Chov prasat v Ústeckém kraji v roce 2020

 

Celkové stavy prasat v Ústeckém kraji mírně poklesly, zatímco za celou Českou republiku v průběhu roku 2020 vzrostly. K poklesu v kraji došlo u selat a u chovných prasat, a to vlivem nižších stavů prasniček. Počet narozených a odchovaných selat na jednu prasnici byl nižší než v roce 2019, a to i přes nižší úhyn selat než v předchozím roce. Výroba jatečných prasat meziročně vzrostla téměř o 4 %.

 

Podle stavů k 31. 12. 2020 bylo v Ústeckém kraji chováno celkem 109 243 prasat, na celkových stavech prasat České republiky (1,5 mil. kusů) se kraj podílel 7,1 %. Ústecký kraj spolu s Jihomoravským krajem byly jedinými, kde došlo v porovnání s koncem roku 2019 k poklesu stavů. V Jihomoravském kraji představoval pokles 4,6 % (6 268 kusů) a v Ústeckém kraji 0,5 % (532 prasat). Naproti tomu navýšení stavů o čtvrtinu proti roku 2019 zaznamenali v Libereckém kraji, druhý nejvyšší nárůst byl v Královéhradeckém kraji (o 10,3 %).

Stavy prasat a prasnic v Ústeckém kraji (stav k 31. 12.)

Z hlediska hmotnostních kategorií a účelu chovu prasat poklesly v loňském roce v Ústeckém kraji stavy selat do 20 kg živé hmotnosti o 4,6 %, zvýšily se stavy mladých prasat od 20 do méně než 50 kg živé hmotnosti o 9,8 %, s výjimkou váhové kategorie 50 až méně než 80 kg ž.hm., kde došlo k poklesu (o 5,9 %), stavy ostatních prasat na výkrm vzrostly – v kategorii 80 až méně než 110 kg ž.hm. o 8,8 % a v kategorii 110 a více kg ž.hm. o 16,3 %.  Stavy chovných prasat celkově poklesly o 1,7 %, a to vlivem snížení stavů prasniček (podrobněji viz přílohová tabulka).

Ústečtí zemědělci chovali v roce 2020 celkem 48 651 selat do 20 kg, na celkových stavech prasat se selata podílela 44,5 %. V porovnání s ostatními kraji byl tento podíl v Ústeckém kraji nejvyšší, republikový průměr (31,2 %) byl o 13,4 p. b. nižší než v kraji. Na celorepublikovém počtu selat se kraj podílel 10,1 %. Stavy mladých prasat vzrostly o 1 359 kusů, celkem bylo v kraji chováno 15 285 prasat této kategorie. Podíl mladých prasat od 20 do méně než 50 kg představoval 14,0 % celkových stavů prasat v kraji a byl mezi kraji nejnižší. Na republikových stavech se kraj podílel 4,2 %. Počet chovných prasat dosáhl 10 347 kusů, meziročně jejich stavy poklesly o 176 kusů. Chovná prasata se na celkových stavech prasat v kraji podílela 9,5 % a jejich podíl byl třetí nejvyšší po Jihočeském a Libereckém kraji. Na republikových stavech chovných prasat se kraj podílel 7,6 %. V této kategorii byly v roce 2020 zastoupeny z 65,1 % prasnice (z nich bylo 77,0 % zapuštěných), z 33,7 % prasničky (z nich 32,1 % zapuštěných) a zbývajících 1,2 % tvořili kanci. Kategorie prasat na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců) zaujímala ke konci roku 2020 v kraji 32,0 %, tento podíl byl v regionálním srovnání nejnižší. Na celkových stavech prasat určených na výkrm v ČR se kraj podílel 6,2 %.

Chov prasat podle hmotnostních kategorií a účelu podle krajů k 31. 12. 2020

 

Průměrné stavy prasnic (8 429) v roce 2020 v porovnání s předchozím rokem poklesly o 142 kusů (tj. o 1,7 %). K meziročnímu poklesu stavů došlo ve většině krajů, s výjimkou Plzeňského, Libereckého, Královéhradeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V Ústeckém kraji byl relativní pokles druhý nejnižší. Na republikových průměrných stavech prasnic se Ústecký kraj podílel 8,3 %.

V průběhu roku 2020 se v Ústeckém kraji narodilo 292 658 selat, meziročně to znamenalo o 22 448 (o 7,1 %) kusů méně než v roce 2019. K poklesu došlo ještě v dalších třech krajích – Praze + Středočeském kraji (posuzováno společně), v Jihočeském a Karlovarském kraji, kde bylo snížení nejvyšší. Na počtu narozených selat v České republice se Ústecký kraj podílel 8,7 %. Na jednu prasnici v kraji připadalo 34,7 narozených selat. V mezikrajovém srovnání se jednalo o druhou nejvyšší hodnotu po Pardubickém kraji (35,7 selat).

Stavy a prodej prasat v Ústeckém kraji v letech 2010 - 2020     Selata v Ústeckém kraji v letech 2010 až 2020

Počet uhynulých selat do odstavu meziročně poklesl o 4 233 kusů (o 12,2 %) na 30 413 kusů, procentní podíl uhynulých selat na celkovém počtu narozených se snížil z 11,0 % v roce 2019 na 10,4 % v roce 2020. Pokles procenta uhynulých selat z celkového počtu narozených byl zaznamenán ve většině krajů s výjimkou Prahy + Středočeského kraje a Zlínského kraje. Pokles v Ústeckém kraji byl pátý nejnižší po Libereckém, Plzeňském, Moravskoslezském a Jihočeském kraji. V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji odchováno celkem 262 245 selat, což bylo o 18 215 selat méně než v roce 2019. K meziročnímu poklesu počtu odchovaných selat došlo celkem v pěti krajích, v Ústeckém kraji byl třetí nejvyšší (o 6,5 %). V přepočtu na jednu prasnici připadalo v roce 2020 v Ústeckém kraji 31,1 odchovaných selat, tj. o 4,9 % méně než v roce 2019. Hodnota odchovu byla třetí nejvyšší v republice po Pardubickém a Plzeňském kraji.

V Ústeckém kraji se v roce 2020 vyrobilo celkem 19 317 tun jatečných prasat v živé hmotnosti a v porovnání s předchozím rokem to bylo o 697 tun více (o 3,7 %). Ústecký kraj byl jedním ze sedmi krajů v republice, kde byl zaznamenán meziroční nárůst a byl třetí nejnižší.

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Podrobnější informace naleznete v publikaci:
  • Chov prasat - 2. pololetí 2020 Odkaz [nové okno]
  • Tabulka_prasata_2020.xlsx
  • Chov prasat v Ústeckém kraji v roce 2020 (aktualita v pdf)