Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC)

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve více než 11 tis. domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování a pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2017. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno na základě kódu uvedeného na průkazu ověřit na internetových stránkách ČSÚ, konkrétně v odkazu https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 466 743 445.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Šetření v roce 2017 se uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapisovat do papírových dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku.

V Pardubickém kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 563 domácností – 230 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 333 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ v Pardubicích:
Ing. Martina Myšková
Telefon: 466 743 445
Mobil:
737 280 470
e-mail:
martina.myskova@czso.cz


Krajský garant šetření EU-SILC v Pardubickém kraji:
Martina Habětínková
Telefon: 466 743 436
Mobil: 731 439 315
e-mail:
martina.habetinkova@czso.cz
 

* * *
Další informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích
tel.: 466 743 480
e-mail: infoservispa@czso.cz