Zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji v roce 2015

 

Zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji měla na konci roku 2015 k dispozici více než 8,5 tisíc lůžek, téměř 6 tisíc z nich bylo v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. I když se lůžková kapacita zařízení sociálních služeb postupně zvyšovala, počet žádostí, především o místa v domovech pro seniory, několikanásobně převyšoval stávající možnosti.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2015 v zařízeních sociálních služeb poskytováno 323 sociálních služeb, nejčetnější pobytovou sociální službou byly domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. V zařízeních sociálních služeb bylo k dispozici celkem 8 538 míst, z tohoto počtu bylo 2 946 míst v domovech pro seniory, 2 938 míst v domovech se zvláštním režimem (určeno pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění - stařecká, Alzheimerova a ostatní typy demencí) a 1 239 míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Tab. 1 Vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2015

Zdroj: MPSVTab. 1 Vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2015

Celková kapacita zařízení vybraných pobytových sociálních služeb v Jihomoravském kraji uvedených v tabulce 1 v roce 2015 dosáhla 8 414 míst a proti roku 2008 vzrostla o 1 163 míst. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u počtu míst v domovech se zvláštním režimem, a to o 1 164 míst. Naproti tomu počet míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením se v průběhu 8 let snížil o 256 míst a v domovech pro seniory poklesl o 113 míst. Je nutno uvést skutečnost, že v březnu 2016 bylo v kraji zprovozněno nové zařízení s 20 místy v domově pro seniory a 80 místy v domově se zvláštním režimem.

Tab. 2 Vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2015

Zdroj: MPSVTab. 2 Vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2015

Vývoji počtu míst odpovídal i vývoj počtu klientů dané sociální služby. V domovech pro seniory bylo ke konci roku 2015 v Jihomoravském kraji 2 881 klientů, tento počet byl proti konci roku 2008 o 82 osob nižší. Obdobou byl počet osob v domovech se zdravotním postižením – na konci roku 2015 zde bylo 1 212 klientů, což bylo o 162 méně než na konci roku 2008. Ovšem počet klientů domovů se zvláštním režimem byl proti roku 2008 o 1 155 osob vyšší a dosáhl počtu 2 857 osob.

Spíše pro zajímavost lze uvést věkové složení obyvatel domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v kraji, i když je k dispozici jen údaj k 31. 12. 2014 – je obsahem grafu 1. Mezi obyvateli domovů pro seniory bylo nejvíce osob ve věku 86 až 95 let (1 259 osob, tj. 42,7 % z celkového počtu), u klientů domovů se zvláštním režimem bylo nejvíce osob ve věku 76 až 85 let – 1 003 osob tvořilo 37,2 % celku.

Graf 1 Obyvatelé vybraných typů zařízení sociální péče v Jihomoravském kraji podle věku k 31. 12. 2014

Zdroj: MPSVGraf 1 Obyvatelé vybraných typů zařízení sociální péče v Jihomoravském kraji podle věku k 31. 12. 2014

Na konci roku 2015 bylo v Jihomoravském kraji 218,3 tisíc osob ve věku 65 a více let. Z tohoto počtu bylo 23,5 tisíc osob ve věku 85 a více let. Proti roku 2001 se počet osob v seniorském věku (osoby ve věku 65 let a více) zvýšil o 55,4 tisíc, z toho počet osob 85letých a starších vzrostl o 10,1 tisíc. Populace kraje bude dál stárnout a v polovině tohoto století by podle projekce počtu obyvatel mělo v kraji být téměř 350 tisíc osob v seniorském věku a počet osob ve věku 85 a více let by měl být proti dnešku trojnásobný.

Tato čísla o předpokládaném navyšování počtu osob v seniorském věku jsou uvedena především proto, že v blízké budoucnosti lze očekávat nárůst požadavků na sociální služby. Služby, které již v současnosti svými kapacitami nestačí pokrýt vznesené požadavky. Počty neuspokojených žádostí o umístění do vybraného typu sociálního zařízení jsou uvedeny ve druhé části tabulky 2. Na konci roku 2015 bylo v kraji 12,0 tisíc neuspokojených žádostí o umístění do domova pro seniory. Meziročně sice tento počet poklesl o 701 žádostí, ovšem v porovnání s rokem 2008 byl o 5,5 tisíc žádostí vyšší. V kraji bylo na konci roku 2015 evidováno i 4,7 tisíc žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem, počet byl meziročně nižší o 389 žádostí, proti roku 2008 však vzrostl o 3,2 tisíc žádostí.

Je však třeba uvést, že není možno ztotožnit počet žadatelů o umístění s počtem žádostí, neboť žadatel si zpravidla podává víc žádostí o umístění na různá místa, a to nejen v rámci kraje. I přes tuto skutečnost lze provést alespoň informativní mezikrajské srovnání, které, jak je patrné z grafu 2 a 3, Jihomoravskému kraji přináší nelichotivé prvenství. Prvenství v počtu neuspokojených žádostí o umístění u obou druhů zařízení nejen v absolutním vyjádření počtu žádostí, ale i v relativním vyjádření, tedy v přepočtu počtu neuspokojených žádostí o umístění na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let. 

Graf 2 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2015

Zdroj: MPSVGraf 2 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2015

 

Graf 3 Místa v domovech se zvláštním režimem a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2015

Zdroj: MPSVGraf 3 Místa v domovech se zvláštním režimem a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2015

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz