Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje v roce 2013 - prezentace

 

Dne 15. 9. 2014 proběhla na Krajské správě ČSÚ v Pardubicích prezentace publikace Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje v roce 2013. Akce se zúčastnili zejména zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje a dalších regionálních institucí včetně médií. Prezentace se setkala s velkým zájmem účastníků a díky ní byly navázány nové pracovní kontakty.

Publikaci vydalo Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích na konci srpna 2014. Materiál obsahuje zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2013 s návazností na vývoj v předchozích letech (zpravidla od roku 2008, případně v delší časové řadě), a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Vzhledem k systému postupného zpracování dat bylo v některých oblastech zpracováno hodnocení zatím pouze do roku 2012. Součástí publikace je také tabulková příloha obsahující nejen mezikrajské srovnání, ale i časovou řadu krajských a okresních ukazatelů.

Vedle elektronické podoby na CD-ROM je materiál k dispozici také na internetových stránkách KS ČSÚ v Pardubicích www.pardubice.czso.cz, kde jsou pravidelně zveřejňovány další aktuální údaje. Obdobné publikace byly zpracovány ve všech krajích České republiky – viz např. odkaz na regionální statistické výstupy /csu/czso/publikace_regiony.

Shrnutí základních poznatků za Pardubický kraj

Demografický vývoj

 • Počet obyvatel v roce 2013 poprvé od roku 2005 klesl, a to přirozenou měnou i stěhováním. Migrační přírůstek byl v kraji poprvé od roku 2003 záporný. Stěhováním se počet obyvatel zvýšil pouze na Pardubicku a Holicku.
 • Porodnost v kraji meziročně poklesla a nedosáhla republikové úrovně. Úhrnná plodnost byla nejnižší od roku 2006. Průměrný věk matek dlouhodobě stoupá, za posledních deset let vzrostl o 2,4 roku na 30,5 roku.
 • Podíl dětské složky v populaci kraje meziročně mírně stoupl. Zároveň výrazně vzrostl podíl obyvatel ve věku 65 a více let.
 • Sňatečnost dlouhodobě klesá. Počet sňatků meziročně poklesl o 7 %, od roku 1993 o jednu třetinu. Manželství se uzavírají ve vyšším věku, průměrný věk snoubenců za posledních dvacet let stoupl o 8 let. Rozvodovost v kraji dlouhodobě stagnuje, míra rozvodovosti byla nižší než celorepublikový průměr.
 • Počet potratů klesá, a to především díky poklesu počtu umělých přerušení těhotenství.

Sociální vývoj

 • Počet uchazečů o zaměstnání v kraji nadále rostl, avšak pomalejším tempem než na celorepublikové úrovni.
 • Meziroční růst mezd se výrazně zpomalil (po odečtení vlivu inflace mzda reálně klesla); v mezikrajském srovnání byly mzdy v kraji třetí nejnižší.
 • Pokračoval narůst podílu příjemců předčasných starobních důchodů; mezi kraji je druhý nejvyšší.
 • Počet studentů středních škol nadále zřetelně klesal (vliv nízké porodnosti v 90. letech minulého století), nepatrně se snížil i počet studentů VŠ s bydlištěm v kraji; počet žáků v MŠ a ZŠ naopak mírně roste.
 • Počet zjištěných trestných činů v kraji meziročně vzrostl, jednalo se však o jeden z nejmenších procentních nárůstů mezi kraji.
 • Účast voličů při volbách do Poslanecké sněmovny PČR nadále klesá, v kraji však stále patří k nejvyšším v mezikrajském srovnání.

Ekonomický vývoj

 • Po mírném oživení ekonomiky v letech 2010 a 2011 došlo v roce 2012 v Pardubickém kraji k poklesu HDP; snížila se hrubá přidaná hodnota v sekundárním sektoru (průmysl a stavebnictví).
 • Meziroční růst sklizně obilovin byl v kraji umožněn vyšší produkcí ozimé pšenice; sklizeň řepky byla nejvyšší v historii; rostly stavy skotu a prasat; v odchovu telat a selat kraj dlouhodobě patří k nejlepším.
 • V průmyslových podnicích sídlících v kraji rostly v roce 2013 tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy pomaleji než v letech 2010 – 2012; stagnoval počet pracovníků; tržby na 1 zaměstnance byly mezi kraji třetí nejvyšší.
 • Objem základní stavební výroby dlouhodobě klesá, pokles v roce 2013 byl výraznější než v roce předchozím; k výraznému meziročnímu poklesu došlo také u počtu stavebních podniků a jejich zaměstnanců.
 • Počet dokončených bytů meziročně výrazně poklesl, více u bytových domů. Ke snížení došlo také u počtu zahájených bytů, pokles se týkal především bytů v rodinných domech.

Životní prostředí

 • Výměra orné půdy se postupně zmenšuje, roste rozloha lesních pozemků; přírůstek zastavěných ploch byl v kraji v roce 2013 vyšší než úhrn za předchozích 5 let.
 • Spotřeba vody v domácnostech nadále klesá; v roce 2013 klesl i podíl ztrát v trubní síti.
 • Měrné emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku dlouhodobě pozvolna klesají, v roce 2012 vzrostly emise tuhých znečišťujících látek.
 • Produkce podnikového i komunálního odpadu v roce 2012 rostla; podíl odděleně sbíraných složek komunálního odpadu poklesl pod celostátní průměr.
 • V roce 2012 rostly investice na ochranu životního prostředí a byly nejvyšší za posledních 15 let; nejvíce prostředků je určeno na budování kanalizací a čistíren odpadních vod.

Kontakt
Ing. Petr Matoušek
ředitel Krajské správy ČSÚ v Pardubicích
Tel.: 466 743 426
E-mail: petr.matousek@czso.cz

PREZENTACE

 • prezentaceZTK.pps