V červenci se počet uchazečů o zaměstnání v kraji mírně zvýšil

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. červenci 2020 mírný meziměsíční nárůst počtu uchazečů (o 1,3 %), přičemž počet volných pracovních míst se snížil o 3,0 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce července na úřadech práce evidováno celkem 12 718 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,9 % a byl mezi kraji druhý nejnižší.

K 31. 7. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 718 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 660 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 45,2 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres Jindřichův Hradec (+73,4 %), vysoký meziroční nárůst počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 7. 2020

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 7. 2020

Meziměsíčně se počty uchazečů o zaměstnání zvýšily především v okrese České Budějovice (7,1 %) a také v okrese Tábor a Strakonice. V ostatních okresech kraje se počty uchazečů naopak snížily.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 91,7 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v červenci 2020 nově zaregistrovalo na jihočeských úřadech práce 2 296 osob a 2 137 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 648 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 39,5 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Více než 40 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti.

V kraji mírně převažovaly nezaměstnané ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,1 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl uveden v okrese Písek (58,0 %), naopak v Českém Krumlově, jako jediném okrese kraje, mírně převažovali muži (50,1 %) mezi nezaměstnanými.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,0 % a lidé se zdravotním postižením 15,6 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) se v Jihočeském kraji meziměsíčně mírně zvýšil na hodnotu 2,9 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v Pardubickém kraji (2,7 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (5,6 %).

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 31. červenci 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 17 851 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 8,6 %. Při porovnání měsíčních hodnot došlo ke snížení o 3,0 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. červenci 2020 v Jihočeském kraji 0,7 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně zvýšil (31. 7. 2019 – 0,4 uchazečů). V rámci krajů ČR bylo v červenci 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,2), nejméně jich bylo v Praze (0,4).

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 7. 2020

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 7. 2020

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci července 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 688), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 41,9 let (k 31. 7. 2019 – 43 let). Počet uchazečů meziročně vzrostl ve všech věkových skupinách, nejvíce ve věku 20 až 24 let.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, které se na celkovém počtu podílely 39,3 %, naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (8,4 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Téměř 80 % nezaměstnaných uchazečů bylo k 31. červenci 2020 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než šest měsíců, nicméně právě v kategorii 3 až 6 měsíců byl zaznamenán nejvyšší nárůst počtu uchazečů, což bylo pravděpodobně ovlivněno mimořádnou situací na pracovním trhu v souvislosti s koronavirovou pandemií. Naopak se dařilo snižovat počty dlouhodobě nezaměstnaných (nad 24 měsíců), kde došlo k poklesu o 18,8 %.

 • V červenci se počet uchazečů o zaměstnání v kraji mírně zvýšil - komentář v pdf
 • Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
 •  

  Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:

 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  E-mail: petra.dolejsova@czso.cz