Vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Osoba jihomoravské domácnosti, která je zásobována vodou z vodovodu, v roce 2017 denně odebrala průměrně 92,9 litrů pitné vody. Toto množství je v mezikrajském porovnání po Praze se spotřebou 109,3 litry na osobu a den druhé největší. Jihomoravané v loňském roce za metr krychlový pitné vody zaplatili v průměru 33,60 Kč (bez DPH), za stočné 33,50 Kč (bez DPH). Cena vodného je mezi kraji třetí nejnižší a cena stočného šestá nejvyšší.

VODOVODY

V roce 2017 byly v Jihomoravském kraji zásobovány pitnou vodou z vodovodů 1 123,5 tisíce osob. Jejich podíl na celku obyvatel žijících v kraji představoval 95,3 %. V mezikrajském porovnání eviduje nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů Plzeňský kraj (85,0 %). Délka vodovodní sítě v Jihomoravském kraji v roce 2017 dosahovala 7 839 km, tato hodnota je mezi kraji druhá největší, prvenství drží Středočeský kraj s 10 984 km. Počet vodovodních přípojek se zvýšil z 265,8 tisíce v roce 2016 na 270,4 tisíce v roce loňském.

V jihomoravských vodohospodářských společnostech se v roce 2017 vyrobilo 63,6 milionů m3 vody, z toho voda z podzemních vod tvořila 86,6 %. Množství vyrobené vody v roce 2017 meziročně vzrostlo o 1,9 %, podíl vody podzemní na celku vyrobené vody se snížil o 1,2 procentního bodu. Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci, které dosáhlo 63,4 milionů m3, bylo fakturováno 55,3 milionů m3 pitné vody, z toho fakturace pro domácnosti tvořila 68,9 %.

Objem vody nefakturované v Jihomoravském kraji činil 8,1 milionů m3, z toho ztráty vody v trubní síti představovaly 84,2 %. Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci se v krajích pohybuje od 10,7 % v Jihomoravském kraji do 24,9 % v Ústeckém kraji.

V mezikrajském porovnání v roce 2017 uvedlo největší specifické množství vody fakturované celkem i specifické množství vody fakturované domácnostem Hlavní město Praha, a to 173,3 litrů na osobu a den, resp. 109,3 litrů na osobu a den, opak uvádí kraj Zlínský (113,3 litrů na osobu a den, resp. 75,9 litrů na osobu a den). V Jihomoravském kraji bylo v roce 2017 vyfakturováno celkem v přepočtu na osobu a den 134,8 litrů vody, tj. třetí nejvyšší hodnota mezi kraji, domácnostem bylo fakturováno průměrně 92,9 litrů na osobu a den, tj. druhá nejvyšší hodnota mezi kraji.

V Jihomoravském kraji dosáhl ve sledovaném období objem tržeb za vodné celkem 1 858,8 milionu Kč (bez DPH) s meziročním navýšením o 1,5 %, cena za m3 fakturované vody tak představovala 33,60 Kč. V loňském roce činil cenový rozdíl za kubík vody mezi kraji téměř 11 Kč – nejlevnější voda byla v Olomouckém kraji, a to 32,50 Kč za m3, opak je evidován v kraji Ústeckém (43,40 Kč za m3 vody), republikový průměr představuje 37,20 Kč.

Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2017Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2017

Graf 2 Vývoj cen vodného a stočného v Jihomoravském kraji a České republice v letech 2005 až 2017Graf 2 Vývoj vodného a stočného v Jihomoravském kraji a České republice v letech 2005 až 2017

KANALIZACE

V roce 2017 žilo v Jihomoravském kraji v domech s napojením na kanalizaci odpadních vod 1 072,8 tisíce osob, a to je 91,0 % celkového počtu obyvatel. Meziročně se tento podíl zvýšil o 1,5 procentních bodů. V domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod žilo 1 042,5 tisíce osob, což je o 19,4 tisíce osob více proti roku 2016. Délka kanalizační sítě byla meziročně prodloužena o 157 km na loňských 5 652 km, počet kanalizačních přípojek vzrostl o 8,6 tisíce kusů na 249,4 tisíce.

V roce 2017 kanalizací odteklo 60,0 milionů m3 odpadních vod, z toho 62,7 % tvořily vody splaškové. V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 74,0 milionů m3 vody, téměř polovinu čištěných vod představují vody splaškové, 30,4 % vody srážkové (balastní) a 19,7 % připadá na vody z průmyslové a ostatní činnosti. Do vodních toků bylo v roce 2017 vypuštěno 76,5 milionů m3 odpadních vod, v roce předchozím to bylo 80,3 milionů m3.

Tržby za stočné v Jihomoravském kraji meziročně vzrostly o 2,3 % a v roce 2017 dosáhly 2 012,8 milionů Kč (bez DPH). V mezikrajském porovnání se průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod pohybovala od 27,00 Kč v Plzeňském kraji do 42,20 Kč v Libereckém kraji, cena stočného v Jihomoravském kraji činila 33,50 Kč a byla o 0,70 Kč vyšší v porovnání s republikovým průměrem. 

Graf 3 Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2017 

Graf 3 Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2017

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

Celková kapacita 245 jihomoravských čistíren odpadních vod v roce 2017 činila 329,8 tisíce m3/den. Provozy čistíren odpadních vod loni vyprodukovaly 19,4 tisíce tun sušiny. Z celkového objemu kalů byla sušina zneškodněna převážně kompostováním, a to ze 70,2 %, 14,8 % objemu kalů bylo spáleno, 2,5 % zneškodněno přímou aplikací a rekultivací a 2,2 % vyvezeno na skládky.

Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2017Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2017

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230