uživatelů v tomto věku byl v hlavním městě Praze (87,1 %), nejméně pak v Olomouckém kraji (76,1 %). Ústecký kraj zaujímá s hodnotou 76,3 % (meziroční pokles o 0,3 p. b.) druhou nejhorší příčku.

Podíl uživatelů internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let byl ze všech krajů nejvyšší opět v hlavním městě Praze (72,8 %), nejmenší podíl byl zaznamenán v Olomouckém kraji, a to 58,3 %. V Ústeckém kraji tento podíl v roce 2019 činil 61,2 %, což je o 5,1 p. b. více než v předchozím roce a o 2,3 p. b. méně, než je průměr ČR. Podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu, neustále roste. Růst zaznamenaly všechny kraje, nejmenší nárůst byl zaznamenán ve Středočeském kraji (3,3 p. b.), největší v Libereckém kraji (8,5 p. b.).

Meziročně vzrostl v kraji podíl osob ve věku 16 a více let nakupujících na internetu, a to o 5,5 p. b. Zatímco v roce 2018 nakupovalo na internetu 45,2 % obyvatel Ústeckého kraje ve věku 16 a více let, v roce 2019 to bylo již 50,7 %. I přes meziroční nárůst je tento podíl v mezikrajském srovnání stále nejnižší. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v hlavním městě Praze (68,1 %). O 5,5 p. b. vzrostl v našem kraji rovněž i počet uživatelů internetového bankovnictví, které v roce 2019 využívalo 56,0 % osob ve věku 16 a více let. Tento podíl je v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší v ČR po Olomouckém kraji (54,3 %) a o 5,4 p. b. nižší, než je celorepublikový průměr. Největší podíl uživatelů internetového bankovnictví byl v hl. m. Praze, a to 66,9 %.

 

Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

V České republice využívalo v roce 2019 sociální sítě 52,9 % obyvatel ve věku 16 let a více let, což bylo o 3,2 p. b. více, než v přechozím roce. O stejnou hodnotu se meziročně zvýšil i podíl těchto uživatelů v našem kraji a dosáhl tak hodnoty 54,4 % ze všech osob ve věku 16 a více let. Největší podíl uživatelů sociálních sítí byl zjištěn v hlavním městě Praze (58,5 %), nejmenší pak v Olomouckém kraji (47,1 %). Podíl uživatelů sociálních sítí ve věku 16 a více let je v našem kraji čtvrtý nejvyšší v ČR.

Mnoho dalších informací najdete v aktualizované sadě tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2019 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.


 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

email: infoservisul@czso.cz