Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Pardubickém kraji v roce 2018

 

22. 5. 2019

Ve struktuře hromadných ubytovacích zařízení v kraji narůstá podíl hotelů a penzionů, stále však patří v mezikrajském srovnání k nejnižším. Nejvíce hostů nadále směřuje do turistické oblasti Pardubicko, největší dynamiku rozvoje cestovního ruchu v posledních pěti letech však zaznamenává turistická oblast Králický Sněžník. Největší meziroční pokles návštěvnosti mezi správními obvody byl v roce 2018 vykázán na OrlickoústeckuČeskotřebovsku.

V roce 2018 sloužilo v Pardubickém kraji cestovnímu ruchu celkem 354 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ = zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky), což je v absolutním vyjádření nejnižší počet v mezikrajském srovnání a po přepočtu na obyvatelstvo kraje se jedná o pátou nejnižší hodnotu mezi kraji. Oproti roku 2017 se počet HUZ v kraji zvýšil o 5.

V hromadných ubytovacích zařízeních se v Pardubickém kraji v roce 2018 nacházelo 6 773 pokojů s 19 071 lůžky. V obou případech se jedná o nejnižší počty v absolutním vyjádření mezi kraji, po přepočtu na 1 000 obyvatel se kraj v počtu pokojů i lůžek dostává na 11. místo v mezikrajském srovnání.

Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v krajích ČR v roce 2018

Ve struktuře hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie postupně narůstá zastoupení hotelů a penzionů. V roce 2018 v kraji tvořily 63,6 % všech HUZ (o 4 procentní body více než před pěti lety), což představuje pátý nejnižší podíl mezi kraji (při průměru ČR 66,6 %). Úhrnný podíl kempů, chatových osad a turistických ubytoven (21,2 % všech HUZ v kraji) je v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší po Kraji Vysočina a Jihočeském kraji.

Podle revidovaných definitivních údajů se v hromadných ubytovacích zařízeních v kraji v roce 2018 ubytovalo 467 712 hostů (o 561 méně než v roce předchozím a zároveň o 98,5 tis. více než před pěti lety). Zastoupení zahraničních hostů (nerezidentů) v kraji mezi všemi hosty HUZ postupně mírně klesá – v roce 2018 se 13,7% podílem kraj řadil na předposlední pozici před Kraj Vysočina. Průměrný počet přenocování domácích hostů v kraji se v posledních pěti letech pohybuje kolem 2,8 a 2,9 noci, v případě zahraničních hostů zaznamenáváme od roku 2013 postupný nárůst z 2,6 na 2,9 noci (tj. 4. nejvyšší hodnota mezi kraji).

Tabulka Hromadná ubytovací zařízení v turistických oblastech Pardubického kraje v roce 2018

 

 

 

 

 

 

 

Území Pardubického kraje je shodné s územím turistického regionu Východní Čechy. Dále se na území kraje nachází celkem 5 turistických oblastí, přičemž oblast Orlické hory a Podorlicko zasahuje rovněž na území Královéhradeckého kraje. Nejvíce HUZ v kraji působí spolu s posledně jmenovanou oblastí také na Českomoravském pomezí. Nejvyšší podíl hotelů a penzionů mezi HUZ je v oblasti Králického Sněžníku a Pardubicka.

Tabulka Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v turistických oblastech  Pardubického kraje v roce 2018

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce hostů v roce 2018 směřovalo (a dlouhodobě směřuje) do turistické oblasti Pardubicko (26,2 % krajského úhrnu), tato oblast se zároveň vyznačuje i nejvyšším počtem přenocování na jednoho hosta (3,5 noci při krajském průměru 2,8) a nejvyšším zastoupením hostů ze zahraničí (21,7 % při krajské hodnotě 13,7 %).

V posledních pěti letech vykazuje nejvyšší dynamiku rozvoje cestovního ruchu turistická oblast Králický Sněžník. Počet hostů v HUZ zde v letech 2013 až 2018 vzrostl o 45 %, o 37 % se ve stejném období zvýšil počet hostů na Českomoravském pomezí i na Chrudimsku-Hlinecku. V Orlických horách a Podorlicku (v části zasahující do Pardubického kraje) narostl počet hostů v HUZ od roku 2013 o 22 %, o 9 % pak vzrostl počet hostů na Pardubicku. Oproti roku 2017 byl v roce 2018 zjištěn o 11 % nižší počet hostů v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko (ležící na území Pardubického kraje) a jen nepatrně nižší počet hostů na Pardubicku (viz následující graf).

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v turistických oblastech
Pardubického kraje v roce 2018

Při pohledu na podrobnější územní strukturu na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) zjišťujeme nejvyšší absolutní počet HUZ na Chrudimsku, Pardubicku, ŽamberskuKrálicku; po přepočtu na 1 000 obyvatel pak s velkým odstupem před ostatními regiony na Králicku. Nejnižší počet HUZ se nachází na Českotřebovsku, Holicku a Přeloučsku, po přepočtu na 1 000 obyvatel je počet HUZ rovněž nejnižší na území SO ORP Česká Třebová, následuje Přeloučsko a Pardubicko. Hotely a penziony jsou nejvíce zastoupeny ve struktuře HUZ na Vysokomýtsku, a to z 93,3 %. Nejnižší podíl hotelů a penzionů naopak nacházíme na Lanškrounsku (35,7 %).

Počtem pokojů i lůžek v HUZ zaujímá první místo mezi SO ORP v kraji Pardubicko a Chrudimsko, po přepočtu na 1 000 obyvatel pak Králicko a s odstupem za Králickem následuje Moravskotřebovsko (v počtu pokojů) a Žambersko (v počtu lůžek).

Kartogram Lůžka a hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v SO ORP Pardubického kraje v roce 2018

Nejvíce hostů (v přepočtu na 1 000 obyvatel) směřovalo v roce 2018 do SO ORP Králíky, Žamberk a Chrudim, nejméně hostů na obyvatele připadalo na Svitavsku, HlineckuČeskotřebovsku. Zahraniční hosté se nejčastěji ubytovávají v HUZ na Pardubicku, Holicku, Vysokomýtsku a Svitavsku (ve všech těchto regionech jsou na celkovém počtu hostů zastoupeni 20 a více procenty). Průměrný počet přenocování byl v roce 2018 nejvyšší na Holicku (3,7 noci) a Pardubicku (3,6 noci), nejnižší pak na Vysokomýtsku (2,1 noci) a Svitavsku (2,3 noci).

Tabulka Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Pardubického kraje v roce 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší meziroční přírůstek počtu hostů v absolutním vyjádření byl v roce 2018 zaznamenán na Chrudimsku a Králicku, naopak k nejvyššímu propadu došlo na Orlickoústecku (viz následující graf). V relativním vyjádření zjišťujeme v roce 2018 nejvyšší přírůstek počtu hostů na Holicku (o 25 %), a to díky nárůstu počtu domácích hostů (o 29 %) i hostů ze zahraničí (o 12 %). Až s odstupem (s 9% růstem počtu hostů) následuje Hlinecko a Moravskotřebovsko. K úbytku počtu hostů oproti roku 2017 došlo celkem v 7 z 15 SO ORP v kraji, z toho procentně nejvíce na Českotřebovsku (o třetinu) a Orlickoústecku (o 29 %). V obou uvedených regionech se snížil zejména počet domácích hostů (rezidentů). 

Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
v SO ORP Pardubického kraje v roce 2018