Výměra lesních pozemků se v roce 2014 zvýšila

 

Na Jihočeský kraj připadalo 14,2 % lesů České republiky, výměra lesních pozemků se meziročně zvýšila o 0,1 %. Zatímco v kraji došlo ke snížení plochy zalesnění a obnovy lesa provedené uměle o 3,4 %, jeho podíl na přirozené obnově lesa v České republice stoupl o 5,2 procentního bodu proti předchozímu roku, tedy na 20,8 %. Jehličnaté dřeviny se podílely 69,5 % na zalesnění, nejčastěji byl preferován smrk. Objem těžby dřeva se meziročně zvýšil o 2,6 tis. m³ (o 0,1 %), celkem bylo vytěženo 2 074,2 tis. m³ dřeva bez kůry. Kraj se podílel na těžbě dřeva v České republice 13,4 %.

K 31. 12. 2014 se lesní pozemky v Jihočeském kraji nacházely na ploše 378,6 tis. ha, jejich výměra se proti stejnému období minulého roku zvýšila o 224 ha, tj. o 0,1 %. Porostní půda tvořila 97,9 %. V České republice se lesní pozemky rozkládaly na ploše 2 666,4 tis. ha, nárůst jejich výměry je obdobný jako v Jihočeském kraji (o 0,1 %). Na kraj připadalo 14,2 % lesů České republiky, čímž si v mezikrajském srovnání dlouhodobě udržuje prvenství. Druhý v pořadí - Středočeský kraj - měl o 72,1 tis. ha méně.

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech se v Jihočeském kraji uskutečnily na ploše 5 550 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, proběhly na ploše 13 037 ha, bylo při nich vytěženo 556,2 tis. m³ dřeva bez kůry. Chemicky a biologicky bylo v loňském roce ošetřeno 5 657 ha lesní půdy.

Škody způsobené zvěří v kraji meziročně poklesly o 480 tis. Kč (o 17 %), celkem byly vyčísleny na 2 348 tis. Kč. Jihočeský kraj se podílel na zvěří způsobených škodách v České republice 8,7 %. Nejvyšší podíl těchto škod na ČR (22,3 %) vykázal Ústecký kraj.

 Graf Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2014

Graf Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2014

 V roce 2014 se zalesnění a obnova lesa provedené uměle uskutečnilo v Jihočeském kraji na 2 178 ha půdy, což představuje proti stejnému období minulého roku snížení této plochy o 77 ha, tj. o 3,4 %, zatímco v České republice došlo naopak ke zvýšení o 1,4 %. V kraji se jehličnaté dřeviny podílely 69,5 % na zalesnění, nejčastěji byl preferován smrk, vysazený na 1 114 ha půdy. Borovice byla vysazena na 210 ha a jedle na 145 ha. Z listnatých dřevin, které se podílely 30,5 % na zalesnění, bylo 354 ha půdy osázeno bukem, 147 ha dubem a 46 ha půdy javorem.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 1 190 ha půdy. Podíl Jihočeského kraje na přirozené obnově lesa v České republice činil 20,8 %, tj. stoupl o 5,2 procentního bodu proti předchozímu roku a tím si upevnil v mezikrajském srovnání první místo, následován Jihomoravským krajem (11,1% podíl na ČR).

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Proti minulému roku se v roce 2014 v Jihočeském kraji zvýšil objem těžby dřeva o 2,6 tis. m³ (o 0,1 %), celkem bylo v kraji vytěženo 2 074,2 tis. m³ dřeva bez kůry. Vývojový trend v České republice byl obdobný jako v Jihočeském kraji. Objem těžby dřeva se zvýšil o 145,2 tis. m³ (o 0,9 %), celkem bylo vytěženo 15 476 tis. m³ dřeva bez kůry. Kraj se podílel na těžbě dřeva v České republice 13,4 %, čímž si udržel první pozici mezi regiony. Jehličnany tvořily 92,6 % (1 921 tis. m³) z celkové těžby kraje, nejvíce se těžil smrk (1 452,6 tis. m³). Podíl listnatých dřevin činil 7,4 % (153,1 tis. m³) s převažující těžbou buku (79,3 tis. m³).

Objem nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v kraji představoval 255,1 tis. m³, meziročně se snížil o 179,5 tis. m³, tj. o 41,3 %. Nejčastěji se získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku živelních příčin (161,8 tis. m³), těžba v důsledku poškození hmyzem dosáhla 63,6 tis. m³.

  • Podrobnější údaje o lesnictví naleznete na internetu ČSÚ v publikaci:
  • Lesnictví a myslivost - 2014 Odkaz [nové okno]
  • Výměra lesních pozemků se v roce 2014 zvýšila