Vodovody a kanalizace v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

V roce 2019 dosáhla denní spotřeba vody v domácnostech 89,6 litru na osobu, přičemž republiková hodnota činila 90,6 litru. V mezikrajském porovnání tak měl obyvatel Moravskoslezského kraje zásobovaný vodou z vodovodu pátou nejvyšší spotřebu pitné vody. Obyvatelé v kraji loni za metr krychlový pitné vody zaplatili v průměru 36,20 Kč, za stočné 32,90 Kč. V porovnání s rokem 2018 se cena vody za metr krychlový zvýšila o 1,80 Kč a za stejný objem stočného se zaplatilo o 1,40 Kč více.

Vodovody

V roce 2019 bylo v Moravskoslezském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů 1 200 414 osob, což představovalo podíl 99,9 % ze všech obyvatel žijících v kraji. Vyššího podílu (100,0 %) dosáhli pouze v Praze a Karlovarském kraji, naopak nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů měl Plzeňský kraj s 85,9 %.

Délka vodovodní sítě kraje dosahovala 7 805 km, což byla třetí největší hodnota mezi kraji po Středočeském (11 236 km) a Jihomoravském kraji (7 877 km). Zatímco v Praze připadly na 1 obyvatele zásobovaného pitnou vodou necelé 3 m vodovodní sítě, v Kraji Vysočina byla tato délka čtyřnásobná a v Moravskoslezském kraji pak dvojnásobná. Počet vodovodních přípojek v kraji v roce 2019 činil 210 714 kusů a počet osazených vodoměrů dosáhl 213 215 kusů.

Celková spotřeba (domácnosti, průmysl a ostatní odběratelé) fakturované vody na 1 napojeného obyvatele i spotřeba fakturované vody domácnostem na 1 napojeného obyvatele v roce 2019 byla největší v Praze, a to 172,8 l/os./den, resp. 113,1 l/os./den, naopak nejnižších hodnot dosáhli ve Zlínském kraji (116,7 l/os./den, resp. 78,7 l/os./den).

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2019 vyfakturováno celkem 56,6 mil. m3, což v přepočtu na osobu a den činilo129,2 l vody s meziročním propadem 0,5 l. Z toho domácnostem byla účtována spotřebovaná voda o objemu 39,3 mil. m3, průměrná denní spotřeba vody připadající na jednu osobu tak činila 89,6 l, tedy o 0,3 l méně než v roce 2018.

Ve vodohospodářských zařízeních kraje se v roce 2019 vyrobilo téměř 74,9 mil. m3 vody, v roce přechozím to bylo o 1,0 mil. m3 více. Podíl vyrobené vody z vody podzemní představoval 20,2 %, což byla druhá nejnižší hodnota po Praze. Naopak nejvíce takto vyrobené vody vykázal Olomoucký kraj (91,6 %). Voda určená k realizaci o objemu 67,5 mil. m3 ve srovnání s předchozím rokem poklesla v Moravskoslezském kraji o 0,8 mil. m3, tj. o 1,2 %.

Objem tržeb za vodné celkem ve sledovaném období dosáhl 2 049,2 mil. Kč (bez DPH), skutečnost roku 2018 tak byla překročena o 4,5 %. V krajích České republiky se průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v roce 2019 pohybovala od 34,10 Kč v Olomouckém kraji do 44,80 Kč v Libereckém kraji. Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v Moravskoslezském kraji se v roce 2019 proti roku 2018 zvýšila o 1,80 Kč na 36,20 Kč, což představovalo meziroční nárůst o 5,2 %.

Objem vody nefakturované se meziročně snížil z 11,4 mil. m3 v roce 2018 na 10,9 mil. m3 v roce loňském. Také meziročně ubylo ztrát vody v moravskoslezské trubní síti, a to o 5,7 %, ztráty tak v roce 2019 představovaly 8,5 mil. m3. Loňský podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci v krajích České republiky se pohyboval od 8,7 % v Jihomoravském kraji do 21,6 % v Ústeckém kraji. V Moravskoslezském kraji činil tento podíl 12,6 % a proti celorepublikovému průměru byl nižší o 1,9 procentního bodu.

Kanalizace

V Moravskoslezském kraji loni žilo 996 871 osob v domech napojených na kanalizaci odpadních vod, tj. 83,0 % z celkového počtu obyvatel. Počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod dosáhl 936 474 osob.

V roce 2019 moravskoslezskou kanalizační sítí o délce 4 242 km odteklo 52,3 mil. m3 odpadních vod, z toho tvořily vody splaškové 34,0 mil. m3. V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 88,7 mil. m3 vody. Z tohoto množství byly převažující částí vody srážkové (balastní), a to 48,6 %, splaškové vody představovaly 36,0 % a zbylá část připadla na vody průmyslové a ostatní.

Podíl čištěných odpadních vod (do výpočtu podílu čištěných odpadních vod nevstupují srážkové vody, ale je počítán pouze jako podíl čištěných splaškových a průmyslových vod k jejich celkovému vypouštěnému objemu) představoval 95,5 %, což je o 2,2 procentního bodu méně v porovnání s republikovým průměrem. Do vodních toků bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2019 vypuštěno 91,9 mil. m3 vody, což je o 8,8 % více v porovnání s rokem předchozím.

Tržby za stočné meziročně vzrostly o 4,7 % a v roce 2019 dosáhly 1 722,5 mil. Kč (bez DPH). V mezikrajském porovnání se průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod pohybovala od 28,80 Kč v Kraji Vysočina do 42,90 Kč v Libereckém kraji. Cena stočného v Moravskoslezském kraji činila 32,90 Kč a byla o 1,40 Kč vyšší v porovnání s rokem 2018, proti republikovému průměru bylo stočné v kraji nižší o 1,80 Kč.

Čistírny odpadních vod

Celková kapacita 167 moravskoslezských čistíren odpadních vod v roce 2019 činila 523,9 tis. m3/den. Provozy čistíren odpadních vod loni vyprodukovaly 23,3 tis. t sušiny. Z celkového objemu kalů byla sušina zneškodněna z více než poloviny kompostováním (51,0 %), přímou aplikací a rekultivací bylo zneškodněno 43,8 % objemu kalů a 2,7 % bylo vyvezeno na skládku.