Vodovody a kanalizace v Jihočeském kraji v roce 2017

 

V Jihočeském kraji se v roce 2017 proti předchozímu roku mírně snížil denní odběr pitné vody v domácnostech na 84,6 litrů na osobu. V žádném kraji nedošlo ke zlevnění vodného ani stočného. Jihočeským domácnostem vzrostlo množství fakturované pitné vody o 0,4 %. Počet obyvatel kraje napojených na kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod se nadále zvyšoval.

V roce 2017 došlo v Jihočeském kraji k meziročnímu nárůstu spotřeby fakturované vody celkem o 0,7 litru na osobu a den na hodnotu 123,7 litrů na osobu a den. Jen o něco méně (0,5 l/os/den) se oproti roku 2016 zvýšilo i celorepublikové specifické množství fakturované vody (na hodnotu 131,7 l/os/den). Opačný vývoj mělo v roce 2017 specifické množství vody fakturované domácnostem v Jihočeském kraji a na národní úrovni. Celorepublikově množství takto fakturované vody vzrostlo z 88,3 litrů na 88,7 litrů. V jižních Čechách se spotřeba domácností snížila již druhým rokem (tentokrát o 0,1 litru) a dosáhla hodnoty 84,6 l/os/den. Největší specifické množství vody bylo fakturováno domácnostem v Hlavním městě Praze, naopak nejmenší množství denní spotřeby vody bylo zaznamenáno ve Zlínském kraji. Oproti Jihočeskému kraji se ve Zlínském fakturovalo průměrně o téměř 9 litrů na osobu a den méně, naopak v Hlavním městě Praze o cca 25 litrů na osobu a den více.

Graf 1 Specifické množství vody fakturované podle krajů v roce 2017

Graf 1 Specifické množství vody fakturované podle krajů v roce 2017

Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody se v roce 2017 meziročně zvýšila ve všech krajích, v Jihočeském kraji se cena jednoho metru krychlového vody zvýšila o 0,9 Kč. Cena vodného byla v kraji již druhým rokem nižší než celorepublikový průměr, který v roce 2017 činil 37,2 Kč/m3. Cena stočného v Jihočeském kraji proti předchozímu roku vzrostla o 0,1 Kč/m3 na hodnotu 28,7 Kč/m3 a nadále byla třetí nejnižší v Česku, protože meziroční nárůst byl zaznamenán ve všech krajích (kromě Ústeckého kraje, kde se cena nezměnila). Proti republikovému průměru byla cena stočného v kraji o 4,1 Kč/m3 nižší.

Vodovody

V roce 2017 bylo v Jihočeském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 579 tisíc obyvatel a podíl na celkovém obyvatelstvu kraje představoval téměř 91 %. Jedná se o třetí nejnižší podíl mezi kraji Česka, který je zapříčiněn strukturou osídlení a technickými a ekonomickými možnostmi budování této infrastruktury. Celková délka vodovodní sítě v kraji vzrostla o 119 km a činila 6 358 km. Počet vodovodních přípojek se meziročně mírně zvýšil a činil 152,8 tisíc.

Graf 2 Objem vyrobené vody určené k realizaci a její ztráty v Jihočeském kraji v letech 2003–2017

Graf 2 Objem vyrobené vody určené k realizaci a její ztráty v Jihočeském kraji v letech 2003–2017

V Jihočeském kraji v roce 2017 vyrobila vodohospodářská zařízení 34,3 milionu m3 vody, tj. nárůst o více než 1,6 % oproti roku 2016. Z celkového vyrobeného množství pitné vody připadalo na podzemní vodu více než 41 %. Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci (32,7 milionů m3) bylo fakturováno 26,2 milionů m3 vody, z toho fakturace pro domácnosti tvořila 68,4 %. Meziročně domácnosti fakturovaly o 0,4 % více, tedy 17,9 milionu m3 pitné vody.

Téměř 20 % vody určené k realizaci se v kraji nefakturovalo, z tohoto množství představovalo 90 % ztráty v trubní síti. Objem tržeb za vodné se proti předchozímu roku zvýšil o 32,5 milionů Kč v návaznosti na meziroční nárůst spotřeby a ceny 1 m3 fakturované vody a v roce 2017 dosáhl 950,3 milionů Kč (bez DPH). 

Tab. 1 Vybrané ukazatele o vodovodech v Jihočeském kraji

Tab. 1 Vybrané ukazatele o vodovodech v Jihočeském kraji

Kanalizace

V roce 2017 byl v Jihočeském kraji podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizační síť 87,6 %. Vzrostl počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod. V takových domech žilo bezmála 524 tisíc osob, tj. o téměř 22 tisíc osob více proti roku 2013. Délka kanalizační sítě vzrostla o 248 km a činila 4 155 km. Počtem kanalizačních přípojek (136,5 tisíc) se v mezikrajském srovnání řadil Jihočeský kraj na třetí místo (více jich měl pouze Jihomoravský a Středočeský kraj).

Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace bez zpoplatněných srážkových vod bylo ve sledovaném roce o 1 % vyšší než v roce 2016 a tímto způsobem odteklo 27,7 milionů m3 odpadních vod. Z tohoto množství připadá 18,5 milionů m3 na vody splaškové a 9,2 milionu m3 na vody průmyslové a ostatní. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace představoval 95,8 %. Do vodních toků bylo v Jihočeském kraji vypuštěno 54,6 milionů m3 odpadních vod, proti předchozímu roku o 0,7 % méně. Celková hodnota stočného v Jihočeském kraji v roce 2017 činila téměř 960 milionů Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 1,4 %.

Graf 3 Struktura a podíl vypouštěných odpadních vod do kanalizace v Jihočeském kraji
v letech 2003–2017

Graf 3 Struktura a podíl vypouštěných odpadních vod do kanalizace v Jihočeském kraji v letech 2003–2017

Počet čistíren odpadních vod (ČOV) byl v roce 2017 v Jihočeském kraji 354 (druhý nejvyšší po Středočeském kraji) a meziročně vzrostl o 16 ČOV. Celková kapacita ČOV byla 389,5 tisíc m3 na den. Na mechanicko-biologickém principu čištění fungovala převážná většina zařízení (348 ČOV). V rámci mechanicko-biologických ČOV bylo více než 35 % těch, u nichž v procesu čištění dochází také k dalšímu odstraňování polutantů. Převažovaly ČOV s dalším odstraňováním dusíku (65 zařízení), a s dalším odstraňováním dusíku a fosforu (50 zařízení). Nejúčinněji se čistilo znečištění zejména ve formě biologické spotřeby kyslíku (BSK5) a nerozpuštěných látek, kde účinnost dosahovala cca 97 %. Účinnost vyšší než 94 % byla u chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr). U celkového dusíku pak zůstávalo z vod na přítoku téměř 26 % a u celkového fosforu zhruba 14 % znečištěných látek i na odtoku z ČOV. Objem kalů vyprodukovaných provozem ČOV byl 12 tisíc tun sušiny. Nejčastěji se kaly zneškodňovaly pomocí přímé aplikace a rekultivace (56 %) a kompostováním (42 %).

Tab. 2 Vybrané ukazatele o kanalizacích v Jihočeském kraji

Tab. 2 Vybrané ukazatele o kanalizacích v Jihočeském kraji