Chov hospodářských zvířat v Pardubickém kraji v roce 2018

 

22. 2. 2019

V zemědělských podnicích Pardubického kraje bylo ke konci roku 2018 chováno 112,6  tisíce kusů skotu, přičemž meziročně došlo k redukci téměř 2 tisíc kusů zvířat. Stavy prasat v kraji meziročně poklesly o 4,7 tisíce kusů, přesto patří Pardubický kraj mezi jejich nejvýznamnější chovatele. Chovy drůbeže v kraji jsou druhé nejpočetnější a čítají přes 4 miliony kusů zvířat. Nosnice v Pardubickém kraji produkují nejpočetnější snášku vajec v republikovém srovnání.

Chov skotu

Stavy skotu v Pardubickém kraji k 31. 12. 2018 dosáhly 112,6 tisíce kusů. Ve struktuře podle věkových kategorií tvoří téměř polovinu zvířat v kraji skot starší dvou let, skot mezi 1 a 2 roky tvoří necelou čtvrtinu, telata do 6 měsíců 16% podíl a zbylých 14 % tvoří telata mezi 6 a 12 měsíci. Z celkového počtu kusů skotu chovaného v České republice (1 365,2 tis. kusů) tvořila zvířata v kraji 8% podíl. Meziročně došlo k redukci skotu jak na úrovni republiky (o 1,1 tis. kusů), tak i v Pardubickém kraji (o 1,8 tis. kusů).

Krávy tvořily ve stádech skotu v kraji 41% podíl (46,4 tisíce kusů). Počet narozených telat v roce 2018 v Pardubickém kraji se meziročně zvýšil o 1 tisíc na 48,2 tisíce kusů, meziroční nárůst narozených telat byl přitom zaznamenán ve všech krajích republiky. Počet narozených telat na 100 krav v Pardubickém kraji patří dlouhodobě k nejvyšším v mezikrajském srovnání a v roce 2018 hodnotou 102,6 převyšoval republikový průměr o 3,9 kusů. Úhyn telat v kraji patří dlouhodobě k nejnižším, proto i počet odchovaných telat na 100 krav byl v Pardubickém kraji v roce 2018 v porovnání krajů nejvyšší (96,8 kusů) a o  4,8 kusů převyšoval republikový průměr.

Chov skotu v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji bylo v roce 2018 vyrobeno 294,3 mil. litrů mléka, z toho bylo určeno k prodeji 283,5 mil. litrů. Výroba mléka v kraji představuje 10 % republikové produkce. Meziročně se zvýšila produkce mléka v kraji o 7 mil. litrů (o 2,4 %), ve srovnání s rokem 2014 vzrostla výroba mléka o 23,5 mil. litrů (o 8,7 %).  Průměrná denní dojivost krav v roce 2018 se v krajích pohybovala od 19,3 litrů v Karlovarském kraji do 24,8 litrů v Moravskoslezském kraji. Pardubický kraj vykázal hodnotu 23,2 litrů, což je o 0,1 litru méně, než činil republikový průměr.

Výroba jatečného skotu se v kraji v roce 2018 meziročně zvýšila o 1,4 tis. kusů (o 4,9 %) na 29 tis. zvířat, v celkové jatečné hmotnosti 15,3 tun. Průměrná živá hmotnost jatečného skotu v kraji činila 527,7 kg na kus a byla třetí nejvyšší v mezikrajském srovnání (o 16,5 kg vyšší než republikový průměr).  Intenzitou chovu skotu se v roce 2018 Pardubický kraj umístil na čtvrté nejvyšší pozici ve srovnání krajů, za Kraj Vysočinu, Jihočeský a Plzeňský kraj. Nejnižší intenzitu chovu skotu vykázaly kraje Jihomoravský, Ústecký a Středočeský kraj spolu s Prahou.

Kartogram Stavy skotu podle krajů k 31. 12. 2018

Chov prasat

Pardubický kraj měl v roce 2018 v republikovém srovnání třetí nejvyšší chovy prasat po prvních Středočeších a druhé Vysočině. Stavy prasat se v kraji meziročně snížily o 3 % (pokles o 4,7 tisíce kusů)  na 160,8 tisíce kusů. Pokles se týkal všech velikostních kategorií prasat kromě prasat chovných, jejichž stavy zůstaly stejné jako v předchozím roce. Největší redukce počtu nastala u prasat na výkrm (o 2,9 tisíce kusů) a u selat (o 1 tisíc).

Chov prasat v Pardubickém kraji

Intenzita chovu prasat v roce 2018 byla nejvyšší v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji, nejnižší v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Struktura chovu prasat na republikové úrovni je tvořena z 39 % prasaty na výkrm, 31 % tvoří selata, 21 % mladá prasata a zbylých 9 % tvoří prasata na chov. Prasata na výkrm tvoří nejvyšší podíl ze stavu prasat v Karlovarském kraji (65 %, PAK – 36 %), selata jsou nejvýše zastoupena mezi prasaty v Ústeckém kraji (45 %, PAK – 31 %), mladá prasata tvoří nejvyšší podíl v Karlovarském kraji (28 %, PAK – 24 %) a chovná prasata tvoří 11 % z krajského úhrnu prasat v Libereckém kraji (PAK – 9 %).

Kartogram Stavy prasat podle krajů k 31. 12. 2018

Průměrný stav prasnic v Pardubickém kraji se proti roku 2017 zvýšil o 1,6 % na 10,9 tis. kusů, což byl třetí nejvyšší počet v porovnání krajů. V průběhu roku 2018 se v kraji narodilo 355 tisíc selat, meziroční nárůst představoval 1,9 %, tj. 6,7 tisíce selat. Na jednu prasnici připadalo v kraji 32,6 selete a to byla zároveň čtvrtá nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání. Počet odchovaných selat se v kraji zvýšil o 1,1 % (nárůst o 3,5 tisíce kusů) na 321,3 tisíce kusů a to představuje 29,5 odchovaných selat na prasnici (republikový průměr – 28,2 selete/prasnici).

Výroba jatečných prasat v České republice v roce 2018 proti stejnému období minulého roku vzrostla o 2,8 % na 302,0 tisíc tun živé hmotnosti. Produkce jatečných prasat z Pardubického kraje tvořila 10 % republikového úhrnu a v roce 2018 činila 30,5 tisíce tun živé hmotnosti; od roku 2015 se produkce jatečných prasat v kraji zvýšila o 22,6 % a její podíl na republikovém úhrnu posílil o 1,7 procentního bodu.

Chov drůbeže

K 31. 12. 2018 bylo v Pardubickém kraji chováno 4 276,9 tisíce kusů drůbeže. Meziročně se stavy drůbeže snížily o 12,3 % (o 600,5 tis. kusů), přesto patří zemědělci v Pardubickém kraji k druhým největším chovatelům drůbeže v republice (17 % republikového úhrnu).

Chov drůbeže v Pardubickém kraji

Stavy nosnic se v Pardubickém kraji v roce 2018 sice meziročně snížily o 50,8 tis. kusů (o 4 %) na 1 350,3 tis. kusů, od roku 2014 však vzrostly o 130 %. Podíl nosnic na celkovém stavu drůbeže v kraji je třetinový, během pěti let posílil téměř o 10 procentních bodů. V mezikrajském srovnání byl počet nosnic v Pardubickém kraji v roce 2018 druhý nejvyšší.

Celková snáška konzumních vajec v Pardubickém kraji je v posledních dvou letech v mezikrajském srovnání nejvyšší a v roce 2018 činila 476,8 mil. kusů. Meziročně se snáška konzumních vajec v podnicích se sídlem v kraji zvýšila o 22,0 % (o 85,9 mil. kusů). Průměrná roční snáška 319 vajec na nosnici v roce 2018 řadí Pardubický kraj na třetí nejvyšší pozici v porovnání krajů.

Stavy drůbeže podle krajů (k 31. 12.)

Výroba jatečné drůbeže v kraji se v roce 2018 meziročně zvýšila o 6,3 % na 53,1 tis. tun v živé hmotnosti a je nejvyšší za posledních pět let. Na celkové produkci České republiky (257,0 tis. tun živé hmotnosti) se kraj podílí jednou pětinou.

 

V komentáři jsou publikovány výsledky z pololetního výběrového šetření o chovu skotu, výběrového šetření o chovu prasat, z ročního výběrového šetření o chovu drůbeže za podniky se sídlem v kraji bez odhadů výsledků z domácích chovů („hobby aktivity“ obyvatelstva).