Životní podmínky 2010

 

Český statistický úřad uskutečnil v únoru až květnu 2010 další (v pořadí již šesté) výběrové šetření o příjmech a životních podmínkách domácností pod názvem „Životní podmínky 2010“. Šetření probíhá povinně v členských státech Evropské unie v podobě národního modulu šetření EU-SILC. Jeho výsledky se využívají k hodnocení sociální situace obyvatel v jednotlivých státech.

Účelem šetření je získat reprezentativní údaje o příjmovém rozdělení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavení domácností předměty dlouhodobého využívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnosti. Šetření v roce 2010 obsahovalo samostatný modul, který byl zaměřen na správu financí a rozhodování o nich uvnitř domácnosti.

Šetření se provádí každoročně ve všech krajích ČR u náhodně vybraného souboru domácností (resp. jednotek zjišťování – bytů), které jsou opakovaně navštěvovány v ročním intervalu po dobu 4 let, přičemž každoročně se část z nich obměňuje. V roce 2010 proběhlo v ČR zjišťování ve 4 300 nově vybraných bytech a dále v 6 949 domácnostech náležejících k předcházejícím vlnám šetření. Většina údajů se zjišťovala podle aktuálního stavu v okamžiku šetření, pouze ekonomická aktivita, údaje o peněžních a naturálních příjmech a částky životního minima byly zjišťovány za rok 2009.

Průměrné roční příjmy na osobu v krajích ČR v roce 2009
Zdroj: ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010

Hrubé peněžní příjmy v Kč
Čisté peněžní příjmy v Kč 
Naturální příjmy v Kč
Celkové čisté příjmy 
Celkem v Kč
Rozdíl kraje proti průměru ČR v %
Pořadí krajů 
Česká republika
166 087
143 118
3 351
146 468
 x 
 x 
v tom kraje:
Hl. m. Praha
235 306
196 295
3 504
199 799
36,4
1
Středočeský
180 540
154 074
3 360
157 434
7,5
2
Jihočeský
153 149
133 389
3 306
136 694
-6,7
8
Plzeňský
170 285
146 476
3 237
149 712
2,2
3
Karlovarský
151 618
131 697
2 753
134 450
-8,2
9
Ústecký
147 865
128 415
3 423
131 838
-10,0
12
Liberecký
154 079
134 161
3 416
137 577
-6,1
7
Královéhradecký
157 790
137 156
3 199
140 355
-4,2
6
Pardubický
151 106
131 053
2 999
134 052
-8,5
10
Vysočina
157 016
136 473
4 650
141 123
-3,6
5
Jihomoravský
159 385
137 851
3 541
141 393
-3,5
4
Olomoucký
146 237
127 935
3 457
131 392
-10,3
13
Zlínský
148 386
130 452
3 485
133 937
-8,6
11
Moravskoslezský
145 347
127 160
2 721
129 881
-11,3
14

Hrubé roční peněžní příjmy na osobu dosáhly v roce 2009 v České republice podle výsledků šetření v průměru 166 087 Kč, což je o 1,2 % více než v roce 2008. Celkové čisté roční příjmy na osobu včetně naturálních příjmů rostly rychleji (přírůstek 2,3 %).V Pardubickém kraji dosáhly v roce 2009 celkové čisté roční příjmy na osobu 134 052 Kč a byly tak páté nejnižší ze všech krajů. Rozdíl oproti průměrným čistým příjmům v ČR představoval 8,5 %. Nejnižší příjmy vykazoval Moravskoslezský kraj (129 881 Kč), naopak nejvyšší čisté roční příjmy na osobu byly zjištěny v Hl. městě Praze (199 799 Kč) a ve Středočeském kraji (157 434 Kč); v těchto dvou krajích spolu s Plzeňským krajem se příjmy pohybovaly nad republikovým průměrem.

Domácnosti podle počtu členů v krajích ČR v roce 2010
Zdroj: ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010
 Počet domácností celkem
 Průměrný počet členů domácnosti
celkem 
v tom
pracujících
nezaopatře-
ných dětí
nezaměst-
naných
nepracujících důchodců
ostatních členů
Česká republika
4 149 665
2,51
1,12
0,56
0,13
0,58
0,12
v tom kraje:
Hl. m. Praha
553 633
2,24
1,11
0,44
0,06
0,47
0,16
Středočeský
476 607
2,59
1,25
0,60
0,08
0,56
0,10
Jihočeský
251 455
2,51
1,16
0,56
0,09
0,59
0,11
Plzeňský
229 552
2,47
1,15
0,56
0,08
0,57
0,11
Karlovarský
121 640
2,50
1,15
0,59
0,14
0,53
0,09
Ústecký
331 353
2,49
1,00
0,56
0,23
0,59
0,11
Liberecký
172 227
2,53
1,15
0,59
0,08
0,61
0,10
Královéhradecký
219 081
2,51
1,14
0,57
0,08
0,62
0,10
Pardubický
199 280
2,57
1,14
0,60
0,13
0,61
0,09
Vysočina
193 989
2,63
1,19
0,63
0,10
0,62
0,09
Jihomoravský
442 544
2,58
1,13
0,57
0,14
0,63
0,11
Olomoucký
245 204
2,59
1,08
0,60
0,18
0,61
0,12
Zlínský
223 713
2,61
1,10
0,61
0,15
0,64
0,11
Moravskoslezský
489 388
2,53
1,01
0,56
0,24
0,61
0,11

Na jednu domácnost v ČR připadlo v průměru 2,51 členů, přitom v deseti krajích byl počet členů na domácnost stejný nebo vyšší než republikový průměr. Pardubický kraj se počtem 2,57 členů na jednu domácnost řadí mezi kraji na 6. místo. Ve struktuře domácností podle ekonomické aktivity členů převyšuje Pardubický kraj svými hodnotami republikový průměr počtem pracujících členů domácnosti, nezaopatřených dětí a nepracujících důchodců.
Domácnosti podle čistého příjmu na osobu v krajích ČR v roce 2009
Zdroj: ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010
 Počet domácností celkem
Podíl domácností v % ve skupině měsíčního čistého příjmu na osobu v Kč
do 4 000
  4 001 -
- 6 000
   6 001 - 
- 8 000
  8 001 -
- 10 000
 10 001 -
- 15 000
15 001 -
- 20 000
20 001 -
- 30 000
 30 001 -
- 50 000
50 001
a více
Česká republika
4 149 665
2,2
4,5
10,6
20,2
39,9
13,2
6,9
2,0
0,6
v tom kraje:
Hl. m. Praha
553 633
0,3
1,1
3,9
11,8
38,8
20,3
16,0
5,6
2,3
Středočeský
476 607
2,2
3,5
9,4
16,8
41,1
16,4
8,3
1,6
0,9
Jihočeský
251 455
1,2
4,8
10,5
22,5
41,2
13,3
6,0
0,2
0,3
Plzeňský
229 552
0,6
3,0
8,7
23,0
43,0
10,4
7,7
3,3
0,3
Karlovarský
121 640
2,3
4,6
12,8
19,6
41,4
10,6
7,9
0,6
0,4
Ústecký
331 353
4,9
7,7
13,7
18,8
38,1
10,1
4,7
1,8
0,3
Liberecký
172 227
1,7
4,0
11,7
23,0
44,3
9,7
4,7
0,6
0,4
Královéhradecký
219 081
2,0
3,7
9,3
22,4
43,8
13,0
4,5
1,1
0,2
Pardubický
199 280
1,6
6,3
13,3
21,0
40,4
11,0
4,0
2,4
0,0
Vysočina
193 989
0,6
4,8
11,4
23,4
40,0
11,5
6,5
1,8
0,0
Jihomoravský
442 544
1,9
4,9
13,4
21,0
37,3
14,9
4,8
1,5
0,4
Olomoucký
245 204
3,7
6,1
12,0
24,6
37,2
10,3
4,5
1,5
0,2
Zlínský
223 713
2,5
5,4
11,8
24,3
39,5
10,6
4,2
1,2
0,5
Moravskoslezský
489 388
4,2
6,2
12,6
23,0
38,9
10,1
3,7
1,1
0,2

Pardubický kraj se řadí ke krajům s podprůměrným zastoupením domácností, v nichž čistý měsíční příjem na osobu nedosáhl 4 tis. Kč či překročil 15 tis. Kč.

Průměrné měsíční životní minimum domácností, odvozené z počtu členů domácností, dosáhlo v roce 2009 v České republice celkem 6 493 Kč, v Pardubickém kraji byla tato částka o 140 Kč vyšší.


Domácnosti podle vztahu příjmu k životnímu minimu v krajích ČR v roce 2009
Zdroj: ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010

Průměrné životní minimum domácnosti
v Kč měsíčně
Podíl domácností v % ve skupině podle vztahu příjmu k životnímu minimu 
pod životním minimem
1 až 1,5 násobku životního minima
1,5 až 2 násobku životního minima
2 až 2,5 násobku životního minima
2,5 až 3 násobku životního minima
3 až 3,5 násobku životního minima
3,5 až 4 násobku životního minima
4 až 5 násobku životního minima
5 a více násobku životního minima
Česká republika
6 493
3,3
3,8
6,7
11,4
17,3
13,8
11,2
14,0
18,7
v tom kraje:
Hl. m. Praha
5 878
2,1
4,1
4,8
6,7
11,7
11,5
9,9
14,8
34,4
Středočeský
6 670
2,5
3,0
4,9
10,7
14,3
11,5
11,1
16,5
25,4
Jihočeský
6 502
2,8
2,6
5,1
12,4
17,4
16,5
13,9
13,5
15,9
Plzeňský
6 401
1,3
1,2
6,9
9,6
17,3
15,5
14,4
14,8
19,0
Karlovarský
6 475
2,4
3,7
11,4
8,9
19,2
12,8
12,4
14,7
14,4
Ústecký
6 441
6,6
4,4
10,4
12,2
17,3
13,1
10,3
13,0
12,9
Liberecký
6 544
2,9
5,7
4,9
14,2
16,8
16,6
11,2
14,8
12,7
Královéhradecký
6 485
2,7
2,5
5,1
11,3
19,5
15,2
13,4
17,1
13,3
Pardubický
6 633
2,7
4,2
6,8
14,4
18,9
15,0
8,8
14,4
14,8
Vysočina
6 776
0,6
2,3
6,3
7,7
20,5
17,6
12,8
14,7
17,7
Jihomoravský
6 676
3,1
4,8
7,4
13,9
18,2
12,7
10,1
11,7
18,1
Olomoucký
6 697
4,5
3,8
9,3
11,9
19,2
14,7
9,7
13,1
13,9
Zlínský
6 749
3,3
4,2
6,5
11,7
20,1
13,8
13,0
14,3
13,2
Moravskoslezský
6 528
6,0
4,4
7,2
14,1
19,8
14,0
10,4
11,8
12,3

V roce 2009 se ve skupině domácností s průměrným měsíčním příjmem pod hranicí životního minima ocitla v celé České republice 3,3 % všech domácností. Přitom příjem v rozmezí 1,0 až 1,5násobku životního minima měla v ČR ještě další 3,8 % domácností. Nejvyšší podíl domácností s příjmem pod hranicí životního minima byl zjištěn v Ústeckém kraji (6,6 %) a v kraji Moravskoslezském (6,0 %). V Pardubickém kraji žilo 2,7 % domácností s příjmem nižším než životní minimum; nejvíce domácností mělo příjmy v pásmu 2,5 až 3,0násobku životního minima (18,9 %).


Vedle příjmové situace byly v domácnostech zjišťovány též údaje týkající se bydlení. Mezi základní ukazatele patřily zejména druh domu, právní důvody užívání bytu, počet obytných místností či průměrná obytná plocha bytu.

Domácnosti podle druhu domu a bytu v krajích ČR v roce 2010
Zdroj: ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010

 Počet domácností celkem
Struktura domácností v % podle druhu domu  
Struktura domácností v % podle druhu bytu
rodinný dům
bytový dům
jiná budova, nezjišt.
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
druž-
stevní
nájemní
podnájem
služební, domov-
nický
ostatní bezplatné užívání
Česká republika
4 149 665
43,0
56,5
0,6
39,5
26,2
11,0
19,6
0,6
0,2
3,0
v tom kraje:
Hl. m. Praha
553 633
12,5
87,5
0,1
11,7
35,1
17,2
33,9
0,7
0,3
1,3
Středočeský
476 607
57,6
42,0
0,5
53,4
25,1
5,8
11,1
0,6
0,2
3,7
Jihočeský
251 455
49,1
49,1
1,8
45,5
20,0
11,0
20,2
0,5
0,0
2,8
Plzeňský
229 552
45,5
54,0
0,5
44,6
34,7
4,3
13,6
1,4
0,5
0,8
Karlovarský
121 640
26,4
73,3
0,3
24,7
52,2
2,5
19,1
0,3
0,0
1,1
Ústecký
331 353
31,7
67,3
1,0
28,1
26,0
18,1
24,9
0,2
0,0
2,7
Liberecký
172 227
42,0
57,3
0,6
39,1
26,1
13,7
18,8
0,0
0,0
2,4
Královéhradecký
219 081
52,3
47,1
0,6
47,7
23,4
8,6
14,6
1,5
0,0
4,3
Pardubický
199 280
55,1
43,7
1,2
50,8
20,2
7,5
18,0
0,4
0,6
2,7
Vysočina
193 989
60,6
38,2
1,2
53,0
20,2
7,2
11,8
0,5
0,4
6,9
Jihomoravský
442 544
50,2
49,4
0,3
46,4
23,1
9,3
18,3
0,3
0,1
2,6
Olomoucký
245 204
50,5
49,2
0,3
45,6
26,9
9,6
12,8
0,9
0,2
4,0
Zlínský
223 713
59,2
40,4
0,4
53,9
25,1
6,0
9,5
1,1
0,0
4,6
Moravskoslezský
489 388
37,3
62,6
0,1
33,7
18,9
17,2
26,4
0,3
0,1
3,5

Z porovnání struktury domácností podle druhu domu vyplývá, že 55,1 % domácností v Pardubickém kraji žije v rodinných domech a 43,7 % v domech bytových. V mezikrajském srovnání jde u rodinných domů o čtvrtý nejvyšší podíl, naopak u domácností žijících v bytových domech o čtvrtý nejnižší. Podíl domácností v rodinných domech převyšuje republikový průměr o 12,1 procentních bodů a u domácností v bytových domech je o 12,8 procentních bodů pod republikovým průměrem.


V Pardubickém kraji ve vlastním domě bydlí 50,8 % domácností, byt v osobním vlastnictví má 20,2 % domácností, v družstevním bytě bydlí 7,5 % domácností a v nájemním bytě žije 18,0 % domácností. Podílem domácností bydlících ve vlastním domě se Pardubický kraj řadí na 4. místo mezi kraji České republiky, v družstevních bytech na 9. místo a v bytech v osobním vlastnictví 11. až 12. místo a v nájemních bytech na 8. místě.

Domácnosti podle typu nájemného, počtu obytných místností a vybavenosti v krajích ČR v roce 2010
Zdroj: ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010

Struktura domácností v % podle typu nájemného
Struktura domácností v %
podle počtu obytných místností
Vybavenost domácností příslušenstvím v %
tržní
regulo-
vané
neplatí nájem
1
2
3
4
5+
koupelna
splachovací záchod
Česká republika
5,4
14,9
79,8
4,5
20,0
35,0
23,9
16,6
99,3
99,0
v tom kraje:
Hl. m. Praha
9,6
25,0
65,4
7,7
33,3
35,9
16,3
6,7
99,5
99,8
Středočeský
3,5
8,3
88,3
2,4
14,5
36,5
25,9
20,8
99,6
99,2
Jihočeský
4,6
16,1
79,3
3,4
16,0
38,5
23,7
18,5
99,7
99,3
Plzeňský
4,3
10,7
85,0
3,6
13,2
40,9
26,7
15,5
99,2
99,1
Karlovarský
6,5
12,9
80,6
4,0
21,6
44,2
20,2
10,0
99,4
99,7
Ústecký
8,6
16,5
74,9
3,6
21,5
27,0
29,8
18,1
99,3
99,3
Liberecký
2,8
16,0
81,2
3,0
13,3
31,2
33,7
18,9
99,5
99,9
Královéhradecký
5,7
10,4
83,9
3,3
17,9
29,0
30,4
19,3
98,6
99,0
Pardubický
5,4
13,0
81,6
4,6
16,4
34,8
23,8
20,5
98,1
97,6
Vysočina
4,3
8,0
87,7
5,0
17,4
28,9
26,8
21,9
99,3
98,3
Jihomoravský
1,9
16,7
81,5
5,6
17,7
33,9
20,0
22,8
99,3
98,7
Olomoucký
5,3
8,5
86,2
4,1
20,1
37,3
21,4
17,2
97,4
97,3
Zlínský
4,9
5,6
89,5
3,6
12,5
31,6
33,1
19,1
99,4
98,7
Moravskoslezský
5,3
21,4
73,3
5,0
25,5
39,1
19,2
11,3
99,8
99,1

Podle výsledku šetření „Životní podmínky 2010“ platí regulované nájemné za byt v Pardubickém kraji 13,0 % domácností (o 1,9 procentního bodu méně ve srovnání s průměrem ČR), 5,4 % domácností bydlí v bytech s tržním nájemným (shodně s průměrem ČR) a 81,6 % (o 1,8 procentního bodu více ve srovnání s průměrem ČR) domácností nájemné neplatí.

Šetřením bylo dále zjištěno, že v Pardubickém kraji bydlí 34,8 % domácností v bytech se třemi obytnými místnostmi, v bytech se čtyřmi obytnými místnostmi bydlí 23,8 % domácností, v bytě se dvěma obytnými místnostmi bydlí 16,4 % domácností, pouze jednu obytnou místnost má k dispozici 4,6 % domácností. Rozdíly ve vybavenosti bytů příslušenstvím nejsou mezi kraji nijak významné. Vybavenost bytů příslušenstvím v Pardubickém kraji nepatrně zaostává za průměrem ČR jak u vybavení koupelnou, tak u vybavení splachovacím záchodem.


Domácnosti podle celkové plochy bytu a počtu osob na jednu obytnou místnost v krajích ČR v roce 2010
Zdroj: ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010

Průměrná plocha na osobu v m 2
Struktura domácností v % podle celkové plochy bytu v m 2
Průměrný počet osob na obytnou místnost
Struktura domácností v % podle počtu osob na jednu obytnou místnost
do 40
40 - 60
60 -  80
80 -100
100 a více
méně než 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 a více
Česká republika
31,39
6,7
20,6
33,9
16,9
22,0
0,74
61,0
35,5
3,0
0,3
0,2
v tom kraje:
Hl. m. Praha
30,57
10,0
30,6
33,8
13,5
12,1
0,79
53,7
41,8
4,0
0,2
0,3
Středočeský
31,88
5,9
20,9
31,4
14,9
26,9
0,71
65,4
31,7
2,8
0,0
0,2
Jihočeský
31,22
6,2
18,1
34,8
19,7
21,3
0,72
64,2
33,2
2,6
0,1
0,0
Plzeňský
34,64
4,4
15,8
36,2
15,3
28,3
0,71
65,9
30,4
3,0
0,3
0,4
Karlovarský
29,63
5,8
22,0
40,3
15,5
16,4
0,80
54,3
40,6
5,0
0,1
0,0
Ústecký
30,46
8,4
19,9
36,3
17,9
17,5
0,71
63,3
34,8
1,6
0,2
0,0
Liberecký
30,36
4,8
19,5
34,8
22,9
18,0
0,69
67,8
31,2
1,1
0,0
0,0
Královéhradecký
32,23
6,7
17,3
33,4
18,4
24,1
0,70
66,9
30,2
2,5
0,1
0,3
Pardubický
31,29
6,7
13,9
35,7
18,4
25,3
0,74
63,1
34,0
2,5
0,4
0,0
Vysočina
32,17
4,2
19,8
27,4
21,1
27,5
0,73
63,1
33,0
2,9
0,6
0,5
Jihomoravský
32,84
6,7
14,7
32,1
18,1
28,4
0,73
62,1
34,2
2,8
0,5
0,3
Olomoucký
31,53
6,2
18,5
33,4
16,8
25,1
0,77
59,3
37,0
3,4
0,3
0,0
Zlínský
32,06
6,3
15,1
33,2
16,9
28,6
0,72
63,2
34,5
1,7
0,6
0,0
Moravskoslezský
29,34
5,8
26,5
35,7
15,2
16,8
0,81
53,2
41,3
4,3
1,0
0,2

V kraji je průměrná plocha bytu na osobu mírně pod republikovým průměrem.


Na jednu obytnou místnost připadá v Pardubickém kraji v průměru 0,74 osoby. V kraji mají největší zastoupení domácnosti, ve kterých připadá v průměru méně než jedna osoba na jednu obytnou místnost (63,1 %); zastoupení těchto domácností je o 2,1 procentního bodu vyšší, než je celorepublikový průměr.

Domácnosti podle měsíčních nákladů na bydlení v krajích ČR v roce 2010
Zdroj: ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010

Měsíční náklady domácností na bydlení
Struktura nákladů na bydlení v %
celkem
v Kč
v % z čistých peněžních příjmů 
nájemné
elektřina
plyn
z dálkového zdroje
teplo
a teplá voda
vodné
a stočné
ostatní služby
tuhá
a tekutá paliva
Česká republika
5 006
16,7
22,8
26,8
17,1
14,0
8,2
5,8
5,3
v tom kraje:
Hl. m. Praha
6 795
18,6
34,5
19,3
11,5
19,6
7,8
6,5
0,8
Středočeský
4 749
14,3
15,2
34,2
17,2
9,4
9,0
6,0
9,1
Jihočeský
4 402
15,8
21,1
31,7
10,2
13,1
8,5
5,4
9,9
Plzeňský
4 421
14,7
19,5
29,2
15,7
11,5
8,1
6,7
9,2
Karlovarský
5 088
18,5
26,4
22,6
13,8
19,2
9,1
5,6
3,3
Ústecký
4 948
18,6
25,5
25,3
13,1
17,6
9,0
4,5
5,0
Liberecký
5 318
18,8
23,4
27,4
12,1
14,5
9,1
6,5
7,0
Královéhradecký
4 578
16,0
18,5
32,7
16,1
12,0
7,9
6,3
6,6
Pardubický
4 352
15,5
19,1
31,2
18,3
9,8
8,2
6,2
7,2
Vysočina
4 133
13,8
14,7
34,2
19,8
8,1
7,8
5,4
10,0
Jihomoravský
5 091
17,2
19,8
25,0
27,7
12,0
7,9
5,6
2,1
Olomoucký
4 437
16,1
19,2
30,4
19,2
10,7
7,5
6,6
6,4
Zlínský
4 496
15,8
14,5
30,2
25,8
9,6
7,8
5,9
6,2
Moravskoslezský
4 970
18,6
24,4
22,2
19,8
16,4
8,0
5,1
4,1

Šetření „Životní podmínky 2010“ zjišťovalo také měsíční náklady na bydlení domácností. Tyto náklady dosáhly v Pardubickém kraji 4 352 Kč, což představuje 86,9 % republikového průměru a současně druhé nejnižší měsíční náklady na bydlení mezi kraji ČR. Projevil se tak vyšší podíl domácností v kraji žijících ve vlastním domě (a proto neplatících nájemné). V průměru vynaložily domácnosti v Pardubickém kraji na bydlení 15,5 % ze svých čistých měsíčních peněžních příjmů (v ČR 16,7 %).

Z porovnání struktury nákladů na bydlení v Pardubickém kraji vyplývá, že největší finanční zátěží jsou pro domácnosti platby za elektřinu (31,2 %), nájemné (19,1 %) a za plyn z dálkového zdroje (18,3 %).


Dle zjišťovaných subjektivních názorů vychází třetina domácností v kraji se svým celkovým příjmem s obtížemi či s velkými obtížemi a pro 31 % domácností Pardubického kraje představují náklady na bydlení velkou zátěž.


Domácnosti podle subjektivních názorů na vybrané problémy v krajích ČR v roce 2010
Zdroj: ČSÚ - Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2010

Domácnost vycházela s příjmem
(% z celkového počtu domácností)
Náklady na bydlení jsou pro domácnost 
(v % z celkového počtu domácností)
s velkými obtížemi
s obtížemi
s menšími obtížemi
docela snadno
snadno
velmi snadno
velkou zátěží
určitou zátěží
vůbec nejsou zátěží
Česká republika
8,2
19,4
37,8
24,7
8,7
1,2
25,5
64,9
9,6
v tom kraje:
Hl. m. Praha
6,4
17,8
36,8
26,1
10,5
2,4
24,0
59,0
17,0
Středočeský
6,0
19,8
41,7
24,2
6,9
1,4
24,2
66,3
9,5
Jihočeský
6,2
17,4
45,0
23,1
7,6
0,8
20,0
71,1
8,9
Plzeňský
8,6
24,9
40,9
19,8
5,6
0,3
23,4
72,6
4,1
Karlovarský
5,5
20,3
37,1
20,6
16,1
0,4
26,5
59,8
13,7
Ústecký
13,5
16,5
34,1
25,3
10,0
0,6
26,1
62,6
11,3
Liberecký
6,9
24,5
40,4
19,2
8,2
0,8
24,9
65,8
9,3
Královéhradecký
4,9
17,9
37,4
30,6
7,1
2,1
23,3
71,4
5,4
Pardubický
9,2
24,5
29,7
24,0
12,6
0,0
30,7
56,8
12,5
Vysočina
6,5
15,5
41,5
25,4
10,0
1,1
20,0
72,9
7,1
Jihomoravský
7,7
18,4
38,0
26,6
8,5
0,9
23,2
69,4
7,4
Olomoucký
12,3
17,9
31,3
26,6
10,8
1,2
34,6
57,3
8,1
Zlínský
7,0
22,2
44,3
19,9
5,5
1,0
25,5
68,8
5,7
Moravskoslezský
11,4
19,7
34,4
26,2
7,1
1,3
30,6
60,8
8,7

Při interpretaci a analýze výsledků šetření „Životní podmínky 2010“ je třeba brát v úvahu, že vznikly zpracováním dat získaných výběrovým šetřením. Všechny publikované údaje vzniknou dopočtem na celou populaci a tudíž jsou zatíženy určitou chybou. Např. u uvedených 134 052 Kč celkových čistých příjmů na osobu v Pardubickém kraji je 95% interval spolehlivosti 125 451 – 142 653 Kč.

Bližší metodický popis ukazatelů, způsob dopočtu a přesnost výsledků šetření „Životní podmínky 2010“ včetně podrobných dat za Českou republiku i jednotlivé kraje najdete v publikaci: Příjmy a životní podmínky domácností ČR v roce 2010 (kód publikace e-3012-11)

Soubor ve fomátu MS Excel:

  • SILC_tabulky2010.xls