Ovocné sady v Ústeckém kraji v roce 2017

 

Každých pět let se ve všech členských státech Evropské unie provádí šetření o ovocných sadech. V České republice se v loňském roce uskutečnilo již potřetí a byli do něho zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru Českého statistického úřadu, kteří k 1. květnu 2017 obhospodařovali minimálně 0,20 hektarů ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně, nebo zcela, určena pro trh. Cílem zjišťování bylo získat údaje o odrůdové skladbě, věkové struktuře a intenzitě pěstování sadů hlavních druhů ovocných stromů.

Podle strukturálního šetření o ovocných sadech k 1. 5. 2017 se v Ústeckém kraji věnovalo pěstování ovoce celkem 128 právnických a fyzických osob, kteří obhospodařovali 1 782 ha ovocných sadů. Na celkové rozloze sadů v České republice (16 417,3 ha) se náš kraj podílel 10,9 %. Mezi přední pěstitele ovoce patřil Středočeský kraj společně s Hlavním městem Prahou, ve kterém na 3 175,8 ha působilo 167 pěstitelů, a také Jihomoravský kraj s 3 172,4 ha a celkem 667 hospodáři. Obě hodnoty Ústeckého kraje obsazují v rámci mezikrajového srovnání čtvrtou nejvyšší příčku. Nejmenší plocha ovocných sadů (61,8 ha, tj. 0,4 % republikové rozlohy) a nejméně pěstitelů (9 osob) bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji. 

Nejčastěji pěstovaným stromem téměř ve všech krajích České republiky je jabloň. Zastoupení jabloňových sadů se pohybuje v intervalu od 19,3 % v Kraji Vysočina do 71,5 % v Plzeňském kraji. Výjimku tvoří kraje Zlínský a Moravskoslezský, kde převažují plochy ovocných sadů se slivoněmi (42,6 %, resp. 38,3 %).

Jabloně v Ústeckém kraji byly pěstovány na ploše 1 097,40 ha, tj. 61,6 % z celkové rozlohy sadů v kraji, což řadí náš kraj na pomyslnou druhou příčku hned za již výše zmíněný kraj Plzeňský. Z hlediska výměry byly nejrozšířenější odrůdou jabloní pěstovanou v našem kraji odrůdy řazené ve skupině Idared (14,1 % z celkové výměry jabloní), Golden Delicious (13,4 %) a Shampion (11,3 %). Z pohledu množství stromů to pak byla odrůda Golden Delicious (15,3 % z celkového počtu 874 722 jabloňových stromů), dále  Idared (14,2 %) a odrůda Jonagold/Jonagored (11,0 %).

 

Plocha sadů v Ústeckém kraji v roce 2017 - vybrané  druhy v ha

Druhým nejrozšířenějším ovocem pěstovaným v Ústeckém kraji byly hrušně, které zabíraly celkem 231,3 ha (13 %). Třetím nejrozšířenějším ovocným druhem v kraji byly slivoně (107,7 ha, tj. 6 %). Pomyslnou bramborovou příčku pak získaly třešně s 5,9% (104,3 ha).

Ve starých výsadbách (nad 25 let) převažovaly v Ústeckém kraji jabloně i hrušně (59,6 %, resp. 70,9 %). U obou druhů pak téměř 20 % dosahovala výsadba v období mezi 5-14 lety, u slivoň to pak bylo ve stejném období téměř polovina (48,2 %).