Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2020

 

20. 4. 2020

K 31. 3. 2020 klesl podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji na 3,08 %. Jednalo se o nejnižší březnovou hodnotu v historii kraje. Úřad práce ČR registroval v kraji 13,4 tis. uchazečů, z nichž 12,4 tis. bylo dosažitelných (tj. nemělo žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání). Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 9,7 tis. míst. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,28 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 31. 3. 2020 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,08 %. Meziměsíčně došlo k poklesu o 0,09 procentního bodu (p. b.), na kterém se podílely všechny okresy kraje s výjimkou okresu Prostějov. Nejvíce se podíl nezaměstnaných osob snížil v okresech Jeseník (o 0,18 p. b.) a Přerov (o 0,16 p. b.). V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných osob v kraji snížil o 0,02 p. b. Pozitivní klesající trend charakterizoval v meziročním pohledu okresy Přerov (o 0,21 p. b.) a Prostějov (o 0,04 p. b.).

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji zůstal čtvrtý měsíc v řadě nad republikovým průměrem, který k 31. 3. 2020 činil 3,01 %. V mezikrajském pohledu byl 6. nejvyšší v České republice. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Moravskoslezském, Ústeckém, Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém. Nejnižší nezaměstnanost mezi kraji byla v Praze.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 14. místo (2,18 %), okres Olomouc 36. místo (2,67 %), okres Přerov 57. místo (3,46 %), okres Šumperk 59. místo (3,51 %) a okres Jeseník 75. místo (5,46 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely okresům Karviná (7,03 %), Bruntál (5,67 %) a Jeseník. Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ (1,25 %), Pelhřimov (1,54 %) a Rychnov nad Kněžnou (1,56 %).

V krajském městě Olomouci se podíl nezaměstnaných osob zvýšil k 31. 3. 2020 na 2,95 %. V Prostějově klesl na 2,38 % a v Přerově vzrostl na 4,48 %. Mezi všemi 30 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Plumlově (1,42 %), Litovli (1,42 %), Kostelci na Hané (1,82 %) a Hranicích (2,29 %). Na opačném pólu pořadí se umístila města Vidnava (8,73 %), Žulová (7,75 %), Javorník (7,39 %) a Úsov (5,68 %). V šesti obcích Olomouckého kraje byla na konci letošního března nezaměstnanost nulová (Hruška, Janoušov, Lhotka, Lipina, Vitčice a Zábeštní Lhota). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Vikantice (12,20 %), Bílá Voda (12,04 %), Maletín (10,31 %), Velké Kunětice (9,87 %) a Kopřivná (9,78 %).

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2020 v Olomouckém kraji 13,4 tis. uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 6,6 tis. žen (49,2 %). Převaha žen mezi nezaměstnanými charakterizovala v rámci kraje pouze Prostějovsko a Přerovsko. Nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými vykázal okres Prostějov (56,7 %), jejich nejnižší podíl naopak charakterizoval okres Jeseník (44,6 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 4,6 % absolventů a mladistvých a 16,3 % osob se zdravotním postižením. K 31. 3. 2020 bylo v kraji evidováno 12,4 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 92,3 % z celku). Meziměsíčně byl jejich počet nižší o 2,9 %, meziročně o 1,5 %.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 5,1 tis. uchazečů (tj. 37,8 % z celku). Její průměrná měsíční výše činila 7 586 Kč. Celkem 23,4 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 4,5 tis. Kč, naopak 17,4 % uchazečů mělo nárok na více než 10,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Olomouc (7 847 Kč), naopak nejnižší v okrese Jeseník (7 082 Kč).

Ze struktury uchazečů v posledních letech vyplývá, že se zvyšuje podíl krátkodobě registrovaných uchazečů na úkor dlouhodobě registrovaných. Zatímco ještě v březnu 2017 tvořil podíl uchazečů s evidencí do 3 měsíců 27,3 %, o tři roky později vzrostl na 41,9 %. Ve stejném časovém období se naopak snížil podíl uchazečů s evidencí nad 24 měsíců, a to z 25,5 % na 8,9 %. V meziročním pohledu se ve struktuře uchazečů podle délky evidence zvýšil podíl uchazečů s evidencí do 3 měsíců (41,9 %), 3 až 6 měsíců (25,5 %), 6 až 9 měsíců (10,5 %) i 9 až 12 měsíců (5,5 %). Meziročně nižší byl naopak podíl uchazečů s evidencí 12 až 24 měsíců (7,7 %) a nad 24 měsíců (8,9 %). Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila 137 dní.

Pro Olomoucký kraj bylo k 31. 3. 2020 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 39 let (38,4 %), které bylo o 2,0 p. b. pod republikovým průměrem (40,4 %). Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 59 let (15,6 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (43,6 let), který byl po Moravskoslezském a Zlínském kraji třetí nejvyšší v ČR.

Základní vzdělání mělo v kraji 3,7 tis. registrovaných uchazečů (tj. 27,7 %, meziročně o 1,8 p. b. méně). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 4,9 tis. uchazečů (tj. 36,3 %, meziročně o 0,3 p. b. více) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 2,0 tis. uchazečů (tj. 14,7 %, meziročně o 0,4 p. b. více). Akademický či vědecký titul mělo 1,0 tis. registrovaných uchazečů (tj. 7,2 %, meziročně o 0,1 p. b. více). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (4,5 tis., tj. 33,8 %) a pracovníci ve službách a prodeji (2,8 tis., tj. 20,9 %).

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 31. 3. 2020 v Olomouckém kraji 9,7 tis. míst a byla 3. nejnižší od března 2018, tj. za posledních 25 měsíců. V meziměsíčním pohledu se počet volných pracovních míst snížil o 2,7 %, meziročně o 9,5 %. Z celkového úhrnu bylo 25,8 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 6,0 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na trhu práce v Olomouckém kraji na konci letošního března mírně převyšovala poptávka nad nabídkou. Díky tomu se na jedno volné pracovní místo hlásilo 1,28 dosažitelného uchazeče. Meziměsíčně zjištěný počet stagnoval, meziročně došlo k nárůstu o 0,10 dosažitelného uchazeče. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 3,60 dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo, v okrese Šumperk 1,75, v okrese Přerov 1,58 a v okrese Olomouc 1,09. V okrese Prostějov již naopak nabídka převyšovala poptávku. Na 1 volné pracovní místo se zde hlásilo 0,65 dosažitelného uchazeče. Republikový průměr činil 0,60 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2020 - komentář
  • Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 3. 2020
  • Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 31. 3. 2020
  • Grafy - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a v ČR a ve vybraných mětech kraje
  • Grafy - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji a podle krajů
  • Grafy - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji a podle krajů
  • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa V Olomouckém kraji
  • Grafy - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví a počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo v Olomouckém kraji