Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC)

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 výběrové šetření Životní podmínky, které na území České republiky probíhá od roku 2005 a které je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Jeho provádění se stalo pro Českou republiku závazné po vstupu do Evropské unie v roce 2004.

Prostřednictvím tohoto statistického zjišťování jsou k dispozici dlouhodobě srovnatelná data o ekonomické a sociální situaci domácností, a to nejen v rámci ČR, ale i ve  většině států Evropy. Díky jednotné metodice šetření máme možnost porovnat mezi sebou výsledky jednotlivých evropských zemí, kde šetření probíhá. Zapojeno je všech 28 členských států EU a dále Island, Norsko, Švýcarsko, Makedonie, Srbsko a Turecko.

Účelem šetření je získávat reprezentativní údaje o úrovni a rozdělení příjmů v jednotlivých typech domácností, informace o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnostech. Data získaná při šetření jsou také využívána v souvislosti se zkoumáním míry ohrožení příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením.

Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím odborně vyškolených tazatelů.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve více než 11 tis. domácností, které byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. Zjišťování se  týká všech osob, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. V Pardubickém kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 571 domácností. 230 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 341 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele Českého statistického úřadu a pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2019. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno na základě kódu uvedeného na průkazu ověřit na internetových stránkách ČSÚ, konkrétně v odkazu https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 466 743 445.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.


Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ v Pardubicích:
Ing. Martina Myšková
Telefon: 466 743 445
Mobil:
737 280 470
e-mail:
martina.myskova@czso.cz


Krajský garant šetření EU-SILC v Pardubickém kraji:
Martina Habětínková
Telefon: 466 743 436
Mobil: 731 439 315
e-mail:
martina.habetinkova@czso.cz
 

* * *
Další informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích
tel.: 466 743 480
e-mail: infoservispa@czso.cz