Výsledky sklizně v Jihočeském kraji v roce 2019

 

Ve srovnání s předchozím rokem sklidili v roce 2019 zemědělci v Jihočeském kraji díky lepším výnosům více obilovin, brambor a pícnin na orné půdě i sena z trvalých travních porostů. Horší byla sklizeň řepky a luskovin na zrno.

Sklizeň jednotlivých plodin vychází z osevních, resp. sklizňových ploch a z vývoje vegetačních podmínek. V porovnání s průměrnými výnosy za předchozích deset let dosáhli jihočeští zemědělci lepší výnosy obilovin celkem i za jednotlivé druhy obilovin s výjimkou pšenice jarní a ovsa. Nižší oproti desetiletému průměru však měli výnosy brambor, řepky, luskovin, kukuřice na zeleno a na siláž a píce z trvalých travních porostů.

Tab. 1 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji

Tab. 1 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji 

V roce 2019 byla celková produkce obilovin v jihočeském zemědělském sektoru oproti předchozímu roku o 3,1 % vyšší. Nárůst sklizně byl i přes pokles sklizňových ploch zajištěn vyšším hektarovým výnosem, který byl třetí nejvyšší od roku 2000. Na vyšším výnosu obilovin celkem má zásluhu především pšenice ozimá, která v roce 2019 tvořila téměř 58 % ploch obilovin.

Základních obilovin se proti roku 2018 urodilo v Jihočeském kraji o téměř 5 % více, a to především díky vyššímu výnosu. Jejich plocha se meziročně prakticky nezměnila.

I přes úbytek ploch byla produkce pšenice v meziročním srovnání poněkud vyšší (o 3,8 %) zásluhou lepšího výnosu, čtvrtého nejvyššího v historii kraje. Oproti loňsku vyšší byla sklizeň i výnos pšenice ozimé, která je dlouhodobě nejvýnosnější základní obilovinou a nyní nejčastěji pěstovanou plodinou vůbec. Naopak menší byla úroda, plocha i výnos pšenice jarní.

Graf 1 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji – 1. část

Graf 1 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji – 1. část

Ječmene bylo sklizeno o 5,8 % více než v roce 2018. Nárůst sklizně byl navzdory úbytku produkčních ploch dosažen díky vyššímu hektarovému výnosu. Téměř o 20 % vzrostla meziročně sklizeň ječmene ozimého, a to i přes úbytek ploch, zásluhou lepšího výnosu. Naopak produkce ječmene jarního klesla o více než 6 % vlivem horšího výnosu a úbytku ploch. V historických tabulkách byl výnos ječmene celkem třetí nejvyšší, ale produkce ječmene patřila k nejnižším z důvodu dlouhodobého zmenšování jeho ploch.

Úroda žita vzrostla meziročně o 30,5 %. Zásluhu na tom má jak výrazné rozšíření ploch (+20,1 %), tak vysoký hektarový výnos, druhý nejvyšší v historii kraje. Historicky druhý nejvyšší výnos zaznamenali Jihočeši i za tritikale. Díky vysokému výnosu a rozšíření ploch vzrostla sklizeň tritikale oproti předchozímu roku o 13,1 %.

Ovsu se v roce 2019 nedařilo. Výnos se meziročně značně pohoršil, a tak i přes rozšíření ploch klesla produkce ovsa meziročně o 8,4 %.

Kukuřice na zrno byla v roce 2019 sklizena z nesrovnatelně menší plochy než v předchozím roce (−60,6 %). V důsledku toho se její sklizeň meziročně propadla o víc než polovinu, přestože její výnos se meziročně zvýšil.

Produkce luskovin na zrno se oproti předchozímu roku snížila o 16,1 %. Pokles sklizně byl zaviněn horším výnosem a úbytkem ploch

Ve srovnání s rokem 2018 byl rok 2019 pro brambory příznivější. I přes úbytek ploch se díky lepšímu výnosu zvýšila sklizeň brambor meziročně o 2,1 %. Ve srovnání s desetiletým průměrem však byly sklizeň i výnos brambor v kraji jen podprůměrné. Z pohledu historických tabulek šlo o čtvrtou nejnižší sklizeň.

Graf 2 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji – 2. část

Graf 2 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji – 2. část 

Pro řepku nebyl rok 2019 příznivý. Pokles jejího výnosu spolu s úbytkem ploch o 6,0 % způsobily pokles sklizně oproti roku 2018 o 18,0 %.

Sklizeň pícnin na orné půdě, kukuřice na zeleno a na silážsena z trvalých travních porostů se po propadu v předchozích dvou letech v roce 2019 meziročně zvýšila. Sklizeň pícnin na orné půdě a kukuřice na zeleno a siláž díky rozšíření ploch a meziročně vyššímu výnosu vzrostla téměř o čtvrtinu. Píce z trvalých travních porostů bylo při stagnaci sklizňových ploch sklizeno ve srovnání s minulým rokem o 13,9 % více. Výnos píce z trvalých travních porostů sice meziročně vzrostl, byl ale třetí nejhorší za posledních dvacet let (po roce 2003 a 2018).

Objemem sklizně pšenice, brambor a pícnin na orné půdě se jihočeští zemědělci v konkurenci ostatních krajů umístili na třetím místě a v produkci řepky na druhém místě. To koresponduje s výměrou jejich sklizňových ploch. Kromě toho díky dlouhodobě největším plochám trvalých travních porostů si Jihočeský kraj udržuje prvenství ve sklizni sena z trvalých travních porostů s podílem 17,3 % na produkci zemědělského sektoru ČR.

Výnosy jihočeských zemědělců byly ve srovnání se zemědělským sektorem celé republiky u pšenice, ječmene, triticale, ovsa a řepky téměř shodné, výnos žita byl nadprůměrný a výnos brambor byl mezi 14 kraji druhý nejvyšší. Podprůměrný byl výnos kukuřice na zrno, kukuřice na zeleno a siláž a výnos luskovin. Výnos píce z trvalých travních porostů byl shodný s výsledkem za zemědělský sektor ČR. V mezikrajském srovnání nejnižší výnosy pšenice, ječmene, žita, triticale, ovsa a také brambor, cukrovky, řepky a píce z trvalých travních porostů měl v roce 2019 Jihomoravský kraj, který je sužován suchem a přemnoženými hraboši.

Tab. 2 Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2019

Tab. 2 Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2019

Současně s výsledky sklizně byly zjišťovány rovněž osevní plochy ozimů. Koncem listopadu 2019 byly pro sklizeň v roce 2020 ve srovnání s osevem 2019 osety v Jihočeském kraji menší plochy řepky a zimních obilovin celkem, z nichž úbytek ploch zaznamenaly všechny druhy kromě ozimého ječmene.

 • Výsledky sklizně vJihočeském kraji v roce 2019 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji
 • Tab. 2 Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2019
 • Další informace:
 • Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2019
 • Hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2019
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  Tel.: 386 718 690