Jihočeský kraj dosáhl v roce 2019 druhé nejvyšší těžby dřeva v ČR

 

V Jihočeském kraji bylo loni zalesněno a uměle obnoveno o 41,1 % více hektarů půdy než v roce předchozím. Objem těžby dřeva se meziročně zvýšil o 28,0 %. Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) tvořil 95,7% podíl z celkového množství vytěženého dřeva.

Lesy Jihočeského kraje se k 31. 12. 2019 rozprostíraly na 380,0 tis. ha, tato rozloha se meziročně zvýšila o 0,1 % (+334 ha). Porostní půda představovala 97,2 %. Lesní pozemky kraje si se svým 14,2% podílem na celkové výměře lesů České republiky dlouhodobě zachovávají prvenství mezi všemi kraji ČR.

Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa v Jihočeském kraji

V porovnání s předchozím obdobím vykázal Jihočeský kraj v roce 2019 prudký nárůst celkové plochy zalesnění a obnovy lesa provedené uměle o 41,1 % (+879 ha). Stejně tak zvýšení nastalo i v rámci celé České republiky, a to o 35,0 %. Celkem bylo v kraji zalesněno a uměle obnoveno 3 017 ha půdy. Podíl jehličnatých dřevin na jeho zalesnění se meziročně snížil o 6,0 procentního bodu na 62,0 %. Nejčastěji byl upřednostňován smrk, vysazený na 1 130 ha půdy. Borovice byla vysazena na 295 ha. Podíl listnatých dřevin se zvýšil na 38,0 %. Dubem bylo osázeno 470 ha půdy, bukem 464 ha.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 396 ha půdy. Podíl Jihočeského kraje na přirozené obnově lesa v České republice činil 7,6 %, tj. o 3,4 procentního bodu méně oproti předchozímu roku.

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji
Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Meziročně se v roce 2019 v Jihočeském kraji zvýšil objem těžby dřeva o 28,0 % (+946,0 tis. m³). Česká republika jako celek zaznamenala nárůst objemu těžby dřeva o 26,8 %. V mezikrajském srovnání vykázal Jihočeský kraj druhou nejvyšší těžbu v rámci celé České republiky – vytěžilo se 4 325,5 tis. m³ dřeva bez kůry. Jehličnany tvořily 98,5 % z celkové těžby, nejvíce se těžil smrk (4 034,2 tis. m³). Podíl listnatých dřevin činil 1,5 % s převažující těžbou buku (24,4 tis. m³). Na těžbě dřeva v ČR se kraj podílel 13,3 %.

Graf 2 Těžba dřeva v Jihočeském kraji
Graf 2 Těžba dřeva v Jihočeském kraji

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) Jihočeského kraje v loňském roce tvořil 95,7% podíl z celkového množství vytěženého dřeva. Ve srovnání s předchozím obdobím se tento podíl zvýšil o 4,9 procentního bodu.

Objem zpracované nahodilé těžby v kraji zaznamenal meziroční nárůst o 35,0 % (+1 072,1 tis. m³), představoval celkem 4 138,0 tis. m³. Česká republika vykázala zvýšení nahodilé těžby dřeva o 34,5 %. Podíl Jihočeského kraje na množství zpracované nahodilé těžby dřeva v České republice byl druhý nejvyšší – tvořil 13,4 %.

Nejčastěji se v Jihočeském kraji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem, především kůrovcem. Nárůst oproti předchozímu období činil 92,4 %, celkem se vytěžilo 3 380,3 tis. m³. Tato těžba se podílela 81,7 % na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje. Těžba v důsledku živelních příčin se meziročně snížila o 47,9 % na 621,7 tis. m³, na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje se podílela 15,0 %.

Graf 3 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva v Jihočeském kraji

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech se v kraji zrealizovaly na ploše 3 706 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, se uskutečnily na ploše 1 906 ha, vytěžilo se při nich 93,0 tis. m³ dřeva bez kůry. Chemicky a biologicky bylo v loňském roce ošetřeno 4 911 ha lesní půdy, to představuje meziroční snížení o 14,1 % (-807 ha).

Škody způsobené zvěří v kraji meziročně mírně poklesly o 1,9 % (-67 tis. Kč), celkem byly vyčísleny na 3 458 tis. Kč. Jihočeský kraj tak vykázal druhý nejvyšší podíl na zvěří způsobených škodách ze všech krajů ČR, a to 12,6 %.

 • Jihočeský kraj dosáhl v roce 2019 druhé nejvyšší těžby dřeva v ČR (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Zalesňování a přirozená obnova dle krajů v roce 2019
 • Těžba dřeva dle krajů v roce 2019
 • Lesnictví - 2019 Odkaz [nové okno]
 • Tabulky ve Veřejné databázi Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Ivana Vacková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: ivana.vackova@czso.cz
  Tel.: 386 718 321