V srpnu se v kraji počet uchazečů o zaměstnání mírně snížil

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. srpnu 2020 mírný meziměsíční pokles počtu uchazečů (o 2,6 %), přičemž počet volných pracovních míst se zvýšil o 3,6 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce srpna na úřadech práce evidováno celkem 12 384 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,8 % a byl mezi kraji druhý nejnižší.

K 31. 8. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 384 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 328 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 40,2 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres Český Krumlov (+56,2 %), vyšší meziroční nárůst počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2020

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2020

Meziměsíčně se počty uchazečů o zaměstnání snížily ve všech okresech Jihočeského kraje, výjimku představoval okres České Budějovice, ve kterém se počet uchazečů oproti minulému měsíci zvýšil o téměř 3 %.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 91,5 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v srpnu 2020 nově zaregistrovalo na jihočeských úřadech práce 1 696 osob a 2 030 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 435 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 38,7 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 38,2 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaní dostávali na jihu Čech v průměru 8 684 Kč.

V kraji mírně převažovaly nezaměstnané ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,2 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl uveden v okrese Písek (58,2 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,5 % a lidé se zdravotním postižením 16,1 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) se v Jihočeském kraji meziměsíčně mírně poklesl na hodnotu 2,8 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v Pardubickém kraji (2,7 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (5,5 %).

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 31. srpnu 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 501 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 9,2 %. Při porovnání měsíčních hodnot došlo ke zvýšení o 3,6 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. srpnu 2020 v Jihočeském kraji 0,7 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně zvýšil (31. 8. 2019 – 0,4 uchazečů). V rámci krajů ČR bylo v srpnu 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,1), nejméně jich bylo v Praze (0,4).

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 8. 2020

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 8. 2020

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci srpna 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 696), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,7 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 42,1 let (k 31. 8. 2019 – 42,9 let). Počet uchazečů meziročně vzrostl ve všech věkových skupinách, nejvíce ve věku 20 až 24 let.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem. Tyto osoby se na celkovém počtu podílely 38,9 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (8,7 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Více než 62 % nezaměstnaných uchazečů bylo k 31. srpnu 2020 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů téměř ve všech kategoriích. Meziročně se nepatrně snížil počet uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci kratší dobu než 3 měsíce, a zároveň se v srpnu 2020 opět dařilo snižovat počty dlouhodobě nezaměstnaných (nad 24 měsíců), u kterých došlo k poklesu o 12,0 %.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 

 • V srpnu se v kraji počet uchazečů o zaměstnání mírně snížil - komentář v pdf
 • Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. srpnu 2020
 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 •  

  Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693