Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2017

 

V roce 2017 bylo vodou z veřejných vodovodů zásobováno 407 140 obyvatel Libereckého kraje, tedy o 922 obyvatel méně než v předchozím roce. Podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod v kraji poklesl o 0,3 procentní body na 92,4 %, tj. ve srovnání s ostatními kraji o 4. nejnižší podíl. Nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykázal Plzeňský kraj (85,0 %), naopak 100% pokrytí obyvatel zaznamenaly pouze dva kraje, a to Hlavní město Praha a Karlovarský kraj. Vodovodní síť se v průběhu roku 2017 v našem kraji rozšířila o 56 km (1,5 %) na 3 904 km. Zvýšil se jak počet osazených vodoměrů (o 1,4 % na 88 402 kusů), tak počet vodovodních přípojek (o 1,3 % na 88 166 kusů).

Výroba vody určené k realizaci v kraji meziročně poklesla o 32 tis. m3 (0,1 %) a dosáhla tak 25 762 tis. m3. O 0,3 % na 18 456 tis. m3  se snížilo množství pitné vody fakturované celkem, většinu z tohoto objemu tvořila fakturace pro domácnosti (12 897 tis. m3, tj. 69,9 %). Objem nefakturované vody dosáhl 7 306 tis. m3 s tím, že 79,0 % tvořily ztráty v trubní síti.

Graf – Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2017

Specifické množství vody fakturované celkem v Libereckém kraji v roce 2017 meziročně vzrostlo o 0,2 litru na 124,2 litrů na osobu a den. Nejvyšší celková spotřeba byla vykázána v Hlavním městě Praze (173,3 litrů na osobu a den), nejnižší ve Zlínském kraji (113,3 litrů na osobu a den). Průměr za Českou republiku činil 131,7 litrů na osobu a den. Spotřeba vody fakturovaná domácnostem vzrostla o 0,2 litru na 86,8 litrů na osobu a den.  Nejvyšší spotřebu dlouhodobě vykazují domácnosti v Hlavním městě Praze (109,3 litrů na osobu a den), opačně je tomu ve Zlínském kraji (75,9 litrů). Spotřeba domácností v našem kraji je 6. nejvyšší, průměr za Českou republiku dosáhl 88,7 litrů na osobu a den.

Tržby za vodné (bez DPH) v Libereckém kraji v roce 2017 dosáhly 788,1 mil. Kč (tj. meziročně o 0,9 % více. Cena vody vzrostla o 0,50 Kč na 42,70 Kč za 1 m3 vody. Průměrná cena 1 m3 fakturované vody se meziročně zvýšila také ve všech zbývajících krajích, nejvíce ve  Středočeském kraji (o 1,20 Kč). V rámci regionů České republiky se cena 1 m3 vody v roce 2017 pohybovala v rozmezí od 32,50 Kč v Olomouckém kraji do 43,40 Kč v Ústeckém kraji. Republikový průměr dosáhl 37,20 Kč, cena vody účtovaná v Libereckém kraji ho převyšovala o 5,50 Kč a z pohledu mezikrajského srovnání byla 2. nejvyšší.

Podíl obyvatel Libereckého kraje bydlících v domech napojených na kanalizační síť se v roce 2017 oproti roku minulému nezměnil a činil 69,0 %. Mírný nárůst zaznamenal podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod (ČOV), a to o 0,2 p. b. na 68,0 %. Délka kanalizační sítě vzrostla o 18 km na 1 576 km, počet kanalizačních přípojek se navýšil o 212 na 45 914 kusů.

Do kanalizace bylo v roce 2017 vypuštěno o 0,9 % odpadních vod více než v roce 2016 a tímto způsobem tak odteklo 16 476 tis. m3 odpadních vod (včetně zpoplatněných srážkových vod). Objem čištěných vod meziročně vzrostl o 9,9 % na 41 113 tis. m3, podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace zůstal na úrovni roku 2016 a dosáhl 98,5 %. Do vodních toků bylo ve sledovaném roce vypuštěno 42 004 tis. m3 vody, meziročně o 11,6 % více.

Graf – Vývoj ceny vodného a stočného

Cena stočného se v roce 2017 v Libereckém kraji meziročně zvýšila o 0,30 Kč na 42,20 Kč za m3. Mezi ostatními kraji byla tato částka nejvyšší a republikový průměr převyšovala o 9,40 Kč. Nejnižší průměrná platba stočného byla zjištěna v Plzeňském kraji (27,00 Kč).

Počet čistíren odpadních vod se v Libereckém kraji meziročně nezměnil. V provozu bylo 83 zařízení, z toho 81 s mechanicko-biologickým principem čištění. Celková kapacita čistíren meziročně poklesla o 243 m3 (0,2 %) za den na 134 007 m3/den. Množství vyprodukovaných kalů pokleslo o 4,8 % na 4 909 tun sušiny, přičemž 94,7 % tohoto objemu bylo zlikvidováno přímou aplikací a rekultivací.

Další informace naleznete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2017

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Tabulky
 • Vybrané údaje za vodovody a kanalizace podle krajů v roce 2017
 • Vybrané ukazatele o vodovodech v Libereckém kraji
 • Vybrané ukazatele o kanalizacích v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2017
 • Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den podle krajů v roce 2007 a 2017 a jeho změna mezi uvedenými roky
 • Vývoj objemu fakturované pitné vody v Libereckém kraji
 • Vývoj ceny vodného a stočného
 • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2017
 • Počet čistíren odpadních vod celkem a na 100 km² podle krajů v roce 2017
 • Kapacita čistíren odpadních vod podle krajů v roce 2017