Výzkum, vývoj a informační technologie v Karlovarském kraji v roce 2017

 

V roce 2017 bylo v Karlovarském kraji lokalizováno pouze 26 vědecko-výzkumných pracovišť, což je jen 0,8 % z celkového počtu 3 114 vědecko-výzkumných pracovišť rozmístěných na území České republiky a zaujímá tak v mezikrajském srovnání suverénně poslední místo.

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2017 v našem kraji vynaloženo 211 mil. Kč, meziročně se tak tyto výdaje zvýšily o 22,0 %. Po roce 2012, ve kterém byl ojediněle zaznamenán velmi výrazný nárůst těchto výdajů, došlo opět k jejich snížení. Od té doby však rostoucí trend, s výjimkou mírného poklesu v roce 2016, v našem regionu pokračuje a navazuje tak na každoroční nárůst výdajů na výzkum a vývoj v celé České republice. Mezi lety 2010 a 2017 tak došlo k nárůstu výdajů na výzkum a vývoj téměř o 100,0 %. Podíl našeho kraje na celkových výdajích v České republice je bezkonkurečně nejnižší ze všech regionů a činí pouhých 0,2 %.

Výzkum a vývoj v Karlovarském kraji byl financován téměř výhradně (z 92,4 %) podnikatelským sektorem, 4,7 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj tvořily výdaje plynoucí z veřejných zdrojů ze zahraničí.

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2017

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2017

V roce 2017 pracovalo ve výzkumu a vývoji v Karlovarském kraji celkem 237 zaměstnanců (z toho 45 žen, tj. 19,0 %), od roku 2000 tak došlo k více než dvojnásobnému navýšení počtu zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje. Přesto je podíl těchto pracovníků na jejich celkovém počtu v České republice stále minimální (0,3 %).

Z celkového počtu pracovníků zaměstnaných ve výzkumu a vývoji jich v roce 2017 byla více než polovina (138, tj. 58,2 %) výzkumní pracovníci. Z celkového počtu těchto pracovníků bylo 25 žen, tj. 18,1 %. Téměř všichni zaměstnanci v oblasti výzkumu a vývoje v našem kraji pracovali v podnikatelském sektoru (235), v tomto sektoru byli zaměstnáni i všichni výzkumní pracovníci.

Informační a komunikační technologie

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2017 dosáhl v republikovém průměru 76,8 %, nejvíce to bylo v Praze (82,4 %), nejméně v Ústeckém kraji (69,7 %). Roste také podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2017 vybaveno počítačem či přístupem k internetu 76,7 % resp. 79,0 % domácností, což jsou jedny z nejvyšších podílů mezi všemi regiony České republiky. Podíl těchto domácností v našem kraji zaznamenal od roku 2011 také jeden z nejvyšších nárůstů, a to o 15,2 procentního bodu u domácností vybavených počítačem a o 19,7 procentního bodu u domácností s připojením k internetu.

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu podle krajů

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu podle krajů

Stejně jako napříč všemi regiony České republiky, i v Karlovarském kraji platí, že se každoročně zvyšuje podíl domácností, které používají přenosné počítače, jako jsou notebooky či tablety (z 34,3 % v roce 2011 na 63,3 % v roce 2017) a naopak mírně se snižuje podíl domácností používajících stolní počítač (z 42,4 % v roce 2011 na 34,9 % v roce 2017). Bezdrátové připojení na internet pomocí WI-FI routeru v rámci domácnosti využívala v roce 2017 více než polovina domácností v našem kraji (53,2 %). Od roku 2013 tak podíl těchto domácností v našem kraji zaznamenal jeden z nejvyšších nárůstů v rámci celé České republiky, a to o 23,1 procentního bodu.

Graf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajích

Graf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajích

Mezi jednotlivci ve věku 16 více let v Karlovarském kraji jich v roce 2017 používalo pravidelně internet 79,2 %, přes mobilní telefon se na internet připojovalo 53,1 % z nich. Téměř 40 % jednotlivců používajících internet ho využívala k přístupu na sociální sítě a více než polovina z nich na internetu nakupovala (51,6 %) či používala internetové bankovnictví (53,8 %).

Kontakt:

Ing. Martina Soukupová
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 martina.soukupova@czso.cz
mobil: 737 280 430