Ekonomické subjekty v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2019

 

6. 2. 2020

Ke konci roku 2019 mělo v Pardubickém kraji své sídlo 121,2 tis. ekonomických subjektů, z nichž 64,5 tis. vykazovalo dle statistických zjišťování nebo administrativních zdrojů ekonomickou aktivitu. Více než třetina subjektů v kraji sídlí v okrese Pardubice.

K 31. 12. 2019 bylo v registru ekonomických subjektů1 (RES) zaevidováno 121 219 subjektů se sídlem v Pardubickém kraji. Oproti stavu v předchozím roce se jejich počet snížil o 546, tj. o 0,4 %. Úbytek se týkal zejména fyzických osob nepodnikajících podle živnostenského zákona – tzv. svobodných povolání (především z důvodu legislativních změn v případě likvidátorů pojistných událostí). Přírůstek byl naopak zaznamenán v kategorii živnostníků, jejichž počet se od roku 2013 (první srovnatelné údaje od zpřesnění dat podle Registru osob) v kraji zvyšuje každoročně.

Během roku 2019 vzrostl i počet právnických osob, a to díky společnostem s ručením omezeným,  spolkům i společenství vlastníků (bytových) jednotek. Počet akciových společností a družstev naopak nadále klesal. Právnické osoby se na všech ekonomických subjektech v kraji podílejí 21 % (šestý nejnižší podíl v mezikrajském srovnání) při celorepublikovém podílu 27 %.

Tabulka Ekonomické subjekty se sídlem v Pardubickém kraji v letech 2016 až 2019

Ze subjektů se zjištěným počtem zaměstnanců v kraji přibývaly zejména subjekty bez zaměstnanců (meziročně o 2 %, oproti roku 2013 o více než desetinu). Z hlediska ekonomického zaměření rostl počet subjektů ve všech odvětvích s výjimkou peněžnictví a pojišťovnictví (zmíněno výše), činností souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi a velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby motorových vozidel. Nejvíce přitom vzrostl počet subjektů orientovaných na administrativní a podpůrné činnosti (meziročně o desetinu, oproti roku 2013 o více než polovinu) a na informační a komunikační činnosti.

Počtem 232 ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel (v úhrnu za všechny věkové kategorie) se Pardubický kraj řadí v mezikrajském srovnání na 10. místo (s maximem 479 v Praze a minimem 212 v Moravskoslezském kraji); oproti celostátnímu průměru je zde o 38 subjektů méně.

Z hlediska počtu zaměstnanců jsou v Pardubickém kraji podprůměrně zastoupeny mikropodniky (s 1 až 9 zaměstnanci), nadprůměrný je naopak podíl podniků bez zaměstnanců. V odvětvové struktuře ekonomických subjektů v kraji je nadprůměrně zastoupeno zemědělství, průmysl i stavebnictví, tedy tzv. výrobní odvětví. Naproti tomu u odvětví služeb (hlavně činnosti v oblasti nemovitostí; profesní, vědecké a technické činnosti; informační a komunikační činnosti či ubytování, stravování a pohostinství) je zastoupení podprůměrné.

Podíl 64,5 tis. subjektů se zjištěnou ekonomickou aktivitou (vykazují aktivitu podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů) na celkovém počtu subjektů v RES v kraji činí 53,2 %, což je pátá nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání. Mezi subjekty se zjištěnou aktivitou je oproti všem subjektům v kraji více zastoupeno zemědělství, průmyslové obory či profesní, vědecké a technické činnosti. Méně jsou naopak zastoupeny obchodní činnosti, a činnosti v oblasti nemovitostí.

Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v Pardubickém kraji
k 31. 12. 2019
(subjekty s uvedenou činností)

Graf Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v Pardubickém kraji k 31. 12. 2019

Z jednotlivých okresů Pardubického kraje sídlí nejvíce ekonomických subjektů dlouhodobě v okrese Pardubice – z úhrnu fyzických osob v kraji činí jejich podíl 35,4 %, z úhrnu právnických osob pak 41,2 %. Naopak fyzické osoby sídlící v okrese Svitavy se na krajském úhrnu FO podílejí pouze 18,8 % a právnické osoby na všech PO v kraji 16,7 %.

Tabulka Ekonomické subjekty se sídlem v kraji podle okresů k 31. 12. 2019

Subjekty se zjištěnou aktivitou zaujímají nejvyšší podíl na všech subjektech v okrese Chrudim (56,4 %), nejnižší pak shodně na Svitavsku a Orlickoústecku (51,8 %). Z hlediska velikosti jsou subjekty bez zaměstnanců nejčastěji zastoupené v okrese Chrudim, mikropodniky na Pardubicku, malé podniky na Svitavsku, střední podniky na Orlickoústecku a Svitavsku a velké podniky v okrese Pardubice a Ústí nad Orlicí. Z hlediska odvětví ekonomické činnosti jsou zemědělské subjekty nejvíce koncentrovány v okrese Svitavy a průmyslové a stavební v okrese Chrudim. Subjekty zaměřené na oblast služeb jsou pak největší měrou zastoupeny v okrese Pardubice.

Tabulka Ekonomické subjekty se sídlem v kraji se zjištěnou aktivitou podle okresů k 31. 12. 2019

Nejvyšší počet soukromých podnikatelů (fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona a zemědělští podnikatelé – fyzické osoby) se zjištěnou aktivitou na 1 000 obyvatel ve věku 18 a více let připadá nejčastěji ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje a v Praze, v rámci Pardubického kraje pak na Hlinecku (127,4) a Holicku (121,3). Nejnižší intenzita podnikatelské aktivity (méně než 90 soukromých podnikatelů na 1 000 osob osmnáctiletých a starších) pak byla v kraji zaznamenána na Českotřebovsku a  Moravskotřebovsku.

Kartogram Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2019

Přehled největších zaměstnavatelů se sídlem v Pardubickém kraji, který je uveden v následující tabulce, je řazen v rámci jednotlivých okresů podle obcí a v nich podle kategorie počtu zaměstnanců, kde jsou dále zaměstnavatelé řazeni abecedně dle názvu.

Tabulka Největší zaměstnavatelé se sídlem v Pardubickém kraji podle okresů k 31. 12. 2019

1 Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, který vytváří a spravuje ČSÚ na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. RES je průběžně aktualizován daty ze statistických zjišťování a z administrativních zdrojů. Po spuštění základních registrů veřejné správy od 1. 7. 2012 se základním zdrojem pro aktualizaci stal Registr osob (ROS). Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky. Zápis subjektů do RES má pouze evidenční význam.

 

 • Tabulka - Ekonomické subjekty se sídlem v Pardubickém kraji v letech 2016 až 2019
 • Tabulka - Ekonomické subjekty se sídlem v kraji podle okresů k 31. 12. 2019
 • Tabulka - Ekonomické subjekty se sídlem v kraji se zjištěnou aktivitou podle okresů k 31. 12. 2019
 • Tabulka - Největší zaměstnavatelé se sídlem v Pardubickém kraji podle okresů k 31. 12. 2019
 • Ekonomické subjekty v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2019 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Registr ekonomických subjektů Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze – organizační statistika Odkaz [nové okno]
  Data za kraje, okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností podle vybraných právních forem a odvětví za období 2010–2019, podle kategorie počtu zaměstnanců a institucionálního sektoru od roku 2007.
 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 418
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz