Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2021

 

13. 9. 2021

Na konci června 2021 žilo na území Olomouckého kraje 629 176 osob. Pokles počtu obyvatel byl zapříčiněn výraznou převahou zemřelých nad narozenými (o 1 411 osob). Kladné migrační saldo dosáhlo hodnoty 65 osob. Počet sňatků se meziročně zvýšil a počet rozvodů byl rekordně nízký.

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo k 30. 6. 2021 v Olomouckém kraji 629 176 obyvatel. Za prvních šest měsíců se jejich počet snížil o 1 346 osob. Ještě větší pokles populace byl zaznamenán v Ústeckém (- 2 395 osob) a Moravskoslezském kraji (- 3 446 osob). Opačný trend zaznamenaly 4 kraje, kde se počet obyvatel za 1. pololetí 2021 zvýšil. Nejvíce to bylo ve Středočeském kraji (o 6 776 osob) a v Praze (o 6 286 osob), a to především vlivem výrazně kladného migračního přírůstku (o 8 555, resp. 6 764 osob).

Pokles počtu obyvatel v Olomouckém kraji zapříčinil v 1. pololetí 2021 přirozený úbytek (−1 411 osob). Přirozený úbytek, tj. početní převaha zemřelých nad živě narozenými, charakterizovala všechny kraje a s výjimkou okresu Praha-západ a Praha-východ také všechny okresy v ČR. Mezi okresy Olomouckého kraje byl relativně nejvyšší přirozený úbytek v okrese Jeseník (−9,2 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel) a relativně nejnižší v okrese Olomouc (−2,9 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel).

Za 1. pololetí 2021 získal Olomoucký kraj vlivem stěhování 65 osob. Kladné migrační saldo charakterizovalo 13 krajů, pouze v Moravskoslezském kraji došlo k migračnímu úbytku. V rámci kraje kladné migrační saldo bylo v okrese Prostějov (relativně o 4,0 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu) a Olomouc (relativně o 1,1 osob na 1 000 obyvatel středního stavu).

Nejvíce obyvatel žilo na území okresu Olomouc (37,4 % z celku). Dále následoval okres Přerov (20,4 %), okres Šumperk (19,0 %) a okres Prostějov (17,2 %). Nejmenší podle počtu obyvatel byl okres Jeseník, kde žilo 37,5 tis. osob (6,0 % z celkové populace kraje).

Ve všech okresech kraje byl zaznamenán celkový úbytek populace. Nejvýraznější relativní pokles byl v okrese Jeseník, kde na 1 000 obyvatel středního stavu ubylo 11,6 osob. Nejnižší celkový úbytek obyvatelstva v relativním vyjádření nastal na území okresu Prostějov (-1,2 osob na 1 000 obyvatel středního stavu).

Od ledna do konce června se v Olomouckém kraji živě narodilo 3 097 dětí. Největší podíl tvořily děti narozené jako první v pořadí (47,0 % ze všech živě narozených). Počet dětí narozených mimo manželství mírně překročil polovinu (50,3 %). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku počet živě narozených dětí byl nižší o 6,4 %. V 6 ze 14 krajů došlo ke snížení počtu živě narozených dětí, přitom v našem kraji byl tento pokles největší. Opačná situace byla ve Zlínském kraji, kde se narodilo více dětí (meziroční nárůst o 6,8 %). Z meziokresního pohledu absolutně i relativně se nejvíce dětí narodilo v okrese Olomouc (40,8 %). Naopak nejméně dětí přišlo na svět, jak relativně, tak absolutně, v okrese Jeseník.

V Olomouckém kraji připadalo na 1 000 obyvatel 9,9 živě narozených dětí, což byla 4. nejnižší porodnost v mezikrajském srovnání.

Mezi 3 097 živě narozenými dětmi bylo 1 544 chlapců. Převaha živě narozených chlapců nad dívkami byla zjištěna v okrese Jeseník (50,9 %) a Olomouc (50,8 %). Převaha dětí narozených neprovdaným matkám byla zaznamenána ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Olomouc (45,9 %).

V průběhu 1. pololetí 2021 zemřelo v Olomouckém kraji 4 508 obyvatel, tj. o 27,1 % více než v 1. pololetí 2020. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel 14,4 osob. Tato hodnota byla mírně nad republikovým průměrem a 7. nejnižší v mezikrajském srovnání. Mezi okresy kraje byla vyšší úmrtnost sledována v okrese Jeseník (18,3 ‰). Tato hodnota byla také 5. nejvyšší mezi okresy České republiky, po okresech Cheb (22,4 ‰), Sokolov (20,0 ‰), Trutnov (19,4 ‰) a Tachov (18,6 ‰). Nejnižší v kraji byla v okrese Olomouc (13,7 ‰).

V analyzovaném období zemřelo 2 388 mužů a 2 120 žen. Převaha zemřelých mužů nad ženami charakterizovala všechny okresy s výjimkou okresu Prostějov. Největší podíl ve všech okresech kraje tvořily mezi zemřelými osoby ve věku 60-79 let. Hodnoty kojenecké (2,6 ‰) i novorozenecké úmrtnosti (1,6 ‰) byly vyšší než republikový průměr (2,1 ‰, resp. 1,2 ‰).

Během 6 měsíců letošního roku bylo v kraji uzavřeno 902 sňatků. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo více o 15,1 %. Ještě vyšší meziroční nárůst vykázal Karlovarský (17,1 %) a Zlínský kraj (20,6 %). Mezi okresy kraje bylo nejvíce párů oddáno v okrese Olomouc (348 párů) a nejméně v okrese Jeseník (41 novomanželských párů).

Podle předběžných údajů vydaly věcně příslušné soudy v kraji v průběhu 1. pololetí 2021 rozhodnutí o 608 rozvodech. Meziročně došlo k poklesu počtu rozvodů o 6,0 %. Od roku 2011 je to nejnižší hodnota. Většinou se jednalo o 1. rozvod, a to jak u mužů (84,0 % z celku), tak u žen (87,3 %). Mezi rozvaděnými páry 62,7 % mělo nezletilé děti. Na návrh ženy bylo rozvedeno 35,5 % manželství, na návrh muže to bylo 18,4 % a na společný návrh 46,1 %.

V relativním vyjádření bylo uzavřeno 1,9 rozvodů na 1 000 obyvatel, což bylo těsně pod republikovým průměrem (2,0 ‰). V Olomouckém kraji nejvyšší rozvodovost charakterizovala okres Prostějov (2,2 ‰), naopak nejnižší rozvodovost okres Jeseník (1,7 ‰).

V 1. pololetí 2021 se do Olomouckého kraje přistěhovalo 1 995 osob z jiných krajů v republice a 660 osob z ciziny, tj. celkem 2 655 obyvatel (8,5 osob na 1 000 obyvatel). Nejvíce osob z jiných okresů v ČR a ze zahraničí se přistěhovalo do okresu Olomouc (absolutně 1 522 osob). V okrese Jeseník (245 osob) bylo zaevidováno nejméně přistěhovalých z ostatních okresů a z ciziny.

V přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu nejvyšší počet přistěhovalých měl okres Prostějov (15,6 ‰) a nejnižší okres Šumperk (9,3 ‰). V rámci Olomouckého kraje si v 1. pololetí 2021 změnilo adresu svého bydliště 5 596 osob.

Od ledna do června se z  Olomouckého kraje vystěhovalo a úředně odhlásilo 2 590 osob (8,3 osob na 1 000 obyvatel). Novou adresu v jiném kraji ČR mělo 2 302 osob a do zahraničí se odstěhovalo 288 obyvatel. Absolutně nejvíce obyvatel se do ostatních okresů a zahraničí vystěhovalo z okresu Olomouc (1 390 osob) a nejméně z okresu Jeseník (290 osob), který ale v relativních hodnotách měl nejvyšší odliv obyvatel (15,6 ‰). Nejméně vystěhovalých v relativním vyjádření měl okres Šumperk (10,7 ‰).

 

Více informací naleznete v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů ČR a cizinců s trvalým pobytem v ČR, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území ČR na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území ČR a cizinců s platným azylem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně. Veškeré údaje za rok 2021 jsou předběžné.

 

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2021 - komentář
  • Počet obyvatel k 30. 6. 2021 a pohyb obyvatel v 1. pololetí 2021 podle krajů a okresů Olomouckého kraje
  • Živě narození a zemřelí v 1. pololetí 2021 podle okresů Olomouckého kraje
  • Sňatky a rozvody v 1. pololetí 2021 podle okresů Olomouckého kraje
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Olomouckého kraj v 1. pololetí 2021