Regionální účty 2013

 

Rok 2013 se vyznačoval mírným růstem makroekonomických ukazatelů v kraji. Objem HDP činil v Královéhradeckém kraji 186,6 mld. Kč a na tvorbě HDP České republiky se kraj podílel 4,6 %. Mezi kraji byl tento podíl pátý nejnižší a dlouhodobě je to téměř stabilní vývoj. V přepočtu na 1 obyvatele bylo dosaženo 87,1 % průměru ČR a páté příčky mezi kraji. Vytvořený objem HPH meziročně vzrostl o 1,2 %, což bylo o 0,6 p.b. více než v celostátním průměru. Z odvětvového hlediska měl na tvorbu HPH rozhodující vliv zpracovatelský průmysl, a to více než třetinou. Meziročně vzrostl podíl sekundárního sektoru na 44,6 % a naopak primární a terciární sektor zaznamenaly pokles.

Úvod

V roce 2014 byla provedena mimořádná revize národních účtů, její výsledky byly zveřejněny k 1. říjnu 2014. V návaznosti na ni byly revidovány i regionální účty, které ČSÚ publikoval k 15. 12. 2014 v celé časové řadě za období 1995 až 2012 a také předběžné údaje za rok 2013.

Metodická poznámka: Většina úprav měla pozitivní dopad na výši regionálního HDP, v největší míře kapitalizace výzkumu a vývoje, kapitalizace drobného majetku a změna metody výpočtu mezispotřeby služeb bydlení a imputovaného nájemného. Velká část úprav promítnutých v národních účtech byla regionálně alokována v proporcionálně zjištěné regionální struktuře příslušného ukazatele v daném odvětví z důvodu absence dostatečně reprezentativních regionálních údajů. Podrobné informace a popisy změn provedených v revizi jsou součástí internetové prezentace ročních národních účtů, viz: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty.

Dopady změn na trendy vývoje byly poměrně nevýrazné, protože ke klíčovým metodickým úpravám docházelo v celé časové řadě. V Královéhradeckém kraji se sice roční objem HDP zvýšil v období 1995–2012 v průměru o 3,1 %, podíl kraje na celostátním objemu HDP mírně klesl (o 0,1 p.b.). Objem HDP Královéhradeckého kraje za rok 2012 publikovaný v prosinci 2014 je vyšší o 6,1 % oproti údaji z prosince 2013, změna zahrnuje kromě metodické revize i běžné zpřesnění ve zdrojích dat mezi předběžnou a semidefinitivní verzí národních účtů.

Stručná analýza regionálního vývoje HPH a HDP je uvedena na internetových stánkách ČSÚ v oddíle Regionální účty, Časové řady regionálních účtů pod názvem Komentář k mimořádné revizi a regionálnímu HDP za rok 2013.

1. Hrubá přidaná hodnota

V roce 2013 dosáhla v Královéhradeckém kraji hrubá přidaná hodnota 167,6 mld. Kč v b.c. a meziročně vzrostla o 1,2 %, tj. o 1,9 mld. Kč. Přitom v odvětví průmyslu bylo vytvořeno 39,5 % celkové hodnoty, zejména ve zpracovatelském průmyslu což bylo 34,2 % celkové hodnoty. Zastoupení průmyslu bylo v kraji vyšší než v průměru za celou republiku o 8,4 p.b., resp. 9,3 p.b.

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

Regionální hrubá přidaná hodnota (HPH) představuje hodnotu nově vytvořenou, vyjadřuje rozdíl mezi celkovou produkcí a mezispotřebou jednotlivých odvětví v daném regionu. Objem HPH vytvořený v kraji se od roku 1995 zvyšoval s výjimkou roku 2009, kdy se projevila nastupující recese poklesem hrubé přidané hodnoty o 0,9 %, proti celorepublikovému poklesu byl o 1,6 procentního bodu nižší. Po mírném růstu v roce 2010 (o 1,2 %) došlo v následujících dvou letech (2011 a 2012) téměř ke stagnaci HPH, rok 2013 se vyznačuje mírným růstem (o 1,2 %) a převýšil tak celostátní průměr o 0,6 p.b. Dlouhodobě zůstává HPH pátá nejnižší mezi kraji.

Vývoj v sekundárním a terciárním sektoru byl z dlouhodobého hlediska kolísavý s rostoucí tendencí. Po roce 2009 se tendence vývoje obou sektorů rozešly, zatímco sekundární sektor pokračoval v mírném růstu (s výjimkou roku 2011), terciární sektor zaznamenal pokles a v roce 2013 stagnaci. Zastoupení sekundárního sektoru v kraji v roce 2013 (44,6 %) bylo druhé nejvyšší v časové řadě od roku 1995, vyšší bylo jen v roce 2007 (45,6 %). Oproti průměru za ČR (36,7 %) byl podíl sekundárního sektoru v kraji o 7,9 p.b. vyšší a mezi kraji to byla prostřední (sedmá) příčka.

Zastoupení terciárního sektoru se odvíjelo od meziročních změn HPH zemědělství a zpracovatelského průmyslu. V roce 2013 byl podíl tohoto sektoru druhý nejnižší (51,0 %) v dlouhodobé časové řadě, to bylo 9,7 p.b. pod průměrem ČR (60,7 %) a mezi kraji jsme zaujali 4. nejnižší příčku.

Naopak podíl primárního sektoru na tvorbě HPH kraje měl z dlouhodobého hlediska klesající tendenci, avšak v posledních třech letech (2011 až 2013) lze pozorovat mírný nárůst. Zatímco v roce 2009 byl podíl tohoto sektoru 3,0 %, v roce 2013 vzrost na 4,4 % a mezi kraji to bylo třetí nejvyšší zastoupení po Kraji Vysočina a Jihočeském kraji.

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

Vzhledem k různé dynamice vývoje odvětví se mění i odvětvová struktura HPH. Podobně jako ve většině regionů se i v Královéhradeckém kraji v roce 2013 podílel na tvorbě HPH rozhodujícím způsobem zpracovatelský průmysl, více než jednou třetinou. Následovala odvětví veřejné správy, vzdělání, zdravotní a sociální péče (15,7 %) a obchod, doprava, ubytování a pohostinství (15,1 %). V porovnání s rokem 2008 vedle podílu zpracovatelského průmyslu vzrostl i podíl zemědělství, lesnictví a rybářství, peněžnictví a pojišťovnictví a činnosti v oblasti nemovitostí. Zastoupení ostatních odvětví na krajské struktuře HPH se snížilo. Na tvorbě HPH ČR také dominoval zpracovatelský průmysl, ale jeho podíl byl oproti našemu kraji výrazně nižší (24,9 %). Logicky podíl ostatních odvětví na tvorbě HPH, s výjimkou veřejné správy, vzdělání, zdravotní a sociální péče, byl v kraji nižší než v průměru za ČR.

2. Regionální HDP

Hrubý domácí produkt (HDP) je obecně uznávaný ekonomický ukazatel pro hodnocení výkonnosti ekonomiky na daném území. V Královéhradeckém kraji dosáhl objem HDP v roce 2013 celkem 186,8 mld. Kč, krajský podíl na celostátním úhrnu tak činil 4,6 % a mezi kraji byl pátý nejnižší. Dlouhodobě se podíl kraje na HDP České republiky snižuje, od roku 2006 stagnuje.

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

Regionální hrubý domácí produkt v běžných cenách přepočtený na jednoho obyvatele se podobně jako v průměru za ČR vyvíjel příznivě (rostl) do roku 2008, v následujícím roce vlivem recese došlo k jeho poklesu a v dalších letech k opětovnému růstu. V roce 2013 byla hodnota regionálního HDP na 1 obyvatele 338,5 mil. Kč, což je 87,1 % průměru ČR a řadí Královéhradecký kraj na 5. příčku mezi kraji po Hl. městě Praha, Jihomoravském, Plzeňském a Středočeském kraji. Průměr ČR překračuje pouze Hl. město Praha, a to více než dvojnásobně.

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

V posledních deseti letech se krajská hodnota HDP na obyvatele nejvíce přiblížila celorepublikovému průměru v roce 2004 (87,8 %), naopak nejvíc se vzdálila v roce 2006 (84,2 %). Mezi kraji zaujímáme stabilní 5.–6. pořadí. Mírný růst zaznamenal i podíl HDP kraje na 1 obyvatele k průměru EU 28 v PPS (standard kupní síly), když v roce 2011 byl 71,2 % a v roce 2013 vzrostl o 0,5 p.b. na 71,7 %.

Obecně lze růstu hrubého domácího produktu docílit buď rozšířením zaměstnanosti a investičními aktivitami, nebo růstem produktivity práce a kapitálu (případně oběma souběžně). Podíl HDP na 1 zaměstnaného (podle místa pracoviště vč. sebezaměstnaných) v roce 2013 činil 755,3 tis. Kč a mezi čtrnácti kraji byl 4. nejvyšší po Hl. městě Praha, Středočeském a Jihomoravském kraji. V tomto roce byla odchylka od republikového průměru, v celé časové řadě od roku 1995, vůbec nejnižší (6 % pod průměrem ČR), v roce 2008 byla odchylka 10 % a nejvyšší byla v roce 2006 (13,7 % pod celorepublikovým průměrem).

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

Po vyloučení cenových vlivů převládal ve vývoji HDP ve srovnatelných cenách růstový trend s určitými výkyvy. V celém sledovaném období (od roku 1995) rostl regionální HDP nejrychleji v roce 2007, o 0,7 p.b. rychleji než vývoj republikového HDP. V následujícím roce se růst zpomalil a v roce 2009, podobně jako ve všech ostatních krajích, regionální HDP meziročně klesl. V letech 2010-2011 kraj zaznamenal růst HDP, v roce 2010 byl rychlejší (o 1,3 p.b.) než nárůst republikového HDP. V posledních dvou sledovaných letech (2012–22013) klesala hodnota krajského HDP rychleji než v průměru za ČR. V roce 2013 zaznamenalo meziroční snížení regionálního HDP deset ze čtrnácti krajů, v Královéhradeckém kraji bylo druhé nejpomalejší.

3. Tvorba hrubého fixního kapitálu

Jak již bylo uvedeno výše, jedním z prostředků k dosažení růstu ekonomiky mohou být investice, ekonomický vývoj se odráží v míře investování. Zatímco celostátně tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) rostla v celé časové řadě od poloviny 90. let do roku 2008, v roce 2009, jako odraz recese, následoval pokles. Po mírném růstu v následujících dvou letech (2010–2011) došlo opět k poklesu (2012–2013). Vývoj ukazatele v Královéhradeckém kraji byl značně nerovnoměrný. Při výrazných meziročních výkyvech dosáhla THFK v kraji nejvyšší hodnoty v roce 2008, kdy 40,2 mld. Kč představovalo 3,4 % republikového úhrnu a mezi kraji to bylo 11. pořadí. V roce 2012, to je poslední rok kdy máme k dispozici data v regionálním členění, klesla THFK na 32,8 mld. Kč, což bylo 3,1 % republikového úhrnu a druhý nejnižší podíl mezi kraji po kraji Karlovarském (2,3 %).

Úroveň THFK v přepočtu na 1 obyvatele řadí Královéhradecký kraj dlouhodobě k podprůměrným krajům. V letech 2006, 2008 a 2010–2012 byla investiční aktivita nejnižší ze všech krajů. Meziroční pokles THFK o 3,4 % v roce 2012 měl za následek snížení THFK na jednoho obyvatele na 59,1 % republikového průměru, což představuje nejméně ze všech krajů.

4. Čistý disponibilní důchod domácností

Ukazatel čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) vyjadřuje úroveň materiálního bohatství domácností trvale bydlících v jednotlivých regionech. V roce 2009 došlo ke zpomalení tempa růstu ČDDD jak na celostátní, tak na krajské úrovni a v následujících dvou letech ke stagnaci. Rok 2012 znamenal meziroční nárůst ČDDD (o 1,1 % na úrovni ČR a o 1,9 % na úrovni kraje) a rok 2013 naopak pokles (shodně o 1,5 %). Zatímco v roce 2010 zaznamenalo meziroční pokles ČDDD devět krajů (včetně Královéhradeckého o 1 %), v roce 2013 došlo, s výjimkou Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, k poklesu ve všech ostatních krajích.

Hodnota čistého disponibilního důchodu domácnosti v přepočtu na 1 obyvatele řadí sice Královéhradecký kraj dlouhodobě na stabilní 4.–6. místo mezi kraji, zaostávání za republikovým průměrem se v čase zvětšuje. V roce 2013 příjmová situace domácností v kraji byla pod průměrem ČR o 5 719 Kč tj. o 2,9 % a proti roku 2008 se mírně zlepšila.

5. Porovnání vývoje HDP a ČDDD na obyvatele

K regionálnímu HDP lze přistupovat jednak z pohledu tvorby, kdy hlavní složkou je hrubá přidaná hodnota jednotlivých odvětví, tak z hlediska rozdělení (užití) HDP, kde podstatnou část tvoří příjmy domácností.

V následujícím grafu jsou v zájmu srovnatelnosti vývoje ČR a Královéhradeckého kraje přepočteny ukazatele na 1 obyvatele (i s vědomím toho, že se na tvorbě HDP podílejí i cizinci a není zohledněna mezikrajská dojížďka za prací). Graf také zahrnuje vývoj tvorby hrubého fixního kapitálu, přestože s rozdělením HDP souvisí pouze zprostředkovaně.

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

Z grafu je zřejmé, že kraj méně zaostává za republikovým průměrem u důchodů domácností než u dalších složek rozdělení HDP. Zpomalení tempa růstu HDP v přepočtu na jednoho obyvatele, jako důsledek ekonomické recese v roce 2008, se projevilo více v kraji než na celostátní úrovni, v roce 2009 v kraji klesal a v následujících letech mírně stoupal. Tempo růstu v poledních dvou sledovaných letech (2012 a 2013) v kraji bylo mírně vyšší než činil průměr za ČR. Čistý disponibilní důchod domácností v roce 2008 rostl srovnatelným tempem s předchozími a to jak na celostátní tak na krajské úrovni; v roce 2009 se růst zpomalil (na celostátní úrovni více než na úrovni kraje), v následujících dvou letech došlo v kraji k meziročnímu poklesu, i když na úrovni ČR byla zaznamenána stagnace až mírný nárůst. Další pokles byl zaznamenán v roce 2013.

 

Více najdete v databázích Databáze regionálních účtů a Veřejná databáze

Další informace o HDP a makroekonomice v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky / HDP, regionální účty

Kontaktní osoba:

Ing. Ivana Dušková

Oddělení informačních služeb KS ČSÚ Hradec Králové

tel.: 495 762 316

e-mail:ivana.duskova@czso.cz

 

 

  • Makroekonomické ukazatele v Královéhradeckém kraji v letech 2008 - 2013