Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2019

 

Výsledky statistik se v posledním období výrazně nemění. Předběžné údaje za 2. čtvrtletí 2019 ukazují mírný pokles evidenčního počtu zaměstnanců, který je nadále provázen zvyšujícím se růstem průměrné mzdy s tím, jak v některých oblastech dochází k nedostatku pracovních sil. V Moravskoslezském kraji je tak ve srovnání s ostatními kraji tempo růstu výše mezd (+7,8 %) nejvýraznější, přesto zůstává svou mzdovou úrovní (30 818 Kč) spíše podprůměrná.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji za 2. čtvrtletí 2019 činila 30 818 Kč. Meziročně se zvýšila o 7,8 %, a byla tak o 2 233 Kč vyšší než ve stejném období roku 2018 a o přibližně 3 300 Kč pod celorepublikovým průměrem. V porovnání s ostatními kraji byl meziroční nárůst v absolutním vyjádření mírně podprůměrný, v relativním vyjádření však byl o 0,6 procentního bodu nad republikovým průměrem a mezi všemi kraji nejvyšší. I přes celkově nejnižší meziroční nárůst (6,3 %) zůstává jednoznačně nejvyšší průměrná měsíční mzda v Praze (42 297 Kč), průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji převyšuje o více než 11 tis. korun. Krajem s nejnižší mzdovou úrovní zůstává Karlovarský kraj (29 691 Kč), kde meziročně vzrostla průměrná mzda o 7,1 %.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen za celou ČR. Spotřebitelské ceny za celou ČR vzrostly v 2. čtvrtletí 2019 o 2,8 %, reálně se tak mzda v Moravskoslezském kraji zvýšila o 4,9 %. Zvýšení reálné mzdy bylo zaznamenáno napříč všemi kraji ČR. Reálná kupní síla zaměstnanců v celé ČR se zvýšila o 4,3 %.

Změny ve mzdovém vývoji v kraji doprovázely i změny v zaměstnanosti. Subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji zaměstnávaly v 2. čtvrtletí roku 2019 téměř 436 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 3. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze a Jihomoravském kraji). Proti stejnému období roku 2018 došlo k poklesu počtu zaměstnanců o 0,7 % (–3,0 tis. osob). K úbytku počtu zaměstnanců došlo v dalších sedmi krajích, když nejvýraznější relativní pokles zaznamenal Karlovarský kraj (–1,7 %). Naproti tomu nejrychlejší růst počtu zaměstnanců stále přetrvává v hlavním městě Praze, ve 2. čtvrtletí 2019 jich meziročně přibylo 22,1 tis. (2,7 %).

V 1. až 2. čtvrtletí 2019 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji 29 961 Kč a byla o 2 105 Kč vyšší než ve stejném období minulého roku. Meziročně tak průměrná mzda vzrostla o 7,6 %, což bylo po Královéhradeckém a Středočeském kraji třetí nejrychlejší tempo růst. Nejvyšší průměrná měsíční mzda byla zjištěna v Praze a činila 41 964 Kč, čímž převyšovala částku v Moravskoslezském kraji o 12 tisíc korun. Nejnižší mzda je již dlouhodobě vyplácena v Karlovarském kraji (29 031 Kč), meziročně se zde zvýšila o 1 957 Kč.

Pozn.: Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Přepočtený počet zaměstnanců vzniká v zásadě přepočtením délky zkrácených pracovních úvazků na normální délku pracovní doby.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

  • Kontakt:
    Patrik Szabo
    Krajská správa ČSÚ v Ostravě
    Tel.: 595 131 220
    E-mail: patrik.szabo@czso.cz