Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC)

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2020 (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 11,5 tis. domácností, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 26. července 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2020. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a  je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Tazatelé navštíví osobně vybrané domácnosti a zjištěné údaje budou zapisovat buď do papírových dotazníků, nebo do elektronického dotazníku v notebooku.

V Pardubickém kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 577 domácností – 230 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 347 domácností se šetření zúčastní opakovaně.


Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ v Pardubicích:
Ing. Martina Myšková
Telefon: 466 743 445
Mobil:
737 280 470
e-mail:
martina.myskova@czso.cz


Krajský garant šetření EU-SILC v Pardubickém kraji:
Martina Habětínková
Telefon: 466 743 436
Mobil: 731 439 315
e-mail:
martina.habetinkova@czso.cz
 

* * *
Další informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích
tel.: 466 743 480
e-mail: infoservispa@czso.cz