Příjmy a životní podmínky domácností - 2018

 

Podle výsledků šetření „Životní podmínky 2018“ patřily příjmy moravskoslezských domácností k nejnižším mezi kraji. Průměrné čisté peněžní příjmy na osobu v domácnosti v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dosáhly necelých 167 tis. Kč ročně, ve srovnání s rokem 2016 tak vzrostly o 10,0 %. Mezi všemi kraji České republiky byly čtvrté nejnižší, přičemž za republikovým průměrem zaostávaly o více než 15 tis. Kč. Nejčastějším příjmovým pásmem, ve kterém se nacházelo 25,0 % moravskoslezských domácností, byly příjmy ve výši 12–15 tis. Kč na osobu. Průměrný počet členů domácnosti v kraji je ve srovnání s průměrem republiky mírně nižší, v případě pracujících členů je dokonce nejnižší. Naopak vyšších hodnot dosahuje kraj u nezaměstnaných a nepracujících důchodců. Častěji, než je průměr republiky, žijí obyvatelé Moravskoslezského kraje v družstevním či v pronajatém bytě. Snad i kvůli tomu patřil průměrný podíl výdajů na bydlení z čistého příjmu domácnosti k nejvyšším v České republice.

Výsledky čtrnáctého ročníku šetření Životní podmínky přináší údaje týkající se sociální a ekonomické situace domácností. Šetření proběhlo na jaře 2018, výsledky mapující výši a složení příjmů domácností v kraji se vztahují k roku 2017, šetření o subjektivních názorech či materiálním nedostatku jsou spojeny s dobou dotazování, tj. rokem 2018.

 

Podle výsledků šetření „Životní podmínky 2017“ dosáhl v průměrné domácnosti v Moravskoslezském kraji úhrnný hrubý peněžní příjem na osobu 194,8 tis. Kč, což bylo o 20 029 Kč více (o 1 669 Kč měsíčně) než v roce předchozím. Roční čistý peněžní příjem na osobu (počítaný z celkového peněžního příjmu domácnosti bez naturálních příjmů) pak činil 166,9 tis. Kč. Jeho meziroční přírůstek činil 15 107 Kč, resp. 1 259 Kč měsíčně. V žebříčku krajů České republiky se Moravskoslezský kraj řadil výší celkových čistých příjmů (tj. souhrn čistých peněžních a naturálních příjmů) na osobu na 11. místo.

Šetřením byla rovněž zjišťována struktura domácností v krajích podle výše čistého měsíčního příjmu na hlavu. V celé České republice bylo v roce 2017 celkem 2,2 % domácností v nejnižší příjmové skupině do 6 tis. Kč na osobu. V jednotlivých krajích se podíl domácností v této příjmové skupině poměrně výrazně lišil a pohyboval se od 0,6 procentního bodu v Jihočeském kraji do 4,2 procentního bodu v kraji Moravskoslezském.

Nejvíce moravskoslezských domácností mělo podle výsledků šetření čistý měsíční příjem v rozmezí 12 až 15 tis. Kč na osobu (25,0 % domácností), dále následovala příjmová rozmezí 15 až 20 tis. Kč na osobu (19,9 % domácností) a 10 až 12 tis. na osobu (16,6 % domácností). V kraji bylo i 4,3 % domácností, v nichž čistý měsíční příjem na osobu přesahoval 30 tis. Kč.

Ze všech krajů se od průměrných republikových hodnot nejvíce odchylovalo Hl. město Praha, neboť podíly ve skupinách příjmů do 12 tis. Kč byly výrazně pod průměrem České republiky a ve skupinách nad 20 tis. Kč republikový průměr dvojnásobně převyšovaly.

 

Na jednu domácnost v ČR připadlo v průměru 2,36 členů, přitom v osmi krajích byl počet členů na domácnost stejný nebo vyšší než republikový průměr. Moravskoslezský kraj byl s počtem 2,32 členů na domácnost mírně podprůměrný, podobně na tom byly kraje Hl. město Praha, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Královéhradecký. Ve struktuře domácností podle ekonomické aktivity členů Moravskoslezský kraj svými hodnotami srovnával, popř. nedosahoval republikový průměr počtem pracujících členů domácnosti, vyživovaných dětí a ostatních členů domácnosti. V počtu nezaměstnaných a nepracujících důchodců byl Moravskoslezský kraj nad republikovým průměrem.

V roce 2018 dosáhly měsíční náklady domácností na bydlení částky cca 5,6 tis. Kč měsíčně, meziročně se tak výdaje na bydlení snížily o 1,2 %. Podíl nákladů na bydlení na čistých peněžních příjmech domácnosti činil v Moravskoslezském kraji 17,2 %. Přestože se tento podíl meziročně snížil o 1,2 p. b., zůstává v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší po Ústeckém kraji a Praze. Nejvyšší položkou v nákladech na bydlení byly dlouhodobě výdaje na nájemné, na úhradu za užívání bytu.

K objektivnímu měřítku výše nákladů na bydlení a na domácnost celkem se přidává také subjektivní náhled domácností, tedy zda a do jaké míry zatěžují rozpočet domácnosti. Dle zjišťovaných subjektivních názorů vycházela více jak třetina domácností v kraji se svým celkovým příjmem docela snadno a s menšími obtížemi téměř 28 %. Náklady na bydlení pro dvě třetiny domácností (67,6 %) představovaly určitou zátěž a pro 18,3 % domácností zátěž velkou.

Pozn.: Výběrové šetření Životní podmínky 2018 je národním modulem šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) a je závazné pro všechny členské státy Evropské unie. Při realizaci se využívá tzv. rotační panel – stejné domácnosti jsou dotazovány v ročním odstupu po dobu čtyř let a každoročně je soubor doplněn o domácnosti nové. V roce 2018 bylo v ČR vyšetřeno 8,6 tis. domácností, z toho 1 093 domácností bylo z Moravskoslezského kraje (790 domácností při opakovaných návštěvách a 303 domácností nových). Přetrvávajícím problémem při šetření je relativně malá ochota domácností se šetření účastnit, což se v případě opakovaných návštěv v rámci tzv. panelu projevuje ve stále selektivnějším okruhu typů domácností, za něž jsou k dispozici primární údaje vstupující do zpracování.

Při interpretaci a analýze výsledků šetření Životní podmínky je třeba mít neustále na paměti, že vznikly zpracováním dat získaných z výběrového šetření. Všechny publikované údaje jsou tedy statistické odhady zatížené určitou chybou a nikoliv přesná čísla.

 • Příjmy a životní podmínky domácností 2018 - komentář
 • Tab. 1 Průměrné roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2017
 • Tab. 2 Domácnosti podle čistého příjmu na osobu podle krajů v roce 2017
 • Tab. 3 Domácnosti podle počtu členů a krajů v roce 2018
 • Tab. 4 Měsíční náklady domácností na bydlení podle krajů v roce 2018
 • Tab. 5 Struktura domácností podle druhu domu a bytu podle krajů v roce 2018
 • Tab. 6 Domácnosti podle subjektivních názorů na vybrané problémy a krajů v roce 2018
 • Kontakt:
  Taťana Glozygová
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 230
  E-mail: tatana.glozygova@czso.cz