Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl v květnu jen nepatrně

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. květnu 2020 meziměsíční nárůst počtu uchazečů o 0,6 %, přičemž počet volných pracovních míst se zvýšil o 1,0 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce května na úřadech práce evidováno celkem 12 966 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,9 % a byl mezi kraji 2. nejnižší.

K 31. 5. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 966 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 947 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 52,5 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres Český Krumlov (o 77,5 %), nárůst počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5 2020
Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5 2020

Meziměsíčně se počty uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšily v okrese České Budějovice (+2,8 %), Jindřichův Hradec (+0,9 %) a Písek (0,3 %). V ostatních okresech Jihočeského kraje se počty nezaměstnaných nepatrně snížily.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 92,1 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v květnu 2020 nově zaregistrovalo na jihočeských úřadech práce více než 1,9 tisíce osob a 1,8 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Necelých 1,7 tisíc uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 31,2 % získalo nové zaměstnání díky jihočeským úřadům práce. Více než 44 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti. V květnu oproti předchozímu měsíci ubylo v kraji těch, kteří podporu v nezaměstnanosti čerpali (o 0,9 %).

V kraji převažovaly nezaměstnané ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 50,9 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl uveden v okrese Jindřichův Hradec – 54,8 %, naopak v okrese Prachatice (55,2 %) a České Budějovice (50,3 %) převažovali mezi nezaměstnanými muži.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,3 % a lidé se zdravotním postižením 14,7 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) v Jihočeském kraji činil stejně jako v předchozím měsíci 2,9 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v hlavním městě Praze (2,7 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (5,3 %).

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 31. květnu 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 015 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 8,5 %. Při porovnání meziměsíčních hodnot došlo ke zvýšení o 1,0 %.

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 5. 2020

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 5. 2020

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. květnu 2020 v Jihočeském kraji 0,7 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně zvýšil (31. 5. 2019 – 0,4 uchazečů). V rámci krajů ČR bylo v květnu 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,9), nejméně jich bylo v Praze (0,3).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku
Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci května 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 777), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,7 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 41,8 let (k 31. 5. 2019 – 43,3 let). Počet uchazečů meziročně vzrostl ve všech věkových skupinách.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání
Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, které se na celkovém počtu podílely 41,4 %, naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (7,6%).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti
Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Více než 46 % nezaměstnaných uchazečů bylo k 31. květnu 2020 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než 3 měsíce. Nárůst nezaměstnaných ovlivnila situace týkající se koronavirové pandemie. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci 9 až 12 měsíců (+71,5 %). Naopak se dařilo snižovat počty dlouhodobě nezaměstnaných (nad 24 měsíců), kde došlo k poklesu o 30,7 %.