Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2018

 

Nahodilou těžbou, která vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, hmyzí škůdci, houbové choroby apod.) bylo v roce 2018 v Libereckém kraji vytěženo téměř 440 tis. m3 dřeva bez kůry, tj. nejvíce od roku 2007.

Podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zabíraly lesní pozemky v roce 2018 v Libereckém kraji území o rozloze 140 936 ha, což představovalo 5,3% podíl na celorepublikové výměře 2 673 392 ha (mezi kraji třetí nejnižší hodnota). Většinu z celkové lesní plochy v kraji tvořila půda porostní (97,7 %).

V průběhu roku 2018 bylo v Libereckém kraji uměle obnoveno (tzn. zalesněno) celkem 585 ha, tj. ve srovnání s rokem 2017 o 32 ha (5,2 %) méně. Více než 60 % této plochy pokryly jehličnaté dřeviny. K zalesnění byl použit především smrk (165 ha, tj. 46,7 % plochy zalesněné jehličnany), borovice (145 ha, 41,1 %) a jedle (25 ha, 7,1 %). Z listnatých dřevin, kterými bylo osázeno 39,8 % plochy, převažoval jednoznačně buk (122 ha, 52,4 % plochy zalesněné listnatými dřevinami). Dub byl vysazen na 83 ha (35,6 %) a javor na 8 ha (3,4 %). Samovolně, tedy přirozenou obnovou, došlo k zalesnění 127 ha lesa. (meziročně méně o 68 ha).

Graf – Zalesňování a přirozená obnova lesa, zalesňování podle druhu dřeviny v Libereckém kraji (2009 až 2018)

V mezikrajském srovnání bylo nejvíce lesů zalesněno v Olomouckém kraji (3 890 ha, tj. 18,3% podíl na celorepublikovém úhrnu). V Libereckém kraji byla uměle obnovena 2. nejmenší plocha (2,8% podíl). Listnaté dřeviny při zalesnění převažovaly pouze ve čtyřech krajích – v Hlavním městě Praze (76,1 % na celkové zalesněné ploše v kraji), v Moravskoslezském (65,5 %), Jihomoravském (58,7 %) a Olomouckém kraji (54,0 %). V ostatních krajích při výsadbě převážily jehličnany, nejvýrazněji v Plzeňském kraji (70,4% podíl).

Ve sledovaném roce bylo v Libereckém kraji vytěženo 558,8 tis. m3 dřeva bez kůry, což bylo o 56,6 tis. m3 (11,3 %) více než v roce 2017. Nejvíce bylo vytěženo jehličnanů – 496,9 tis. m3 (tj. 88,9 % celkové těžby). V jejich struktuře převažuje smrk (80,9 % na celkovém objemu vytěžených jehličnanů), s velkým odstupem následuje borovice (16,2 %). Těžba listnatých dřevin v objemu 61,9 tis m3 se orientovala převážně na buk (43,1 % těžby listnatých dřevin). Nahodilou těžbou bylo zpracováno 439,4 tis. m3 dřeva bez kůry (78,6 % z celkové těžby a nejvíce za posledních 11 let), přičemž 61,3 % připadlo na nutnou těžbu z živelních příčin a 34,4 % bylo vytěženo z důvodu hmyzové kalamity.

Graf – Těžba dřeva podle krajů v roce 2018

V celé České republice se v loňském roce vytěžilo 25 688,8 tis. m3 dřeva bez kůry, nejvíce v Kraji Vysočina (3 765,3 tis. m3, 14,7 % republikového úhrnu). Liberecký kraj se s 2,2% podílem umístil na 3. nejnižší pozici po Hlavním městě Praze (0,1 %) a Ústeckém kraji (2,1 %). Podíl nahodilé těžby byl ve všech regionech vysoký a pohyboval se od 65,2 % v Hlavním městě Praze do 97,5 % v Kraji Vysočina. Podíl Libereckého kraje byl 4. nejnižší.

Prořezávky (výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je zejména snížení hustoty porostu a úprava zdravotního i jakostního stavu porostu) byly v průběhu roku 2018 v Libereckém kraji provedeny na 2 430 ha. Probírky, které slouží k usměrnění vlastností porostu po stránce produkční, zajištění odolnosti a stability porostu, byly uskutečněny na 1 426 ha lesní půdy. Chemické nebo biologické ošetření se dotklo 883 ha lesa. Zvěř na území Libereckého kraje způsobila škodu ve výši 728 tis. Kč, tj. 3. nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání.

Více informací naleznete v publikaci Lesnictví – 2018


Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Grafy
 • Zalesňování a přirozená obnova lesa, zalesňování podle druhu dřeviny v Libereckém kraji (2009 až 2018)
 • Zalesňování podle krajů v roce 2018
 • Těžba dřeva celkem a zpracovaná nahodilá těžba, podíl zpracované nahodilé těžby živelní na celkové zpracované nahodilé těžbě v Libereckém kraji (2009 až 2018)
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2018
 • Struktura zpracované nahodilé těžby podle krajů v roce 2018
 • Tabulky
 • Vybrané údaje za Liberecký kraj
 • Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2018
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2018
 • Doplňující údaje podle krajů v roce 2018