Důchody v Ústeckém kraji v roce 2016

 

V Ústeckém kraji bylo v prosinci 2016 celkem 135 909 osob, které pobíraly starobní důchod (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým), z nich téměř 28 % odešlo do důchodu předčasně. Počet starobních důchodců se meziročně zvýšil o 900 osob. Výše průměrného starobního důchodu činila 11 341 Kč a proti předchozímu roku vzrostla o 101 Kč.

Veškeré údaje o důchodovém pojištění, přebírá ČSÚ ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí, resp. České správy sociálního zabezpečení. Jedná se o důchody starobní, invalidní, vdovské a vdovecké a sirotčí. Od roku 2010 došlo k některým změnám – invalidní důchod vyplácený ke dni dovršení věku 65 let se mění na starobní důchod. Dále byla provedena změna v hodnocení invalidních důchodů - nově se dělí do tří stupňů: 1. stupeň zahrnuje osoby se sníženou pracovní schopností o 35–49 %, 2. stupeň o 50–69 % (1. a 2. stupeň nahrazuje dřívější částečný invalidní důchod). Plný invalidní důchod zahrnuje 3. stupeň se sníženou pracovní schopností o 70 a více procent. Od roku 2010 vycházíme u počtu příjemců a průměrné výše starobních důchodů a starobních důchodů poměrných (kratší doba pojištění) z metodiky MPSV. Podle ní jsou starobní důchody přiznané podle §29 odst. 2) Zák. č. 155/1995 Sb. zařazeny mezi poměrné starobní důchody, zatímco dříve patřily mezi starobní plné důchody.

V prosinci 2016 bylo v Ústeckém kraji evidováno celkem 229 985 příjemců důchodů, proti předchozímu roku to představovalo zvýšení počtu o 0,5 % (o 1 127 osob). K nárůstu došlo rovněž ve všech krajích republiky. V rámci Ústeckého kraji vzrostl meziročně počet důchodců téměř ve všech okresech kraje, s výjimkou okresu Most. Mezi osobami pobírajícími důchod převažovaly ženy, a to jak za kraj celkem (59 %), tak ve všech okresech kraje, z toho nejvíce v ústeckém okrese (59,9 %).

Nejpočetnější skupinou byli starobní důchodci (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem), jejich podíl neustále stoupá. Zatímco v roce 2010 tvořili v Ústeckém kraji 56,3 % ze všech příjemců důchodu, ke  konci loňského roku to bylo již 59,1 %. Rovněž mezi starobními důchodci převažovaly ženy, za kraj představovaly více než 53 %.

V souvislosti s prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu a horším uplatněním na trhu práce zejména osob ve vyšších věkových kategoriích, se v posledních letech neustále zvyšuje počet osob, které odcházejí do předčasného důchodu. V roce 2016 pobíralo předčasný starobní důchod 27,9 % starobních důchodců, zatímco v roce 2010 jich bylo 22 %. V porovnání s ostatními kraji byl podíl příjemců předčasného starobního důchodu v roce 2016 v kraji šestý nejvyšší. U mužů v kraji představoval podíl 29,7 % a byl sedmý nejvyšší, u žen s 26,8 % pak čtvrtý nejvyšší. Nejnižší podíl jak u celkového počtu, tak u mužů i žen, vidíme v Hl. m. Praze. Nejvyšší podíl příjemců předčasného starobního důchodu se v loňském prosinci nacházel v Kraji Vysočina (platí rovněž pro muže a ženy).

Počet příjemců důchodů a podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu v prosinci 2016

Podíl předčasných starobních důchodů meziročně vzrostl rovněž ve všech okresech Ústeckého kraje, a to jak celkem, tak i u žen. U mužů se mírně snížil v okrese Most a stagnoval v okrese Ústí nad Labem. Nejvyšší podíl osob, které odešly v roce 2016 předčasně do důchodu, bylo v okrese Most, a to jak u celkového počtu, tak u žen (33,1 %). Podíl u mužů byl nejvyšší v okrese Louny a dosáhl 33,6 %. Nejnižší podíl osob z celkového počtu starobních důchodců odešlo do předčasného důchodu v okrese Litoměřice, u mužů to představovalo 21,9 %, u žen 17,1 %. Podíl předčasných odchodů do důchodu byl pravděpodobně ovlivněn i výší nezaměstnanosti, okres Most má dlouhodobě jednu z nejvyšší nezaměstnanosti nejen v kraji, ale i v ČR. Proti roku 2010 se podíl předčasných odchodů do důchodu zvýšil celkově i u žen o 5,9 p.b. (procentních bodů) a u mužů o 5,7 p.b. K nejvyššímu nárůstu došlo v okrese Děčín (celkem o 7,0 p.b., u mužů o 7,2 p.b. a u žen o 6,71 p.b.), naproti tomu nejnižší nárůst podílu jsme zaznamenali v okrese Teplice (celkem i u obou pohlaví o více než 4 p.b.).

Počet příjemců důchodů a podíl příjemců předčasného starobního důchodu  na počtu příjemců starobního důchodu v okresech Ústeckého kraje v prosinci 2016

Ve struktuře jednotlivých typů důchodů byly druhou nejpočetnější skupinou vdovské a vdovecké důchody (vč. souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) – v roce 2016 představovaly 21,6 %. Vdovský a vdovecký důchod pobíralo v prosinci 2016 v Ústeckém kraji 49 766 osob. Mezi osobami pobírajícími vdovský a vdovecký důchod výrazně převažovaly ženy (84 %).

Třetí nejpočetnější skupinou (40 482 příjemců) byly osoby pobírající invalidní důchod (17,6 %). Nejnižší podíly tvořily příjemci sirotčího důchodu (1,6 %) s počtem 3 608 osob a poměrného starobního důchodu (220 osob, tj. 0,1 %). Z dlouhodobějšího pohledu se zvyšuje podíl jak starobních důchodců, tak důchodců s invaliditou 2. i 1. stupně a příjemců vdoveckých důchodů. Podíl ostatních typů důchodců klesá.

V mezikrajovém srovnání byl v roce 2016 nejvyšší podíl osob pobírajících starobní důchod v Hl. m. Praze (66,6 %) a nejnižší v Ústeckém kraji. Nejvyšší podíl vdovských a vdoveckých důchodců byl v loňském roce ve Zlínském kraji (23,5 %), nejnižší pak v Libereckém kraji (21 %). Na celkovém počtu příjemců důchodu se invalidní důchodci podíleli nejvyšší měrou v Ústeckém kraji, nejmenší v Hl. m. Praze. Podíl sirotčích důchodů byl nejvyšší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (shodně 1,6 %), nejnižší podíl (1,2 %) osob pobírajících sirotčí důchod byl v Hl. m. Praze, Plzeňském a Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina. Nejvyšší podíl poměrných starobních důchodců byl v loňském roce v Hl. m. Praze (0,4 %), ve většině ostatních krajů dosahoval pouze 0,1 % z celkového počtu příjemců důchodu. V Karlovarském a Moravskoslezském kraji dosáhl 0,2 %.

Příjemci důchodů podle druhu pobíraného důchodu v prosinci 2016

Mezi okresy Ústeckého kraje byl nejvyšší podíl starobních důchodců v okresech Ústí nad Labem a Most, zhruba 62 %. Naproti tomu nejnižší podíl jsme zaznamenali v okrese Teplice (54,6 %). Více než 22 % z celkového počtu důchodů tvořily vdovské a vdovecké důchody v okrese Most a Litoměřice, nejnižší podíl příjemců těchto důchodů byl v okrese Děčín (necelých 21 %). Nejvyšší podíl invalidních důchodců, více než pětina všech důchodců okresu, byl v okresech Teplice (22,5 %) a Louny (20,7 %), nejnižší podíl byl v okresech Ústí nad Labem (13,9 %) a Most (14,4 %). Podíl sirotčích důchodů byl nejvyšší v okrese Chomutov (1,7 %) a nejnižší v okrese Louny (1,4 %). Podíl příjemců poměrných starobních důchodů představoval ve všech okresech kraje 0,1 % z celkového počtu příjemců důchodu daného okresu.

Příjemci důchodů podle druhu pobíraného důchodu v okresech Ústeckého kraje  v prosinci 2016

Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) činila v prosinci 2016 v Ústeckém kraji 11 341 Kč a proti předchozímu roku vzrostla o 0,9 % (o 101 Kč). Mezi roky 2015 a 2016 se kromě starobních důchodů zvýšily rovněž vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchody, u ostatních typů důchodů došlo k meziročnímu poklesu.

V porovnání s celorepublikovým průměrem byla v prosinci 2016 průměrná výše důchodu v Ústeckém kraji podprůměrná téměř u všech typů důchodu, s výjimkou vdoveckého důchodu. V mezikrajovém srovnání byl kraj průměrnou výší starobního důchodu sedmý nejvyšší a poměrný starobní důchod byl osmý nejvyšší. Invalidní důchody třetího stupně byly čtvrté nejnižší, druhého stupně třetí nejnižší, důchodci s invaliditou prvního stupně měli druhý nejnižší důchod mezi kraji. Vdovské důchody měly v mezikrajovém srovnání horší pozici než vdovecké důchody (šestá, resp. třetí nejvyšší příčka). Druhý nejnižší mezi kraji byl sirotčí důchod.

Průměrný měsíční důchod podle krajů v prosinci 2016

Průměrná výše starobního důchodu se v roce 2016 v jednotlivých okresech kraje pohybovala od necelých 11 tisíc Kč v okrese Děčín po více než 11,6 tisíc v okrese Most. V mosteckém okrese jsou nejvyšší i vdovské a vdovecké důchody. Poměrné starobní důchody byly nejvyšší v okrese Chomutov. Sirotčí důchody a důchody pro invaliditu třetího a prvního stupně měly prvenství v litoměřickém okrese. Důchody pro invaliditu druhého stupně byly nejvyšší v okrese Louny. Naproti tomu většina typů důchodů byla nejnižší v děčínském okrese, kromě poměrných starobních důchodů a důchodů pro invaliditu prvního stupně (první byl nejnižší v okrese Teplice, výše invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně byla nejnižší v okrese Louny).

Průměrný měsíční důchod podle okresů Ústeckého kraje v prosinci 2016