Cizinci v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019

 

Ke konci roku 2019 bylo v Ústeckém kraji 38 861 cizinců, meziročně jejich počet vzrostl o 5 %. Největší podíl tvořily osoby se státním občanstvím Vietnamu, Německa a Ukrajiny. Zaměstnaných cizinců bylo ke konci roku v kraji evidováno celkem 27 931.

Zdrojem dat o počtu cizinců v ČR je Ředitelství cizinecké policie MV ČR. Zdrojem dat o zaměstnanosti cizinců je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Data z jednotlivých informačních systémů nejsou vždy plně srovnatelná.

K 31. 12. 2019 bylo v Ústeckém kraji celkem 38 861 cizinců (bez azylantů). Na celkovém počtu cizinců (bez azylantů) se náš kraj v roce 2019 podílel 6,6 %. Nejvíce cizinců evidovali v hlavním městě Praze, jejichž podíl na celkovém počtu cizinců v ČR dosáhl hodnoty 35,5 %, druhý nejvyšší podíl byl zaznamenán ve Středočeském kraji (13,8 %). Nejméně cizinců bylo ve Zlínském kraji (1,9 %), v Kraji Vysočina (2,0 %) a v Olomouckém kraji (2,2 %).

Cizinci v krajích ČR k 31. 12. 2019

V porovnání s rokem 2018 vzrostly v roce 2019 počty cizinců ve všech krajích, nejvíce v Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina (12,4 resp. 12,0 %). V našem kraji byl zaznamenán nárůst počtu cizinců o 1 844 osob, tj. o 5 %. Počty cizinců v našem kraji v posledních letech rostou. Výjimkou byly roky 2009, 2010 a 2012, kdy byl zaznamenán meziroční pokles.

Ve všech krajích ČR v roce 2019 mezi cizinci převažovali muži, celorepublikově jejich podíl činil 57,4 %. Nejnižší podíl mužů mezi cizinci zaznamenali v hlavním městě Praze, a to 54,5 %, největší podíl byl zjištěn v našem kraji, a to 64,1 %.

 

Cizinci v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019

Nejvíce cizinců (bez azylantů) v Ústeckém kraji bylo evidováno v okrese Teplice, a to celkem 8 892 osob, druhý nejvyšší počet byl zaznamenán v okrese Chomutov (7 087 osob). Okresem s nejmenším počtem cizinců byly Louny (3 017 osob). Nejméně žen mezi cizinci bylo zjištěno v okrese Most, kde jejich podíl činil pouze 30 %, nejvyššího podílu bylo dosaženo v okrese Děčín, kde ženy tvořily 42,6 % všech cizinců (bez azylantů).

Cizinci v okresech Ústeckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 2019

Z pohledu státních občanství cizinců (bez azylantů) byly v roce 2019 na území Ústeckého kraje nejpočetnější skupinou cizinci z Vietnamu (20,8 %), Německa (19,5 %) a Ukrajiny (17,1 %). Z celkového počtu cizinců (bez azylantů) bylo 45,4 % osob se státním občanstvím některého ze států EU 28. V porovnání s celou ČR byl v Ústeckém kraji významně vyšší podíl cizinců se státním občanstvím Německa (o 15,9 procentního bodu – p. b.) a se státním občanstvím Vietnamu (o 10,4 p. b. více než v ČR).

Cizinci dle státního občanství v ČR a Ústeckém kraji k 31. 12. 2019

 

Cizinci dle státního občanství v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019

V jednotlivých okresech Ústeckého kraje se zastoupení cizinců dle státního občanství lišilo. Zatímco v okrese Teplice a Most tvořili největší podíl cizinci z Německa (31,3 resp. 30,6 % ze všech cizinců v daném okrese), v okrese Louny byli nejčastěji zastoupeni cizinci ze Slovenska (23,6 %). V okrese Litoměřice tvořily nejvyšší podíl z celkového počtu cizinců osoby se státním občanstvím Ukrajiny (29,2 %) a v okresech Děčín (37,8 %), Ústí nad Labem (24,1 %) a Chomutov (21,9 %) převažovali cizinci z Vietnamu.

K 31. 12. 2019 bylo v Ústeckém kraji 27 931 zaměstnaných cizinců, jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v ČR (715 651 osob) tvořil 7,3 % a byl třetí nejvyšší po hlavním městě Praze (43,5 %) a po Středočeském kraji (11,3 %). Z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji bylo 20 050 osob (71,8 %) evidováno na úřadech práce a 7 881 osob (28,2 %) mělo platné živnostenské oprávnění.

Z cizinců evidovaných na úřadech práce tvořili největší skupinu občané EU/EHP a Švýcarska v postavení zaměstnanců (46,1 %), následovali cizinci, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání (22,8 %), cizinci se zaměstnaneckými kartami (18,4 %) a cizinci s platným povolením k zaměstnání (12,6 %). Méně než jedno procento připadlo na cizince s modrými kartami (5 osob).

Zaměstnanost cizinců k 31. 12. 2019       Cizinci na ÚP dle typu registraci k 31. 12. 2019

vnitrokrajového pohledu bylo nejvíce zaměstnaných cizinců v okrese Chomutov, a to 7 186 osob (25,7 % všech zaměstnaných cizinců v kraji), nejméně zaměstnaných cizinců evidovali v okrese Děčín (7,9 %). Cizinců evidovaných na úřadech práce bylo nejvíce rovněž v okrese Chomutov, jejich podíl na celkovém počtu cizinců evidovaných na úřadech práce v kraji činil 29,0 %, nejméně jich bylo v okrese Děčín (5,1 %). Nejvíce cizinců s platným živnostenským oprávněním bylo zjištěno v okrese Teplice (21,4 %), nejméně v okrese Louny (6,0 %).

Vyjma okresu Děčín převažovali v ostatních okresech kraje cizinci evidovaní na úřadech práce nad cizinci s platným živnostenským oprávněním. Podíl cizinců evidovaných na úřadech práce na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v daném okrese se pohyboval od 62,5 % (Ústí nad Labem) do 86,4 % (Louny). V okrese Děčín tento podíl činil 46,3 %.

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

email: infoservisul@czso.cz

 

  • Více informací naleznete na stránkách ČSÚ v publikaci
  • Cizinci v ČR - 2020 Odkaz [nové okno]
  • Veřejné databázi Odkaz [nové okno]
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Cizinci v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019 (aktualita v pdf)