Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2018

 

14. 3. 2019

V Olomouckém kraji bylo v roce 2018 sklizeno 520,7 tis. tun obilovin při hektarovém výnosu 5,34 t/ha. Teplotně nadprůměrný, avšak srážkově velmi podprůměrný rok 2018 přispěl k nejnižšímu hektarovému výnosu obilovin za uplynulých 6 let. V mezikrajském pohledu byl i přes vykázaný pokles druhý nejvyšší, a to po Praze, kde je ovšem sklizeň obilovin nejnižší v ČR. Nedostatečná a nepravidelná vláha negativně ovlivnila výsledky sklizně také dalších plodin. Cukrovky technické bylo vloni sklizeno 718,6 tis. tun. Její hektarový výnos klesl na 58,28 t/ha a byl nejnižší za posledních 8 let. Z významnějších plodin pěstovaných v Olomouckém kraji se dařilo především řepce.

V roce 2018 bylo v Olomouckém kraji sklizeno 520,7 tis. tun obilovin, což představovalo 7,5 % republikové sklizně. I přes mírný nárůst sklizňových ploch došlo v porovnání s rokem 2017 k poklesu sklizně o 48,2 tis. tun, tj. o 8,5 %. Nižší sklizeň obilovin zapříčinil slabší hektarový výnos, který meziročně klesl z 5,91 t/ha na 5,34 t/ha. Ačkoliv byla jeho hodnota nejnižší za uplynulých 6 let, v mezikrajském pohledu byla po Praze druhá nejvyšší.

Nejrozšířenějšími obilovinami v kraji jsou pšenice ozimá a ječmen jarní. Pšenice ozimé bylo vloni sklizeno 276,7 tis. tun při hektarovém výnosu 5,62 t/ha. Poprvé od roku 2014 průměrný hektarový výnos klíčové obiloviny v kraji klesl pod šestitunovou hranici. Loňská jarní sucha se negativně podepsala také na výsledcích sklizně ječmene jarního, kterého bylo v roce 2018 sklizeno 168,2 tis. tun. I přes hektarový výnos 5,01 t/ha, který odpovídal pětiletému minimu, byla sklizeň po kraji Středočeském druhá nejvyšší v ČR. Sklizeň kukuřice na zrno dosáhla úrovně 35,6 tis. tun a byla stejně jako její hektarový výnos 6,32 t/ha druhá nejnižší od roku 2002.

Republikově významnou zemědělskou plodinou Olomouckého kraje, která se s dlouholetou tradicí pěstuje především v úrodné oblasti Hané, je cukrovka technická. V roce 2018 byla v kraji sklízena z plochy 12,3 tis. ha, což byla druhá největší plocha od roku 2007. Při hektarovém výnosu 58,28 t/ha, který byl nejnižší za posledních 8 let, činila sklizeň cukrovky technické 718,6 tis. tun. Ačkoliv sklizeň v Olomouckém kraji klesla na tříleté minimum, byla po Středočeském kraji druhá nejvyšší v ČR.

Z významnějších plodin pěstovaných v Olomouckém kraji se vloni dařilo především řepce. I přes úbytek sklizňových ploch o 2,9 % vzrostla sklizeň o 10,6 % na 94,2 tis. tun. Příčinou byl meziročně zvýšený hektarový výnos 3,43 t/ha, který byl šestý nejvyšší od roku 2002.

V roce 2018 klesla v meziročním vyjádření sklizeň pícnin na orné půdě v seně, kukuřice na zeleno a siláž i trvalých travních porostů. Pícnin na orné půdě v seně se sklidilo 270,7 tis. tun, což odpovídalo meziročnímu poklesu o 13,6 %. Při meziročně nižším hektarovém výnosu 9,44 t/ha, který přesto zůstal nejvyšší v ČR, nepomohly vyšší sklizni ani o 5,2 % větší sklizňové plochy. Obdobná situace nastala také v případě sklizně kukuřice na zeleno a siláž. Její loňská sklizeň klesla o 15,1 % na 483,4 tis. tun a byla nejnižší za uplynulých 7 let. Ačkoliv hektarový výnos 31,06 t/ha byl nejnižší od roku 2004, v mezikrajském pohledu byl bez započtení Prahy nejvyšší. Sklizeň trvalých travních porostů dosáhla úrovně 166,5 tis. tun. Meziroční pokles sklizně o 21,9 % způsobil nižší hektarový výnos 2,55 t/ha, který byl stejně jako v případě kukuřice na zeleno a siláž nejnižší od roku 2004.

 

Více informací naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2018.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2018 - komentář
  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Graf - Sklizeň obilovin v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2018
  • Graf - Sklizeň pšenice ozimé v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2018
  • Graf - Sklizeň ječmene jarního v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2018
  • Graf - Sklizeň cukrovky technické v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2018
  • Graf - Sklizeň řepky v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2018