Definitivní údaje o sklizni v Libereckém kraji v roce 2016

 

Sklizeň obilovin zemědělců v Libereckém kraji v roce 2016 je v porovnání s produkcí roku 2015 nižší pouze o jednu desetinu. Tento pokles způsobil zejména meziroční 3,7% pokles sklizňové plochy obilovin, za kterým stojí především propad produkční plochy kukuřice na zrno (o 62,3 %). V porovnání s průměrem za posledních pět let je však produkce obilovin v hodnoceném roce o 6,0 % vyšší a hektarový výnos je dokonce historicky druhý nejvyšší (po výnosu z roku 2014).

I sklizeň většiny základních obilovin (tj. pšenice, ječmene, žita, ovsa a triticale) ovlivnila hlavně změna ve struktuře osevních ploch. Vyšší meziroční výměru a zároveň vyšší produkci vykázala pouze pšenice a oves. Opačně se vyvíjela plocha a v důsledku toho také sklizeň ječmene, žita a triticale. Nižší meziroční výnos pak zaznamenalo pouze žito a oves. Sklizeň základních obilovin v roce 2016 však i přes uvedené změny převýšila pětiletý průměr o více než 7 %.

Úroda pšenice byla ve srovnání s rokem 2015 o 3,3 % vyšší (76 319 tun), což ovlivnil zmíněný nárůst jejích ploch (o 0,6 %) a zejména vyšší hektarový výnos (o 2,7 %), který byl z dlouhodobého pohledu druhým nejvyšším (po výnosu z roku 2014). V případě nejčastěji pěstované plodiny, tj. pšenice ozimé vzrostla jak její plocha, tak i výnos a sklizeň. Naopak sklizňová plocha pšenice jarní meziročně poklesla o 11,7 %, její výnosnost se však o 8,9 % navýšila, což v konečném důsledku zmírnilo propad její produkce, která tak byla oproti roku 2015 nižší o 3,8 %.

Celková produkce ječmene se v důsledku snížení jeho plochy (o 9,5 %) meziročně propadla o 4,8 % a dosáhla tak 23 352 tun. Z důvodu dlouhodobého úbytku ploch ječmene pak jeho loňská sklizeň patří spíše k těm nižším. Výnos ječmene však hodnotu roku 2015 překonal (o 5,1 %) a po výnosu z roku 2014 se jednalo o historicky druhou nejvyšší výtěžnost. Hlavní podíl na uvedeném nepříznivém výsledku měl ječmen ozimý, jehož sklizňová plocha meziročně poklesla o více než pětinu a produkce se snížila o 12,4 %.

Na menší ploše se v roce 2016 sklízelo také žito a triticale, což se následně projevilo také v úrodě těchto plodin. Ta v prvním případě poklesla o 17,2 % na 3 403 tun a ve druhém o 1,9 % na 7 126 tun. Výnosnost uvedených plodin se však vyvíjela odlišně, a zatímco produkce žita z jednoho hektaru meziročně o 1,6 % poklesla, výnos triticale byl naopak o 3,5 % vyšší.

Produkce ovsa byla oproti roku 2015 vyšší o 0,4 % a dosáhla 4 583 tun. Zásluhu na tomto výsledku mělo rozšíření jeho ploch. Naproti tomu výnos ovsa zaznamenal 1,9% pokles.

Kukuřice na zrno vykázala ve srovnání s rokem 2015 velmi výrazný propad plochy (o 62,3 %) a sklizně (o 38,2 % na 1 252 tun). Ačkoliv však sklizeň byla provedena z minimální výměry, hektarový výnos vzrostl z 5,18 tun na 8,49 tun.

Plochy luskovin byly v roce 2016 1,5krát větší než v roce 2015 a jejich sklizeň se tak, přes pokles hektarové výnosnosti o 0,56 tun, navýšila o 20,0 % a činila 2 028 tun.

Brambory ostatní (tzn. konzumní a průmyslové) se v roce 2016 sklízely z plochy 161 ha, tj. o 2,6 % větší než v roce 2015. A dařilo se i jejich produkci. Hektarový výnos meziročně vzrostl o 43,4 % a obdobný, tj. 47,6 % nárůst je patrný také u sklizně, která tak poprvé od roku 2011 překročila hranici 5 tis. tun, když dosáhla 5 253 tun.

Rok 2016 byl velmi dobrým pro úrodu cukrovky technické. Ta totiž přes minimální nárůst sklizňové plochy (o 1,5 %) navýšila svoji produkci o 17,9 % a hektarový výnos o 16,2 %. Dosažená sklizeň ve výši 60 666 tun pak byla v dlouhodobé časové řadě rekordní.

Sklizeň řepky byla ve srovnání s rekordním rokem 2014 o 12,2 % nižší, meziročně však zaznamenala 5,4% nárůst. Vyšší produkci oproti roku 2015 způsobil především přírůstek sklizňové plochy ve výši 6,1 %, naopak výnosnost nepatrně poklesla (o 0,7 %).

O více než čtvrtinu vyšší výnosnost než v roce 2015 vykázaly pícniny a při nárůstu jejich sklizňové plochy ve výši 12,4 % vzrostla sklizeň o 42,3 % na 62 988 tun.

Produkce sena z trvalých travních porostů byla meziročně o více než pětinu vyšší a dosáhla 224 194 tun. Tato sklizeň tak byla po úrodě roku 2014 v posledních pěti letech druhá nejvyšší.  Plochy trvalých travních porostů se v meziročním srovnání nepatrně rozšířily (o 0,9 %). Hektarový výnos sena vzrostl o 20,4 %.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813

 

Více informací naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2016


  • Tabulky
  • Definitivní údaje o sklizni vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
  • Spotřeba hnojiv v Libereckém kraji

  • Grafy
  • Vývoj sklizně a sklizňových ploch obilovin, pšenice, ječmene a brambor ostatních v Libereckém kraji
  • Vývoj sklizně a sklizňových ploch cukrovky technické, řepky, pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů v Libereckém kraji
  • Vývoj hektarových výnosů vybraných plodin v Libereckém kraji