Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2019

 

V roce 2019 činila průměrná denní spotřeba vody z veřejných vodovodů v domácnostech Libereckého kraje 89,2 litrů na osobu. Cena vody i stočného meziročně vzrostla ve všech regionech, obyvatelé Libereckého kraje však zaplatili v rámci krajů v obou případech nejvyšší cenu – 44,80 Kč za m3 vody, 42,90 Kč za m3 stočného (ceny jsou bez DPH).

V roce 2019 bylo vodou z vodovodů zásobováno 412 044 obyvatel Libereckého kraje, tedy o 3 788 obyvatel (0,9 %) více než v roce 2018. Podíl takto zásobených obyvatel se zvýšil o 0,6 procentních bodů na 93,0 %, ve srovnání s ostatními kraji se jedná o 4. nejnižší hodnotu. Nejnižší zastoupení obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů vykázal Plzeňský kraj (85,9 %), naopak stoprocentní pokrytí obyvatel zaznamenaly pouze dva kraje – Hlavní město Praha a Karlovarský kraj. Vodovodní síť se v průběhu roku 2019 v našem kraji nepatrně rozšířila  na 3 902 km (+2 km, +0,1 %). Zároveň se zvětšil jak počet osazených vodoměrů (o 1,8 % na 89 692 kusů), tak počet vodovodních přípojek (o1,3 % na 89 212 kusů).

Výroba vody určené k realizaci v kraji meziročně vzrostla o 313 tis. m3 (1,2 %) a dosáhla tak 26 008 tis. m3. Množství pitné vody fakturované celkem se zvýšilo o 3,0 % na 19 219 tis. m3, většinu z tohoto objemu tvořila fakturace pro domácnosti (13 413 tis. m3, tj. 69,8 %). Objem nefakturované vody dosáhl 6 789 tis. m3 s tím, že 80,4 % tvořily ztráty v trubní síti.

Graf - Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2019

Specifické množství vody fakturované celkem v Libereckém kraji v roce 2019 meziročně vzrostlo o 2,6 litrů na 127,8 litrů na osobu a den. Nejvyšší celková spotřeba byla vykázána v Hlavním městě Praze (172,8 litrů na osobu a den), nejnižší ve Zlínském kraji (116,7 litrů na osobu a den). Průměr za Českou republiku činil 133,8 litrů na osobu a den.

Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den vzrostl o 1,7 litrů na 89,2 litrů.  Nejvyšší spotřebu dlouhodobě vykazují domácnosti v Hlavním městě Praze (113,1 litrů na osobu a den), opačně je tomu ve Zlínském kraji (78,7 litrů). Spotřeba domácností v našem kraji je 6. nejvyšší, průměr za Českou republiku dosáhl 90,6 litrů na osobu a den.

Tržby za vodné (bez DPH) v Libereckém kraji v roce 2019 dosáhly 861,2 mil. Kč (tj. meziročně o 4,4 % více. Cena vody za 1 m3 se ve srovnání s rokem 2018 zvýšila o 0,60 Kč (1,4 %) na 44,80 Kč za 1 m3 vody (bez DPH). Cena se meziročně zvýšila také ve všech zbývajících krajích – absolutně nejvíce v Karlovarském kraji (+1,90 Kč, tj. +5,0 %), relativně v Pardubickém kraji (+5,3 %). V rámci regionů České republiky se cena 1 m3 vody v roce 2019 pohybovala v rozmezí od 34,10 Kč v Olomouckém kraji do 44,80 Kč v našem kraji. Rozdíl mezi těmito krajními hodnotami činil 10,70 Kč. Republikový průměr dosáhl 39,30 Kč za 1m3, cena vody účtovaná v Libereckém kraji ho tak převyšovala o 5,50 Kč.

Graf - Vývoj ceny vodného a stočného

Podíl obyvatel Libereckého kraje bydlících v domech napojených na kanalizační síť v roce 2019 meziročně nepatrně poklesl o 0,1 p. b. a činil 69,5 %. Změnu prakticky nezaznamenal podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci a ústících do čistíren odpadních vod (ČOV), který vzrostl o zanedbatelných 0,04 p. b. na 68,6 %. Délka kanalizační sítě vzrostla o 21 km na 1 617 km, počet kanalizačních přípojek se navýšil o 578 (1,2 %) na 47 474 kusů.

Do kanalizace bylo v roce 2019 vypuštěno o 1,6 % odpadních vod více než v roce 2018 a tímto způsobem tak odteklo 16 916 tis. m3 odpadních vod (včetně zpoplatněných srážkových vod). Objem čištěných vod meziročně vzrostl o 9,3 % na 37 723 tis. m3, podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace naopak meziročně poklesl o 0,9 p. b. na 97,6 %. Do vodních toků bylo ve sledovaném roce vypuštěno 38 591 tis. m3 vody, tj. meziročně více o 9,1 %.

Cena stočného (bez DPH) se v roce 2019 v Libereckém kraji meziročně zvýšila o 0,40 Kč na 42,90 Kč za m3. Nárůst ceny vykázaly také zbývající regiony, a to od +0,10 Kč v Ústeckém kraji do +2,70 Kč v Plzeňském kraji. Cena stočného v Libereckém kraji byla mezi kraji nejvyšší a republikový průměr (34,70 Kč) převýšila o 8,20 Kč. Nejnižší průměrná cena stočného byla zjištěna v Kraji Vysočina (28,80 Kč).

V roce 2019 v Libereckém kraji přibyla 1 čistírna odpadních vod, v provozu tak bylo 86 zařízení (z toho 85 s mechanicko-biologickým principem čištění). Celková kapacita čistíren však meziročně mírně poklesla o 125 m3 za den na 133 777 m3/den. Množství vyprodukovaných kalů vzrostlo o 1,9 % na 5 029 tun sušiny, přičemž 93,5 % tohoto objemu bylo zlikvidováno přímou aplikací a rekultivací.

Další informace naleznete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2019

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu pdf)
 • Tabulky
 • Vybrané údaje za vodovody a kanalizace podle krajů v roce 2019
 • Vybrané ukazatele o vodovodech v Libereckém kraji
 • Vybrané ukazatele o kanalizaci v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2019
 • Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den podle krajů
 • Změna specifického množství vody fakturované domácnostem na osobu a den podle krajů mezi roky 2009 a 2019
 • Vývoj objemu fakturované pitné vody v Libereckém kraji
 • Vývoj specifického množství vody fakturované celkem a fakturované domácnostem v Libereckém kraji
 • Vývoj ceny vodného a stočného
 • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2019
 • Počet čistíren odpadních vod celkem a na 100 km² podle krajů v roce 2019
 • Kapacita čistíren odpadních vod podle krajů v roce 2019