Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

V uplynulém roce 128 pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem v Libereckém kraji vynaložilo celkem 3 426 mil. Kč, tj. 3,3 % na republikovém objemu výdajů a 2,0 % na regionálním hrubém domácím produktu. Tomuto oboru se v kraji plně věnovalo 2 321 zaměstnanců. V roce 2018 osobním počítačem v našem kraji disponovalo 73,4 % domácností, připojení k internetu mělo 76,5 % domácností. V roce 2017 bylo v Libereckém kraji soustředěno 6,4 tis. ICT odborníků.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2018 zabývalo 74 969 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2017 se zvýšil o 7,5 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve všech krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v Hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 102,8 mld. Kč, proti roku 2017 vzrostly téměř o 14 %. Více než pětinový relativní nárůst byl zaznamenán v Olomouckém a v Plzeňském kraji. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Hl. město Praha, v níž byla v roce 2018 realizována více než třetina celkových výdajů, konkrétně 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s podílem na těchto výdajích v České republice přibližně 16 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (2,9 %), v Hl. městě Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují téměř 2,7 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském a Ústeckém kraji se podíl pohybuje kolem 0,3 %.

Graf – Výdaje na VaV v Libereckém kraji

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 57,4 mld. Kč, z toho více než čtvrtina v Hl. m. Praze (28,3 %), dále 19,1 % ve Středočeském kraji a 14,7 % v Jihomoravském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj v roce 2018 vynaloženo 35 mld. Kč, tedy o 3,8 mld. více než v roce 2017. Největší část prostředků  směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách (15,9 mld. Kč), 10,0 mld. Kč získaly ústavy Akademie věd ČR a 4,5 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Libereckém kraji v roce 2018 působilo 128 výzkumných a vývojových pracovišť (tj. meziročně o 2 pracoviště méně), přičemž většina působila v podnikatelském sektoru (86,7 %) a v odvětví průmyslu a stavebnictví (65,6 %). Pouze u 11 pracovišť byl převažující činností výzkum a vývoj. Necelých 80 % pracovišť se dlouhodobě věnuje vědě a výzkumu v oblasti technických věd. Z pohledu počtu zaměstnanců se jedná převážně o malá pracoviště – více než polovina zařízení zaměstnávala méně než 5 zaměstnanců (přepočtené počty), pouze 5 pracovišť (3,9 %) vykázalo více než 100 zaměstnanců. U více než dvou třetin pracovišť výdaje na VaV nepřesáhly ve sledovaném roce 10 mil. Kč, částku 100 a více mil. Kč vynaložilo pouze 6 pracovišť.

Celkový počet fyzických osob působících ve výzkumu a vývoji v Libereckém kraji po devítiletém období růstu v roce 2018 meziročně poklesl o 1,5 % na 3 278 osob (z toho 803 žen, tj. 24,5 %). Po přepočtu na plnou pracovní dobu (FTE) věnovanou vědě a výzkumu se tímto oborem zabývalo 2 321 zaměstnanců, z toho 553 žen (23,8 %). V tomto případě se meziročně jedná o 6,0% nárůst. Z pohledu zaměstnanosti je nejvýznamnějším úsekem sektor podnikatelský, ve kterém v roce 2018 pracovalo 71,2 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Mezi výzkumné pracovníky patřilo 998 zaměstnanců (43,0 % všech přepočtených zaměstnanců), více než 40 % zaměstnanců připadlo do kategorie techničtí pracovníci. Vzhledem k orientaci VaV v Libereckém kraji především na technické vědy vykazuje tato oblast také v roce 2018 nejvíce zaměstnanců (82,0 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců).

Graf – Zdroje financování na výzkum a vývoj v Libereckém kraji

Na výzkum a vývoj se v roce 2018 v Libereckém kraji vynaložilo 3 426 mil. Kč, tj. 3,3% podíl na republikovém objemu výdajů na VaV. Meziročně výdaje vzrostly o 531 mil. Kč (18,4 %). Většina výdajů byla financována z podnikatelských zdrojů (70,3 %), nezanedbatelná částka směřovalo také z veřejných zdrojů z ČR (830 mil. Kč, tj. 24,2 %). Z hlediska sektorů provádění bylo nejvíce prostředků vynaloženo v podnikatelském sektoru (2 663 mil. Kč, tj. 77,7 %), objem těchto výdajů se ve srovnání s rokem 2017 navýšil o 354 mil. Kč (15,3 %). Podle druhového členění výdajů převažovaly běžné výdaje, které oproti předchozímu roku vzrostly o 450 mil. Kč (16,3 %) na 3 210 mil. Kč. Více než polovinu této částky tvořily ostatní běžné výdaje, 48,8 % připadlo na mzdy. Investiční výdaje meziročně vzrostly o 82 mil. Kč (60,6 %) na 217 mil. Kč. V rámci výdajů podle typu činnosti bylo 47,3 % celkových výdajů vynaloženo na experimentální vývoj, 41,7 % na aplikovaný výzkum a 11,0 % na základní výzkum.

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2017 zabývalo 192,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 48,1 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Hl. městě Praze a v Jihomoravském kraji.

Počítač má doma 78 % českých domácností, tento podíl se v posledních letech již výrazně nemění. Roste však využívání přenosných počítačů, tedy notebooku nebo tabletu. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se alespoň jeden takový počítač nacházel ve dvou třetinách domácností.

Internet v České republice používá 81 % osob starších 16 let. Každý den se k síti připojovalo 87 % uživatelů internetu, před deseti lety to bylo 57 %. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 65 let, které se připojují k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil z 13 % na současných 39 %.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl v republikovém průměru 79,6 %, nejvíce to bylo v Hl. městě Praze (83,6 %), nejméně v Ústeckém kraji (73,9 %). Roste podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2018 jej používalo v Hlavním městě Praze 66,3 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobný vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (63,2 % uživatelů v roce 2018) či Karlovarský (59,6 %).

Internetové bankovnictví využívá v České republice 63 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. Zvyšuje se také podíl online nakupujících. Ještě v roce 2010 v e-shopech nakupovala pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v současné době je to téměř 60 %.

Počet ICT odborníků v Libereckém kraji v roce 2017 dosáhl 6,4 tis. fyzických osob (tj. 3,3 % na republikovém úhrnu), přičemž ve struktuře z 52,0 převažovali specialisté ICT. V roce 2018 v našem kraji disponovalo osobním počítačem 73,4 % domácností (tj. o 4,1 procentních bodů pod republikovým průměrem), připojení k internetu mělo 76,5 % libereckých domácností.  

Další informace najdete v aktualitě Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci Libereckého kraje

Mnoho dalších informací najdete v aktualizované sadě tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2018 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.

Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání - tabulky

Informační technologie v mezikrajském srovnání - tabulky

Další poznatky z těchto oblastí (včetně grafů, kartogramů, komentářů a podrobné metodiky) můžete získat v loni vydané samostatné publikaci

Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v letech 2007 až 2017

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Pracoviště VaV v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji (FTE)
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji (FTE)
 • Výdaje na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018
 • Zdroje financování na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Výdaje na VaV v Libereckém kraji
 • Pracoviště VaV podle sektorů provádění v Libereckém kraji v roce 2018
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle sektorů provádění a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle vědní oblasti a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)