Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

12. 6. 2020

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku počet obyvatel Olomouckého kraje opět poklesl. Kraj přišel o obyvatele v důsledku vyššího počtu zemřelých nad počtem narozených, vlivem stěhování se naopak počet obyvatel zvýšil. K 31. březnu 2020 mělo v kraji trvalé bydliště 631,8 tis. osob.

Podle předběžných bilancí demografické statistiky činil na konci března počet obyvatel Olomouckého kraje celkem 631 836 osob. Úbytek počtu obyvatel byl tentokrát způsoben nižším počtem narozených oproti počtu zemřelých, kde zjištěný rozdíl dosáhl 248 osob. Naopak byl zaznamenán přírůstek stěhováním, který se rovnal 69 osobám. Celkový úbytek obyvatel kraje během 1. čtvrtletí tak činil 179 osob. K úbytku počtu obyvatel došlo v 7 ze 14 krajů České republiky. Po přepočtu na 1 000 obyvatel byl celkový úbytek v Olomouckém kraji nejnižší (‑1,1 osob na 1 000 obyvatel).

Jediným okresem s přírůstkem počtu obyvatel v kraji zůstává okres Olomouc (o 106 obyvatel více), ostatním okresům kraje se počet obyvatel snížil. Všechny okresy zaznamenaly přirozený úbytek obyvatel. Vlivem stěhování přišly o obyvatele okresy Šumperk (o 89 osob méně) a Přerov (o 22 osob), naopak kladné migrační saldo vykázaly okresy Olomouc (141 osob), Prostějov (34 osob) a po dlouhé době i okres Jeseník (5 osob). Celkový přírůstek na 1 000 obyvatel okresu Olomouc dosáhl 1,8 osob, největší celkový úbytek byl spočítán v okresech Šumperk (4,4 osob na 1 000 obyvatel) a Přerov (3,4 osob na 1 000 obyvatel). V okresech Jeseník a Prostějov bylo evidováno stejné tempo celkového úbytku (1,3 osob na 1 000 obyvatel).

V 1. čtvrtletí 2020 se v kraji živě narodilo 1 605 dětí. Zatímco v celé ČR se oproti stejnému období minulého roku počet živě narozených dětí snížil, maminkám z Olomouckého kraje se meziročně narodilo o 122 dětí více (o 8,2 % více). Na 1 000 obyvatel kraje se živě narodilo 10,2 dětí, republikový průměr činil 9,9 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu. Vyšší porodnost vykázaly okresy Jeseník a Prostějov (10,7 dětí na 1 000 obyvatel) a nejnižší okres Přerov (9,6 dětí na 1 000 obyvatel). Mezi živě narozenými bylo tradičně více chlapců (816 chlapců a 789 děvčat). Nejvíce dětí bylo prvorozených (49,0 % z celkového počtu živě narozených), jako třetí dítě nebo další v pořadí se matkám narodilo jen 229 dětí (14,3 %). V 1. čtvrtletí se v kraji více dětí narodilo neprovdaným matkám (50,8 %). Rekordmanem mezi okresy se v tomto ohledu stal okres Jeseník, kde se mimo manželství narodilo 73 dětí ze 101 živě narozených celkem (72,3 %). Naopak větší podíl dětí narozených vdaným matkám byl evidován na Prostějovsku (56,4 %) a Přerovsku (52,1 %).

Počet zemřelých během 1. čtvrtletí činil v kraji 1 853 osob. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2019 se zvýšil jen minimálně (o 15 osob více, tj. o 0,8 %). V relativním vyjádření zemřelo 11,8 osob na 1 000 obyvatel, což bylo více než republikový průměr (11,3 osob na 1 000 obyvatel). Z okresů kraje byla zaznamenána nejvyšší úmrtnost na Prostějovsku (13,2 osob na 1 000 obyvatel) a nejnižší na Olomoucku (10,9 osob). Mezi zemřelými bylo více mužů (947 mužů a 906 žen). Téměř třetina zemřelých byla ve věku mezi 80 a 89 roky (32,4 %) a dalších 14,6 % zemřelých bylo starších 90 let. Příznivá bilance byla vykázána u úmrtí malých dětí, během prvních třech měsíců roku žádné dítě nezemřelo do 28 dnů po narození a do 1 roku života pouze jedno dítě. Výše kojenecké úmrtnosti v kraji tak byla naprosto minimální (0,6 na 1 000 živě narozených).

Během ledna, února a března v kraji uzavřelo sňatek celkem 205 párů. Proběhlo o 11 sňatků méně než ve stejném období minulého roku (o 5,1 % méně). Pro 124 ženichů a 128 nevěst se jednalo o první sňatek, v 97 případech byli svobodní oba snoubenci. Podíl sňatků na 1 000 obyvatel kraje byl stejný jako republikový průměr (1,3 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu). Mezi okresy kraje byl výjimkou okres Prostějov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 1,9 sňatků, zatímco v ostatních okresech to bylo 1,2 sňatků na 1 000 obyvatel daného okresu.

V průběhu 1. čtvrtletí 2020 bylo podle dosud dostupných údajů rozvedeno 301 manželství. Oproti údajům za stejné období roku 2019 to bylo o 59 rozvodů méně. Návrh na rozvod podali většinou manželé společně (46,8 %), v menší míře pak podala návrh žena (36,2 %) a jen v 51 případech bylo manželství rozvedeno na návrh muže. Pro 255 mužů a 254 žen se jednalo o jejich první rozvod. Rozvedeno bylo 204 manželství s nezletilými dětmi (67,8 % z celkového počtu rozvodů). V relativním vyjádření došlo k 1,9 rozvodům na 1 000 obyvatel kraje, což bylo o trochu méně než činil republikový podíl (2,0 rozvodů na 1 000 obyvatel). Podle okresů kraje byla nejvyšší rozvodovost evidována na Šumpersku (2,2 rozvodů na 1 000 obyvatel) a nejmenší pak na Přerovsku (1,7 rozvodů na 1 000 obyvatel).

Do kraje se během prvních tří měsíců letošního roku přistěhovalo 1 325 obyvatel, z toho bylo 668 mužů a 657 žen. Ve srovnání s loňským stejným obdobím to bylo o 39 osob méně. Více než dvě třetiny přistěhovalých (67,3 %) přišlo z jiných krajů ČR. Na 1 000 obyvatel kraje se přistěhovalo 8,4 osob. Z pohledu okresů bylo nejvíce přistěhovalých v okrese Jeseník (13,9 osob na 1 000 obyvatel okresu) i když v absolutních číslech se jednalo o 131 nových obyvatel okresu.

Opačně z kraje se vystěhovalo 1 256 obyvatel, 643 mužů a 613 žen. Většina z nich si našla nové trvalé bydlení v jiném kraji ČR (81,9 %). Podle výsledků z minulého roku se letos vystěhovalo o 155 obyvatel kraje méně. Po přepočtu na 1 000 obyvatel kraje odešlo 8,0 osob. Relativně nejvíce obyvatel se vystěhovalo opět z okresu Jeseník (13,4 osob na 1 000 obyvatel).

 

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci a v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. čtvrtletí 2020.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

 

__________________________

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2020 jsou předběžné.

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 - komentář
  • Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2020