Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

11. 9. 2020

Počet obyvatel Olomouckého kraje se za prvních 6 měsíců roku 2020 snížil o 208 osob, a to díky přirozenému úbytku. Proti stejnému období minulého roku vzrostl počet živě narozených i počet zemřelých, klesl počet přistěhovalých i vystěhovalých. Nouzový stav a s ním spojená omezení se odrazily v rekordně nízkém počtu sňatků.

Podle předběžných bilancí demografické statistiky žilo na území Olomouckého kraje k 30.  červnu 2020 celkem 631 807 obyvatel, z toho 322 320 bylo žen. Za prvních 6 měsíců se počet obyvatel snížil o 208 osob. K poklesu počtu obyvatel došlo přirozenou měnou (počet zemřelých převýšil počet narozených o 260 osob). Migrační saldo bylo sice kladné, ale stěhováním se zvýšil počet obyvatel kraje pouze o 52 osob. Jediným okresem, ve kterém se nesnížil počet obyvatel, byl Olomouc, a to zásluhou kladného migračního i přirozeného přírůstku.

V prvním pololetí roku 2020 se v Olomouckém kraji živě narodilo 3 272 dětí, což ve srovnání s 1. pololetím roku 2019 bylo o 150 dětí více. Na 1 000 obyvatel kraje se živě narodilo 10,4 dětí, republikový průměr činil 10,1 dětí na 1 000 obyvatel. Nejvyšší porodnost byla zaznamenána v okrese Olomouc, ve kterém na 1 000 obyvatel připadlo 10,7 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. pololetí 2020 to bylo 1 690 chlapců a 1 582 děvčat). Nejvyšší podíl narozených chlapců měl okres Prostějov (52,8 % z celkového počtu živě narozených).

Celkem 1 601 dětí bylo prvorozených (48,9 % všech živě narozených), 1 219 druhorozených (37,3 %) a 452 dětí bylo pro matku třetím či další dítě v pořadí (13,8 %). Mimo manželství se narodilo 1 617 dětí, tedy 49,4 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,1 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl tradičně zaznamenán v okrese Jeseník (70,1 %), což byla druhá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé ČR.

V prvním pololetí roku 2020 zemřelo v Olomouckém kraji 3 532 osob, což bylo o 48 osob více než ve stejném období roku 2019. V relativním vyjádření to bylo 11,2 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Z celkového počtu zemřelých bylo 1 813 mužů a 1 719 žen. Necelé tři čtvrtiny zemřelých (71,3 %) měly 70 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti (0,9 ‰) byla výrazně pod republikovým průměrem (2,4 ‰), stejně tak novorozenecká úmrtnost (0,3 ‰) se nacházela pod republikovým průměrem (1,6 ‰). V kraji zemřely 3 děti do 1 roku, z toho jedno dítě zemřelo do 28 dnů po narození.

Nouzový stav a s ním spojená omezení se odrazily v rekordně nízkém počtu uzavřených manželství. Od počátku roku v kraji uzavřelo sňatek 771 párů, což bylo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 594 sňatků méně (pokles o 43,5 %). Pro 544 ženichů a 557 nevěst se jednalo o první sňatek, ve 460 případech byli svobodní oba snoubenci. Podíl sňatků na 1 000 obyvatel kraje byl stejný jako republikový průměr (2,5 sňatku na 1 000 obyvatel středního stavu).

V průběhu 1. pololetí 2020 bylo rozvedeno 645 manželství. Oproti údajům za stejné období 2019 to bylo o 74 rozvodů méně. Návrh na rozvod podali většinou manželé společně (47,3 % z celkového počtu rozvodů), v menší míře podala návrh žena (34,7 %) a ve 116 případech podal návrh na rozvod muž. Pro 530 mužů a 536 žen se jednalo o první rozvod. Rozvedeno bylo 396 manželství s nezletilými dětmi (61,4 % z celkového počtu rozvodů). V relativním vyjádření se jednalo o 2,1 rozvodů na 1 000 obyvatel kraje, což bylo o trochu více než činil republikový průměr (1,9 rozvodů na 1 000 obyvatel). Podle okresů kraje byla nejvyšší rozvodovost evidována na Přerovsku (2,3 rozvodů na 1 000 obyvatel), nejmenší na Prostějovsku (1,7 rozvodů na 1 000 obyvatel).

Do Olomouckého kraje se v 1. pololetí 2020 přistěhovalo 2 509 osob, což bylo o 258 osob méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Z jiných krajů ČR se přistěhovalo 1 841 osob (73,4 % z celkového počtu přistěhovalých), ze zahraniční pak 668 osob (26,6 %). Mezi přistěhovalými mírně převažovaly ženy (50,5 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Olomouc (1 522 osob).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 457 osob (o 299 méně než v předchozím roce). Většina se odstěhovala do jiných krajů ČR (2 123 osob, tj. 86,4 %). Dalších 334 osob odešlo do ciziny. Mezi vystěhovalými převažovali muži (50,3 % z celkového počtu vystěhovalých). Migrační saldo bylo sice kladné, přistěhovalých však bylo pouze o 52 více než vystěhovalých.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci a v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2020.

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

 

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2020 jsou předběžné.

 

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020 - komentář
  • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020
  • Graf - Podíly živě narozených v manželství a mimo manželství v okresech Olomouckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2020
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Olomouckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2020